CEVAT KERİM İNCEDAYI KİMDİR?

1918 yılında Askeri Tıp Akademisi’nden mezun olmuştur. Stajını Gülhane Tatbikat Mektebi’nde Talat Hoca’nın yanında yaptıktan sonra, ihtisas için gereken süreyi beklemeden Ankara’ya giderek milli mücadeleye katılmış, İstiklal Savaşı’nda çeşitli görevlerde bulunmuş, özellikle de ikinci ordu ve batı cephesinde sağlık alanında hizmet vermiştir. Bu çalışmalar Başkumandanlık Meydan Muharebesi’nde (30 Ağustos 1922) yüksek komutanlıkça takdir edilerek rütbesi binbaşılığa yükseltilmiştir.

Savaş bittikten sonra İstanbul Tıp Fakültesi Deri ve Frengi Kliniği’nde Prof. Dr. Hasan Reşat Sığındım’ın refakatinde dört sene yi aşkın bir süre volonter asistan olarak çalışmış ve yaptığı başarılı çalışmalarla hocasının beğenisini kazanmıştır. Bundan sonra yine hocasının tavsiyesi üzerine Viyana Üniversitesi Dermatoloji Kliniği’nde kurslara katılmış, burada da Arzt, Kren, Kerl ve Oppenheim’in yanlarında çalışmış ve beslenme, metabolizma ve allerji ile alakalı deri hastalıkları konusunda özel bir otorite olan Urbach ile sıkı temas halinde bulunmuştur.

Dönüşünde Haseki Hastanesi’nde Deri ve Frengi servisini kurmuş ve bu servisi 4 yıl boyunca idare etmiştir.

Üniversite reformunda (1933) İstanbul Tıp Fakültesi Deri Hastalıkları ve Frengi Kliniği’nde Prof. Dr. Hulusi Behçet ile birlikte çalışmış ve 1949 yılında ordinaryüslüğe yükselmiş ve bu tarihten itibaren hocasının görevini devralarak kliniğe başkanlık etmeye başlamıştır.

Cevat Kerim İncedayı Hulusi Bahçet ile beraber kimya laboratuarının kliniğe bağlı olmasına daima büyük bir önem vermişler ve bu maksatla Almanya’da Freiburg Deri Kliniği’nde Prof Rost ile beraber çalışan dermatolog ve biyokimya uzmanı Doç.Dr. Berta Ottenstein tarafından Deri Kliniği’nde bir kimya laboratuarının kurulmasını sağlamışlardır.

Cevat Kerim İncedayı hocamız klinikte dermatolojiyi yalnız morfolojik olarak değil, ileriye dönük etiyolojik ve biyolojik ile birleştirmiştir. Teşhis ve tedaviye yardımcı olabilecek özellikte iyi kurulmuş ve iyi çalışan bu laboratuarla beraber bakteriyoloji ve seroloji faaliyetinin devamını takip etmiştir.

Bundan başka dermatolojinin nadir rastlanan hastalıkları ile ilgili Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanmış klasik ve orijinal çalışmaları vardır. Bu arada psoriasis patogenezi ve tedavisinde lipoid diyet ve potasyum diyetinin rolü hakkındaki bulguları, literatürde psoriasis tedavi planında yer almıştır. Ayrıca “şark çıbanı” hakkında yerli ve yabancı literatüre ve Diyarbakır’da özel incelemelerine ilişkin bir monografi yayınlamıştır.

Beraber çalışarak lepranın salgın durumu ve kliniği, deri retikülozları, çok nadir rastlanan deri sendromları ve “Werner sendromu” üzerine yaptığı yayınları özellik arz etmektedir.

Türk Tıp ve Dermatoloji Cemiyetleri ile Alman, Fransız Dermatoloji ve Sifiligrafi Cemiyetlerine üye idi.

Prof. Dr. İncedayı görev başında her olguyu dikkatle araştırırdı. Derslerinde konunun teşhis ve tedavisi yanında, o hastalığın sosyal tıp ile ilgisini, korunma esasları ve tedbirlerini belirtmeye ettirmeğe özel bir önem verirdi.