HANFEN Alim

Çeviri: Atalık Rafet

ANADİLİM

Atalarımın yurdu
Sen gözlerime ışık,
Sağlam bastığım yersin,
Kimseye benzemezsin.
Sen, kıymetli ocağında
Yürüyen xabzem
Anadilimi dillendiren
Konuşturansın!
Güzel günlerimizi,
Acı günlerimizi
Sen düzenliyor
Güzel yolda yürüyorsun.
Anadilim,
Adige xabzem,
Senin olmadığın yerde
Bende olmak istemem!

Sen gözümüz canımızsın,
Soyumuzun kalbisin,
Anamızın özündensin,
Anadilimizsin.
Seni sevmeyen
Kimse, iyiliği bilmeyendir.
Seni geride görmek isteyen
Akıldan yoksun olandır.

Kalbimin ilacı,
Canımın çok sevdiği,
Ben sana içten
Adige saygısı duyuyorum.
Adige milletiyle,
Beraber gelen xabzem,
Anadilimle
Konuşuyorlar birlikte!

Анэдэлъхубзэ

Адэжь щ1ыналъэ
Си нэр зыгъаплъэ,
Си лъэр здэбыдэ
Зыми хуэмыдэ.
Уэ уи жьэгу дыщэм
Щызек1уэ хабзэм
Анэдэлъхубзэр
Ныдобзэрабзэр!

Дэ ди гуф1эгъуи,
Ди нэщхъеягъуи
Тхузэбгъэзахуэу
Утетщ гъуэгу махуэ.
Анэдэлъхубзэ,
Адыгэ жьабзэ,
Уздэщымы1э
Сыщыремы1э!

Уэ ди нэ ди псэ,
Лъэпкъым и гупсэ,
Анэм и жьабзэ,
Анэдэлъхубзэ,
Уэ узижагъуэр
Хэтми мыщ1агъуэ,
Узыгъэик1эр
Акъыл тхьэмыщк1эщ!

Си гум и хущхъуэ,
Псэм и 1эф1ыщэ,
Сэ уэ пхузощ1ыр,
Адыгэ ф1ыщ1э.
Адыгэ лъэпкъым,
Къыдек1уэк1 хабзэр,
Анэдэлъхубзэм
Ныдобзэрабзэр!

Хьэнфэн А.