KALEM -2 (Тхыпкъэ)

Ali Çurey
30.10.2017

Sevgili Dostlarım, bugün sizlere birkaç Çerkes Atasözü sunmakla yetineceğim. Atasözleri bazen özgün olmalarına rağmen, genelde kolektiftir. Bunda güzel olan, sayfalarca anlatamadığınız veya anlatmaya çalıştığınız, yine vermek istediğiniz, mesajları en kısa ve anlaşılır biçimde sunmalarıdır.

Джэдыр щыкъакъэм щокIэцI

Дзыгъуэ нэпсейр шэм етхьэлэ

ЕсыкIэ умыщIэмэ
IупщIа псыми уитхьэлэжынщ

ЖамыIа щыIэкъым
ЯмыщIа мыхъумэ

Зи бзэ хуимытыжыр
И бзэ токIуэдэж

Къэмыфэфым пшынауэм трелъхьэ

Kaynakça: Адыгэ Псалъэжьхэр, 1967 Налшык