RUSYA FEDERASYONU ANAYASASI

CircassianCenter

12 Aralık 1993 tarihinde halkoylamasıyla kabul edildi. 25 Aralık 1993 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girdi. Başkanın 9 Ocak 1996 Tarih ve 20 Sayılı ve 10 Şubat 1996 Tarih ve 173 Sayılı Kararnameleri ile değiştirilmiştir.

BİRİNCİ KISIM

Bölüm 1 – Anayasal Düzenin Esasları

Madde 1-4’te Egemenlik, İktidar, Devlet, Demokrasi, Cumhuriyet, Vatandaş gibi en temel kavramlar günümüzdeki genel geçer anlamları ve ilkeleriyle işleniyor.

Madde 5.

1. Rusya Federasyonu, federasyonun eşit haklı subjeleri olan federal değerde cumhuriyet, eyalet, vilayet, kentlerden, özerk bölge, özerk yörelerden oluşmaktadır.

2. Cumhuriyetin(devletin) kendi anayasası ve yasaları vardır. Federal değerdeki eyalet, vilayet, kentler, özerk bölge ve özerk yöreler kendi nizam ve yasalarına sahiptirler.

3. Rusya Federasyonu’nun federatif düzeni, onun devlet olarak bütünlüğü, devlet iktidarı sisteminin birliği, Rusya Federasyonu devlet organları ve Rusya Federasyonu subjeleri devlet egemenlik organları arasında idare ve yetkilerin sınırlandırılması, Rusya Federasyonundaki halkların eşitliği ve kendi kaderini tayin etme hakkı temelinde kurulmuştur.

4. Federal devlet egemenlik organlarıyla karşılıklı ilişkilerde tüm Rusya Federasyonu subjeleri kendi aralarında eşit haklara sahiptir.

Madde 6-10’te Vatandaşlık, Sosyal Devlet, Serbest Rekabet ve Mülkiyet, Güçler Ayrımı ana ilkeleriyle belirtiliyor.

Madde 11.

1. Rusya Federasyonunda devlet iktidarını Başkan, Federal Kurul (Federasyon Konseyi ve Devlet Duması), Rusya Federasyonu Hükümeti, Rusya Federasyonu Mahkemeleri uygularlar.

2. Rusya Federasyonu subjelerinde devlet iktidarını bu subjeler tarafından oluşturulan devlet iktidar organları uygular.

3. Rusya Federasyonu devlet iktidarı organları ile Rusya Federasyonu subjeleri devlet iktidarı organları arasındaki yetki ve yürütme konuları işbu Anayasa ile, yürütme ve yetkileri sınırlayan Federatif ve diğer anlaşmalarla sınırlandırılır.

Madde 12.

Rusya Federasyonunda yerel özyönetim kabul ve garanti edilir. Yerel özyönetim kendisine tanınan yetkilerin sınırları dahilinde bağımsızdır. Yerel özyönetim organları devlet iktidarı organları sistemine dahil değildir.

Madde 13 ve 14’te ideolojiler, dini inançlar karşısında devletin tavrı belirtiliyor.

Madde 15.

4. Uluslararası Hukukun ve Rusya Federasyonu’nun uluslararası andlaşmalarının genel kabul gören prensip ve normları Rusya Federasyonu’nun hukuki sisteminin temel ögelerinden biridir. Eğer Rusya Federasyonu’nun taraf olduğu bir uluslararası andlaşma ile kendi yasalarının öngördüğünden farklı bir kural konuluyorsa bu takdirde uluslararası andlaşmanın hükümleri uygulanır.

Madde 16.

1. Anayasanın işbu bölümünün hükümleri RF Anayasal düzeninin temellerini oluşturmaktadır ve ancak işbu Anayasada belirtilen biçimde değiştirilebilir.

2. İşbu Anayasanın hiçbir hükmü RF Anayasal düzeninin temelleriyle çelişemez.

Bölüm 2 – İnsan ve Vatandaş Hak ve Hürriyetleri

Madde 17-33’te çağdaş, genel geçer insan hak ve hürriyetleri sıralanmaktadır.

Madde 34.

1. Herkes yeteneklerini ve mülkiyetini iktisadi ve yasalarca yasaklanmamış diğer her türlü ekonomik faaliyetlerde bulunabilmek için özgürce kullanabilme hakkına sahiptir.

2. Tekelleşmeye ve dürüst olmayan rekabete yönelik ekonomik faaliyetlere izin verilmez.

Madde 35.

1. Özel mülkiyet hakkı yasayla korunur.

2. Herkes şahsen tek başına veya başka şahıslarla birlikte özel mülk edinme, kullanma, yönetme hakkına sahiptir.

3. Hiç kimsenin mülkiyeti yargı kararı olmadan elinden alınamaz. Devlet ihtiyaçları için mülkiyete zorunlu el koyma ancak önceden tam değeri ödenmesi şartıyla söz konusu olabilir.

4. Miras hakkı garanti altındadır.

Madde 36.

1. Yurttaşlar ve onların birlikleri toprağın özel mülkiyetine sahip olabilirler.

2. Çevreye zarar vermedikleri ve diğer şahısların yasal menfaat ve haklarını ihlal etmedikleri sürece toprak ve diğer doğal kaynaklar sahipleri bunları özgürce mülk edinip, kullanıp, yönetebilirler.

3. Topraktan faydalanma şartları ve düzeni federal yasa temelinde belirlenir.

Madde 37.

1. Emek özgürdür. Herkes özgürce emek yeteneğini istediği gibi yönlendirme, faaliyet alanı ve meslek seçme hakkına sahiptir.

2. Angarya yasaktır.

3. Herkes güvenlik ve sağlık taleplerine uygun koşullarda çalışma, her hangi bir ayrımcılığa tabii tutulmadan ve federal yasanın öngördüğü asgari ücretin altında olmamak üzere emeğinin karşılığını alma ve işsizliğe karşı korunma hakkına sahiptir.

4. Bireysel ve toplu iş görüşmeleri yürütme ve bu alanda çıkan ihtilafların grev hakkı da dahil olmak üzere federal yasa tarafından belirlenmiş yöntemlerle çözülmesi hakkı tanınmaktadır.

5. Herkes dinlenme hakkına sahiptir. İş sözleşmesiyle çalışan kişinin, federal yasa tarafından belirlenmiş olan mesai saati, tatil ve bayram günleri, yıllık ücretli izni güvence altındadır.

Madde 38-45’te ailelerin, yaşlı ve çocukların, çevrenin korunması; eğitim, sanat ve
kültürden yararlanma ve sağlık, konut, emeklilik ve diğer temel sosyal güvenceler
belirtilmektedir.

Madde 46.

1. Herkesin hak ve özgürlüklerinin yargısal savunma teminatı vardır.

2. Devlet iktidar organlarının, yerel yönetim organlarının, toplumsal birliklerin ve görevli şahısların karar ve eylemleri(veya eylemsizlikleri) yargıya açıktır.

3. Herkes devlet içindeki tüm hukuk yolları tüketildiği takdirde, Rusya Federasyonunun taraf olduğu uluslararası andlaşmalara uygun olarak, milletlerarası insan hak ve hürriyetlerini koruma kuruluşlarına baş vurma hakkına sahiptir.

Madde 47.

1. Hiç kimsenin yasal olarak belirlenmiş mahkemede yargılanma hakkı elinden alınamaz.

2. Suç işlediği iddiasında bulunulan taraf federal ayasanın öngördüğü hallerde yargılamanın yeminli jüri mahkemesinde yapılmasını talep etme hakkı vardır.

Madde 48.

1. Herkesin kalifiye hukuk hizmeti alma hakkı teminat altındadır. Yasalarda öngörülen hallerde hukuki yardım ücretsiz olarak temin edilir.

2. Gözaltına alınan, tutuklanan, suç isnat edilen herkes gözaltına alındığı, tutuklandığı veya suç isnat edildiği andan itibaren avukat (müdaaa vekili) yardımından faydalanma hakkına sahiptir.

Madde 49.

1. Kendisine suç isnat edilen her şahıs, suçluluğu federal yasayla öngörülen biçimde kanıtlanana ve yasal yargı hükmü ile belirlenene kadar suçsuz kabul edilir.

2. Hakkında suç isnadı olan kişi suçsuzluğunu kanıtlamak zorunda değildir.

3. Kişinin suçluluğu ile ilgili giderilemeyen şüpheler suçlanan kişi yararına yorumlanır.

Madde 50.

1. Hiç kimse aynı suçtan ötürü iki defa yargılanamaz.

2. Yargı esnasında federal yasa ihlal edilerek elde edilen kanıtlar kullanılamaz.

3. Suç işlemekten dolayı yargılanıp hüküm giyen herkes federal yasanın öngördüğü şekilde bir üst mahkemeye beşvurma ve cezanın hafifletilmesi için af başvurusunda bulunma hakkına sahiptir.

Madde 51-52’de tanıklık muafiyeti ve yargı güvencesi belirtilmektedir.

Madde 53.

Devlet iktidar organlarının veya buralarda görevli kişilerin yasal olmayan eylemleri
(veya eylemsizlikleri) sonucu zarara uğrayan herkes bu zararın devlet tarafından tazminini isteme hakkına sahiptir.

Madde 54-56 yasaların geriye yürümezliği, yasa ve hakların yorumlanması, sınırlandırılması belirtilmektedir.

Madde 57.

Herkes yasalar tarafın öngörülmüş vergi ve rüsumları ödemek zorundadır. Yeni vergiler
öngören veya vergi mükelleflerinin durumunu ağırlaştıran yasalar geriye yürürlülüğe sahip değildirler.

Madde 58-64 çevre koruma, askerlik görevi, reşitlik, yurtdışına sürme, başka devlete teslim etme, yurt dışında korunma, çifte vatandaşlık hali, siyasi mültecilik koşulları belirtilmektedir.

Bölüm 3 – Federatif Yapı

Madde 65.

1. Rusya Federasyonu içinde şu Rusya Federasyonu subjeleri yer almaktadır:

Adigey Cumhuriyeti,
Altay Cumhuriyeti,
Başkurdistan Cumhuriyeti,
Buryat Cumhuriyeti,
Dağıstan Cumhuriyeti,
İnguşetya Cumhuriyeti,
Kabardin-Balkar Cumhuriyeti,
Kalmukya Cumhuriyeti,
Karaçayev-Çerkes Cumhuriyeti,
Karelya Cumhuriyeti,
Komi Cumhuriyeti,
Mariy El Cumhuriyeti,
Mordova Cumhuriyeti,
Saha (Yakutya) Cumhuriyeti,
Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti,
Tataristan Cumhuriyeti,
Tuva Cumhuriyeti,
Udmurt Cumhuriyeti,
Hakasya Cumhuriyeti,
Çeçen Cumhuriyeti,
Çuvaş Cumhuriyeti;
Altay Eyaleti,
Krasnodar Eyaleti,
Krasnoyarsk Eyaleti,
Primorskiy Eyaleti,
Stavropol Eyaleti,
Habarovsk Eyaleti;
Amur Vilayeti,
Arhangelsk Vilayeti,
Astrahan Vilayeti,
Belgorod Vilayeti,
Bryansk Vilayeti,
Vladimirsk Vilayeti,
Volgograd Vilayeti,
Vologadsk Vilayeti,
Voronej Vilayeti,
İvanov Vilayeti,
İrkutsk Vilayeti,
Kaliningrad Vilayeti,
Kaluga Vilayeti,
Kamçatka Vilayeti,
Kemerova Vilayeti,
Kirov Vilayeti,
Kostroma Vilayeti,
Kurgansk Vilayeti,
Kursk Vilayeti,
Leningrad Vilayeti,
Lipetsk Vilayeti,
Magadan Vilayeti,
Moskova Vilayeti,
Murmansk Vilayeti,
Nijegorod Vilayeti,
Novgorod Vilayeti,
Novosibirsk Vilayeti,
Omsk Vilayeti,
Orenburg Vilayeti,
Orlov Vilayeti,
Penza Vilayeti,
Perm Vilayeti,
Pskov Vilayeti,
Rostov Vilayeti,
Ryazan Vilayeti,
Samara Vilayeti,
Saratov Vilayeti,
Sahalin Vilayeti,
Sverdlov Vilayeti,
Smolensk Vilayeti,
Tambov Vilayeti,
Tver Vilayeti,
Tomsk Vilayeti,
Tula Vilayeti,
Tümen Vilayeti,
Ulyanovsk Vilayeti,
Çelyabin Vilayeti,
Çita Vilayeti,
Yaroslav Vilayeti;
Moskova, Sankt-Peterburg federal değerde kentler;
Yahudi Otonom Bölgesi;
Agin-Buryat Özerk Yöresi,
Komi-Perm Özerk Yöresi,
Koryak Özerk Yöresi,
Nenetsk Özerk Yöresi,
Taymır(Dolgano-Nenetski) Özerk Yöresi,
Ust-Ordı Buryat Özerk Yöresi,
Hantı-Mansisysk Özerk Yöresi,
Çukotya Özerk Yöresi,
Evenkiyski Özerk Yöresi,
Yamalo-Nenetski Özerk Yöresi.

2. Rusya Federasyonuna katılma ve onun bünyesinde yeni bir subje oluşturma federal yasanın öngördüğü şekilde yapılır.

Madde 66.

1. Cumhuriyetin statüsü Rusya Federasyonu Anayasası ve cumhuriyetlerin anayasalarıyla belirlenir.

2. Eyalet, vilayet, bölge, federal değerde kentler, özerk bölge, özerk yöre statüleri Rusya Federasyonu Anayasasıyla ve eyalet, vilayet, bölge, federal değerde kentler, özerk bölge, özerk yörelerin Rusya Federasyonunun ilgili subjelerinin yasama (temsil) organlarının çıkardığı ilgili nizamnameleriyle belirlenir.

3. Özerk bölge, özerk yöre yasama ve yürütme organlarının ibrazıyla özerk bölge, özerk yöre hakkında federal yasa kabul edilebilir.

4. Eyalet veya vilayet bünyesindeki özerk yörelerin ilişkileri federal yasayla ve özerk yörenin devlet iktidar organlarıyla eyalet ve vilayetlerin devlet iktidar organları arasında yapılan andlaşma ile düzenlenebilir.

5. Rusya Federasyonu subjesinin statüsü Rusya Federasyonu ve Rusya federasyonu subjesinin karşılıklı mutabakatıyla federal anayasaya uygun olarak değiştirilebilir.

Madde 67.

1. Rusya Federasyonu toprakları subjelerinin topraklarını, iç sularını ve karasularını, hava sahasını kapsar.

2. Rusya Federasyonu egemen haklara sahiptir ve kıta sahanlığında ve Rusya Federasyonu münhasır ekonomik bölgesinde federal yasa ve uluslararası hukukun normlarının belirlediği biçimde egemenlik haklarını kullanır.

3. Rusya Federasyonu subjeleri arasındaki sınırlar onların karşılıklı mutabakatıyla değiştirilebilir.

Madde 68.

1. Rusya Federasyonunun tüm toprakları üzerindeki devlet dili Rus dilidir.

2. Cumhuriyetler kendi devlet dillerini belirleme hakkına sahiptir. Devlet iktidar organlarında, yerel özyönetim organlarında, cumhuriyetlerin devlet kurumlarında Rusya Federasyonunun devlet dilinin yanısıra bu dillerde kullanılabilir.

3. Rusya Federasyonu bünyesindeki tüm halklara ana dillerini koruma, öğrenme, geliştirme hakkını garanti etmektedir.

Madde 69.

1. Rusya Federasyonu, nüfusu az, yerli halkların haklarını uluslararası hukuğun ve Rusya Federasyonunun taraf olduğu uluslararası andlaşmaların genel kabul gören ilke ve normlarına uygun olarak teminat altına almaktadır.

Madde 70-73 Bayrak, fors, milli marş, başkent, Federasyonun yetkileri, Federasyon üyelerinin yetkileri belirtilmektedir.

Madde 74.

1. Rusya Federasyonu topraklarında mal, hizmet ve finansal kaynakların serbestçe dolaşımını engelleyecek gümrük sınırları, gömrük vergisi, rüsumu ve benzerleri engelerin konulmasına izin verilmez.

2. Mal ve hizmetlerin dolaşımının sınırlandırılması ancak güvenlik temini, insanların yaşam ve sağlıklarının korunması, tabiatın ve kültürel değerlerin muhafazası için gerekli olması halinde yürürlüğe konabilir.

Madde 75-79’da milli para birimi, federal vergi sistemi, devlet borçlanmaları, federal ve yerel yasaların, devlet organlarının hiyerarşisi belirtilmektedir.

Bölüm 4 – Rusya Federasyonu Başkanı

Madde 80.

1. RF Başkanı devletin başıdır.

2. RF Başkanı RF Anayasasının, kişi ve vatandal hak ve hürriyetlerinin teminatıdır. RF Anayasasının düzenlediği biçimde RF egemenliğinin, bağımsızlığının ve devlet bütünlüğünün korunması için önlemler alır, devlet iktidar organlarının karşılıklı etkileşimini ve uyumlu bir şekilde çalışmalarını temin eder.

3. RF Başkanı RF Anayasasına ve federal yasalara uygun olarak devletin iç ve dış politikasının temel yönelimlerini belirler.

4. RF Başkanı devlet başkanı olarak RF’nu içerde ve uluslararası ilişkilerde temsil eder.

Madde 81.

1. RF Başkanı RF vatandaşları tarafından 4 yıllık bir süre için genel, eşit, ve doğrudan seçim hakkı temelinde gizli oylamayla seçilir.

2. 35 yaşın altında olmayan, RF’de en az 10 yıldır sürekli yaşayan RF vatandaşları RF Başkanı seçilebilir.

3. Aynı kişi RF Başkanlığı görevini iki dönemden fazla sürdüremez.

4. RF Cumhurbaşkanı seçim biçimi federal yasayla düzenlenir.

Madde 82’de RF Devlet Başkanının görev andı verilmektedir.

Madde 83.

RF Cumhurbaşkanı :

a) Devlet Dumasının onayıyla RF Hükümet Başkanını göreve atar;

b) RF Hükümetinin toplantılarında başkanlık etme hakkına sahiptir,

c) RF Hükümetinin istifa kararını verir;

d) RF Merkez Bankası Başkan adayını göreve atamak üzere Devlet Dumasının onayına sunar; RF Merkez Bankası Başkanının görevden alınması kararını Devlet Dumasının onayına sunar;

e) RF Hükümet Başkanının önerisiyle RF Hükümet Başkan Yardımcılarını, federal bakanları göreve atar ve görevden alır,

f) RF Anayasa Mahkemesi, RF Yüksek Mahkemesi, RF Yüksek Tahkim Mahkemesi Başkan adaylarının ve RF Baş Savcı adayının göreve atanmaları için RF Federasyon Konseyine sunar; RF Baş Savcısının görevinden alınması önerisini RF Federasyon Konseyine sunar, diğer federal mahkemelerin Baş Yargıçlarını atar;

g) Statüsü federal yasayla belirlenen RF Güvenlik Konseyini oluşturur ve yönetir;

h) RF askeri doktrinini tasdik eder;

i) RF Başkanı İdaresini oluşturur;

j) RF Başkanı yetkili temsilcilerini göreve atar ve görevden alır;

k) RF Silahlı Kuvvetlerinin üst düzey komutanlarını göreve atar ve görevden alır;

l) Federal Konsey’in ilgili komite yada komisyonlarıyla istişareden sonra RF’nun yabancı devletlerdeki ve uluslararası kuruluşlardaki diplomatik temsilcilerini göreve atar ve görevden alır.

Madde 84.

RF Başkanı:

a) RF Anayasası ve federal yasalara uygun olarak Devlet Duması seçimlerini tayin eder;

b) RF Anayasasının öngördüğü hallerde ve şekilde Devlet Dumasını fesheder;

c) Federal anayasal yasanın düzenlediği şekilde referandum tayin eder;

d) Devlet Dumasına yasa tasarıları sunar;

e) Federal yasaları imzalar ve yayınlar;

f) Ülkede durum, devletin iç ve dış politikasının ana yönleri hakkında Federal Kurula yıllık mesajlarla hitap eder;

Madde 85.

1. Rusya Federasyonu Başkanı, RF devlet iktidar organları ile RF subjeleri devlet iktidar organları arasındaki ve farklı RF subjelerinin devlet iktidar organları arasındaki ihtilafların çözümü için uzlaştırıcı prosedürler kullanabilir. Uzlaşmaya varılamadığı takdirde Başkan, ihtilafın halli için ilgili mahkemeyi görevlendirir.

2. Rusya Federasyonu Başkanı, eğer bu eylemler RF Anayasasına ve federal yasalara, RF taraf olduğu uluslararası taahhütlere ters düşüyor veya insan ve vatandaşlık hak ve hürriyetlerini ihlal ediyorlarsa ilgili mahkeme tarafından konuyla ilgili hüküm verilene kadar RF subjelerinin yürütme organlarının eylemlerinin yürürlüğünü durdurma hakkına sahiptir.

Madde 86.

RF Başkanı:

a) RF dış politikasını yönetir;

b) RF’nun uluslararası görüşmelerini yürütür ve ulusalararası andlaşmalarını imzalar;

c) Onaylama belgesini imzalar;

d) Kendi nezdine gönderilen diplomatik temsilcilerin itimatnamelerini veya geri çekme
belgelerini kabul eder.

Madde 87.

1. RF Başkanı RF Silahlı Kuvvetleri Baş Komutanıdır.

2. RF’na yönelik bir saldırı veya doğrudan bir saldırı tehdidi olması halinde RF Başkanı RF topraklarının tamamında veya kimi bölümlerinde askeri durum ilan ederek durumu Federasyon Konseyine ve Devlet Dumasına bildirir.

3. Askeri durum hali federal anayasal yasa ile belirlenir.

Madde 88.

RF Başkanı, daha sonra derhal Federasyon Konseyine ve Devlet Dumasına bildirmek üzere, Federal anayasal yasa ile düzenlenmiş şart ve şekillerde RF topraklarının tamamında yada bir kısmında olağanüstü hal ilan edebilir.

Madde 89.

RF Başkanı:

a) RF vatandaşlığı ve siyasi mültecilik tanıma konularında karar verir;

b) RF devlet ödüllerini, RF onursal ünvanlarını, yüksek askeri ve yüksek özel ünvanları verir;

c) Affetme yetkisine sahiptir.

Madde 90.

1. RF Başkanı Kararname ve Emirnameler çıkarır.

2. Tüm RF toprakları üzerinde RF Başkanının Kararname ve Emirnamelerine uyulması zorunludur.

3. RF Başkanının Kararname ve Emirnameleri RF Anayasasıyla ve federal yasalarla çelişmemelidir.

Madde 91.

RF Başkanı dokunulmazlığa sahiptir.

Madde 92.

1. RF Başkanı, and içtiği andan itibaren göreviyle ilgili yetkilere sahip olur ve görev süresinin bitiminde, yeni seçilen Başkanın and içtiği andan itibaren de göreviyle ilgili yetkileri sona erer.

2. İstifa etmesi, sağlık durumunun yetkilerini kullanamayacak bir hale getirmesi veya görevden tard edilmesi halinde RF Başkanının göreviyle ilgili yetkileri olağan süreden önce sona erer. Bu durumda RF Başkanı seçimleri en geç görevin olağanüstü sona erdiği tarihten sonraki 3 ay içinde yapılmalıdır.

3. RF Başkanının görevini geçici olarak yerine getiremediği bütün hallerde bu görevi geçici olarak vekaleten RF Hükümet Başkanı yürütür. RF Başkan Vekilinin Devlet Dumasını feshetme, referandum düzenleme ve RF Anayasasının hükümlerinin değiştirilmesi veya gözden geçirilmesi hakkında önerge verme hakkı yoktur.

Madde 93.

1. RF Başkanı ancak Devlet Dumasınca ileri sürülen vatana ihanet veya RF Yüksek Mahkemesinin RF Başkanının eylemlerinde suç unsuru bulunduğunu tasdik eden hükmü ve RF Anayasa Mahkemesinin suç isnadında önceden belirlenmiş kurallara uyulduğunu tasdik eden hükmü ile onaylanan başka bir ağır suç isnadı halinde görevinden tard edilir.

2. Devlet Dumasının suç isnadı kararı ve Federasyon Konseyinin görevden tard edilmesi kararı Devlet Dumasındaki milletvekillerinin en az üçte birinin oylarıyla ve Devlet Dumasında oluşturulan özel komisyonun kararının mevcudiyediyle önerilmeli ve her bir meclisin milletvekillerinin üçte ikisinin oylarıyla alınmış olmalıdır.

3. Devlet Dumasında RF Başkanına suç isnadından sonraki en geç üç ay içinde Federasyon Konseyi RF Başkanının görevden tard edilmesiyle ilgili kararı almak zorundadır. Eğer bu süre zarfında Federasyon Konseyinde karar alınmazsa Başkana yönelik suç isnadı düşer.

Bölüm 5 – Federal Kurul

Madde 94.

RF’nun Meclisi olan Federal Kurul (FK) RF’nun temsil ve yasama organıdır.

Madde 95.

1. FK iki meclistan oluşur: Federasyon Konseyi ve Devlet Duması.

2. Federasyon Konseyine RF subjelerinin her birinden ikişer temsilci girer: bir kişi temsil bir kişi de yürütme organından.

3. Devlet Duması 450 milletvekilinden oluşur.

Madde 96.

1. Devlet Duması 4 yıllılığına seçilir.

2. Federasyon Konseyinin oluşturulma şekli ve Devlet Dumasına millet vekillerinin seçim şekli federal yasalarla belirlenir.

Madde 97.

1. 21 yaşını doldurmuş ve seçimlere katılma hakkına sahip her RF vatandaşı Devlet Duması’na milletvekili seçilebilir.

2. Aynı kişi aynı zamanda hem Federasyon Konseyinin hem de Devlet Duması’nın üyesi olamaz. Devlet Duması milletvekili, devlet iktidarının diğer temsil organlarında ve yerel özyönetim organlarında milletvekili olamaz.

3. Devlet Duması milletvekilleri sürekli ve profesyonel temelde çalışırlar. Devlet Duması milletvekilleri, devlet memurluğu yapamaz, öğretmenlik, bilimsel ve diğer yaratıcı faaliyetler hariç başka bir ücretli faaliyette bulunamazlar.

Madde 98’de Milletvekili dokunulmazlığı belirtilmektedir.

Madde 99.

1. Federal Kurul daimi olarak çalışan bir organdır.

2. Devlet Duması seçim tarihinden sonraki otuzuncu gün ilk oturumunu yapar. RF Başkanı Devlet Duması bu süreden önce toplayabilir.

3. Devlet Dumasının ilk toplantısını en yaşlı üye yönetir.

4. Yeni seçilen Devlet Dumasının çalışmaya başladığı andan itibaren eski Devlet Dumasının yetkileri sona erer.

Madde 100.

1. Federasyon Konseyi ve Devlet Duması birbirlerinden ayrı toplanır.

2. Federasyon Konseyi ve Devlet Dumasının oturumları açık olarak yürütülür. Tüzüklerinde belirtilen durumlarda oturumlar kapalı olarak yürütülebilir.

3. RF Başkanın, RF Anayasa Mahkemesinin mesajlarını, yabancı devlet yöneticilerinin konuşmalarını dinlemek için ortak toplanabilirler.

Madde 101.

1. Federasyon Konseyi üyeleri arasından Başkanını ve Yardımcılarını seçer. Devlet Duması üyeleri arasından Başkanın ve Yardımcılarını seçer.

2. Federasyon Konseyi Başkanını ve Yardımcıları ile Devlet Duması Başkanı ve Yardımcıları oturumları yönetir ve iç işleyişi sağlarlar.

3. Federasyon Konseyi ve Devlet Duması komite ve komisyonlar oluşturur, iştigal alanlarındaki konularda meclis oturumları düzenlerler.

4. Bu iki meclis de kendi tüzüğünü yapar ve faaliyetlerinin kendi iç düzeni ile ilgili sorunlarını çözer.

5. Federal bütçenin uygulanmasının kontrolü için Federasyon Konseyi ve Devlet Duması terkibi ve faaliyet düzeni federal yasa ile belirlenen Sayıştayı oluştururlar.

Madde 102.

1. Federasyon Konseyinin yetki alanına şunlar girer:

a) RF subjeleri arasındaki sınır değişimlerinin onaylanması;

b) RF Başkanının askeri durum ilan eden kararnamesinin onaylanması;

c) RF Başkanının olağanüstü hal ilan eden kararnamesinin onaylanması;

d) RF Silahlı Kuvvetlerininin RF sınırları dışında kullanılmasına karar verilmesi;

e) RF Başkanlık seçimlerinin kararlaştırılması;

f) RF Başkanının görevinden tard edilmesi;

g) RF Anayasa Mahkemesi, RF Yüksek Mahkemesi, RF Yüksek Tahkim Mahkemesi yargıçlarının göreve atanması;

h) RF Başsavcısının göreve atanması ve görevden alınması;

i) Sayıştay Başkan Yardımcısı ve Sayıştay üyelerinin yarısının göreve atanması ve görevden alınması;

2. Fedrasyon Konseyi RF Anayasasınca yetkisine bırakılan konularla ilgili kararnameler çıkarır;

3. Federasyon Konseyi kararnameleri eğer RF Anayasası tarafından başka bir biçim öngörülmemişse genel oy çokluğu ile kabul edilir;

Madde 103.

1. Devlet Dumasının yetki alanına şunlar girer:

a) RF Başkanının RF Hükümet Başkanını atamasına onay verilmesi;

b) RF Hükümetine güvenoyu verilmesi;

c) Sayıştay Başkanının ve Sayıştay üyelerininin yarısının göreve atanması ve görevden alınması;

d) Federal anayasaya uygun faaliyet gösteren İnsan Hakları Yetkilisinin göreve atanması ve görevden alınması:

e) Af ilanı;

f) Görevinden tard edilmek üzere RF Başkanına suç isnadında bulunulması;

2. Devlet Duması RF Anayasasının kendisine yetki verdiği konularda kararname çıkarır.

3. Devlet Dumasının kararnameleri eğer RF Anayasası tarafından başka bir biçim öngörülmemişse genel oy çokluğu ile kabul edilir;

Madde 104-106’da federal yasa yapma yetki ve şekli belirtilmektedir

Madde 107.

1. Kabul edilen federal yasa imzalaması ve yayınlaması için beş gün içinde RF Başkanına sunulur.

2. RF Başkanı ondört gün içinde federal yasayı imzalar ve yayınlar.

3. Eğer RF Başkanı kendisine sunulan federal yasayı ondört gün içinde veto ederse Federasyon Konseyi ve Devlet Duması RF Anayasasında belirtilen biçimde bu yasayı tekrar gözden geçirirler. Eğer tekrar gözden geçirilen federal yasa Federasyo Konseyinde ve Devlet Dumasında en az üçte iki çoğunluk tarafından değişiklik yapılmadan aynen kabul edilirse RF Başkanınınca yedi gün içinde imzalanarak yayınlanmak zorundadır.

Madde 108’de federal anayasal yasaların yapılış şekli belirtilmektedir.

Madde 109.

1. RF Başkanı RF Anayasasının 11 ve 117. maddelerindeki hükümlerde öngörülen durumlarda Devlet Dumasını fesh edebilir.

2. Devlet Dumasının fesh edilmesi halinde RF Başkanı tarafından yeni seçim tarihi tespit edilir, şöyle ki, yeni seçilecek olan Devlet Duması en geç eskisinin fesih tarihinden sonraki dört ay içinde toplanabilsin.

3. Devlet Duması seçiminden sonraki bir yıl içinde RFF Anayasasında belirtilen 117. madde hükümleri temelinde fesh edilemez.

4. Devlet Duması RF Başkanına suç isnadında bulunduktan sonra Federasyon Konseyi tarafından bununla ilgili karar alınmadan fesh edilemez.

5. Devlet Duması RF topraklarının tümünde askeri veya olağanüstü hal varken ve RF Başkanının görev süresinin bitmesinden altı ay önceki süre içinde fesh edilemez.

Bölüm 6 – Rusya Federasyonu Hükümeti

Madde 110.

1. RF’da yürütme gücü RF Hükümetindedir.

2. RF Hükümeti RF Hükümet Başkanı, RF Hükümet Başkan Yardımcıları ve Federal Bakanlardan oluşur.

Madde 111.

1. RF Hükümet Başkanı, görevine RF Başkanı tarafından Devlet Dumasının onayıyla atanır.

2. RF Hükümet Başkan adayı, görevine yeni seçilen RF Başkanının göreve başlama tarihinden veya RF Hükümetinin istifasından itibaren en geç iki hafta içinde ya da adayın Devlet Duması tarafından veto edilmesinden sonraki bir hafta içinde önerilir.

3. Devlet Duması RF Başkanı tarafından önerilen RF Hükümet Başkanı adayını bir hafta içinde inceler.

4. RF Hükümet Başkanı adayı Devlet Duması tarafından üç kez reddedildiğinde RF Başkanı RF Hükümet Başkanını atar, Devlet Dumasını fesheder ve yeni seçimleri tayin eder.

Madde 112.

1. RF Hükümet Başkanı atandıktan sonra en geç bir hafta içinde yürütme erki federal organlarının yapısı hakkında önerilerini RF Başkanına sunar.

2. RF Hükümet Başkanı, RF Hükümet Başkan Yardımcıları ve Federal Bakan adaylarını RF Başkanına sunar.

Madde 114-115’de Federal Hükümetin görev ve yetkileri sıralanıyor.

Madde 116-117’de Federal Hükümetin istifa, çekilme, düşme koşul ve şekillerini belirtiliyor.

7. Bölüm’de (Madde 118-129) Yargı Erki ve Yüksek Yargı organlarının kuruluş ve görevleri belirtiliyor.

8. Bölüm’de (Madde 130-133) Yerel Özyönetim organları ve yetkileri belirtiliyor.

9.Bölüm’de (Madde 134-137) Anayasada değişiklik yapılmasının şart ve şeklilleri belirtiliyor.

İKİNCİ KISIM

Son ve geçici hükümler

Bu kısımda yürürlüğe girme ve diğer bazı özel geçici hükümler yer almaktadır.