HAKUN Rimme

Çeviri: Atalık Rafet

TURNA GÖRÜRSEM HÜZÜNLENİYORUM

Къру слъагъумэ CогумэщIыр

Canımdan öncesin sen, benim yurdum!
Thamadeleri olarak Uaşhamaxuam,
Düşüncelerimizdeki, zirveleri beyaz dağlar,
Onlar, güzel günler geçirerek yaşlanmadılar.
Kötü zamanda doğmadım ben,..
Öldürülenleri de hiç görmedim,
Ayna gibi, duruyor hayalimde
Olanların ağıt seslerini duyuyorum.
Zengin yurdumda büyüyen
Adige soyum, iyi geçmedi günlerin.
Cesetler atıyla, erkeğiyle, yan yana,
Rast gele kıvrılmış yatıyordu meşe ormanlarında.
Mavi gök yüzüne baktığımda,
Bulutları neden kan buharı gibi görüyorum?
Akar sulardaki taşlara bakınca,
Neden çocuk kemikleri gibi görüyorum?
Kızgın aklımı sakinleştirmek için
Bir parça buz alıyorum dağın tepesinden.
Elim kırmızıya boyanmış
Parmaklarımdan kan damlıyor sanıyorum.
Sular gür akar dağlarımızda, vadilerimizde.
O damarlarımızdadır, ömrümüzün içinde.
Düşündüğüm gibi o azgın savaş
Kana boyuyordu benim Yinjıc ırmağımı.
Bu duygu ve düşüncelerimden hastalandım
Suyun kaynağına gidiyorum ilaç için,-
Tertemiz kaynak suyu, inmiyor boğazımdan,
Anaların göz yaşı sanıyorum.
Güzel yurdum, altın yurdum, o azıcık evlatların
Bu günde birbirinden uzak, darmadağın.
Baş sağlığına, diasporadan geldi sanıyorum,
Turna görürsem hüzünleniyorum.

Си псэм япэр уэрщ, си лъахэ!
Я тхьэмадэу Iуащхьэмахуэ,
Хэтщ гупсысэм ди къурш щхьэхухэр,
Хъуакъым ахэр жьыщхьэ махуэ.
Сыхалъхуакъым зэман бзаджэм,
Зы укIыгъи сытеплъакъым.
ЩIэтщ си нэгум блэкIар гъуджэу,
Хьэуам щоIу гуIэгъуэ макъыр.
Хэку беищэм къыщIэхъуауэ
Ди адыгэр насыпыншэт.
Шыри лIыри зэхэлът лIауэ,
Жыгей мэзхэр хьэдэ къуаншэт.
Уафэ къащхъуэм сыдэплъеймэ,
Щхьэ къысщыхъурэ пшэр лъы бахъэу?
Псыхъуэ мывэхэм сахэплъамэ,
Сабий къупщхьэу щхьэ къысщыхъурэ?
Акъыл плъар згъэупщIыIуну
Мыл тыкъыр къызощтэр бгыщхьэм.
КъриIауэ Iэгур плъыжьу
КъысфIощI пыжу лъыр си Iэпэм.
Псыр щыуэрщ ди къуэкIэбгыкIэм.
Ар ди гъащIэщ, хэтщ ар лъынтхуэм.
Си гупсысэу зауэ дыджым
Елэр лъыкIэ си Инжыджыр.
Уз хэсхауэ си нэгу щIэтым
Псынэм сокIуэр хущхъуэ лъыхъуэу, –
Псы къабзащэр си джийм ехкъым,
Анэ нэпсу ар къысщохъур.
Си хэку дыщэ, уи бын мащIэр
Ноби щIылъэм зэпэIэщIэщ.
Щамым къихьа щхьэкIуэ сфIощIри,
Къру слъагъумэ согумэщIыр