МЭЛЫЛЪФЭГЪУМ И 25-РЭ АДЫГЭ НЫПЫМ ИМАФ

Dr. MEŞFEŞ’Ü Necdet Hatam

Зы гущыIэкIэ игъундж…

Арышъ, Адыгэ Ныпым, лъэпкъ гъунджэм итэлъэгъуэ, тилъэпкъы, цIыф лъэпкъым тыны фишIыгъэ Мыекъуэпэ кудьтурэр… Ишъуащэ Кавказ лъэпкъхэми къызэрпштагъэр Кавказ щымыщхэми тицые зэрэ зырагъэдэхагъэр…

Лъэпкъ гъуынджэм, лъэпкъым къыкIугъэ гъуэгу уэнэри итэлъагъуэ … Итэлъагъуэ непэ хэгъэгу зэфэшъхьафыбэмэ ипхъахь итэкъуэу тызэращыпсэуыри… Лъэпкъ гъуынджэм итэлъагъуэ Хэкужъыр зиплъапIэ, зипкIыхьыпIэ хэхэс Адыгэри, ахэм апаплъэрэ хэку-пэс Адыгапсэри. Лъыпсырэ, нэпсырэкIэ гъэшъуэкIыгъэ тинып, тилIыгъ,тигушху…

тизыкIыныгъ, Лъэпкъым ыцIэ зыхьырэ Адыгэ Республикэм, лъэпкъ ныпыр хэгъэгу ныпэу къыштэныр инасып къыхьыгъ, зэрэлъэпкъэу зэдэт1этыгъ. Ар, Адыгэ лъэпкъым, Урысые Федерацием изыпкъыгъуэу фитыныгъэ иIэн зэрилъэкIыщтым инэрылъэгъу.

Ар, Урысые Федерацием, хэхэс тикъуэшхэм ячIыгужъ аригъэгъуэтыжьын зэрилъэкIыщтым игугъапI. ЦIыфыгъэ зыхэлъым янэжъ – ятэжъхэр егъэлъапIэ, янэ ятэмэ уасэ афешIы. ЦIыфыгъэ зыхэлъым ышъхьэ елъытэжьы, ибын егъашIуэ, тегуIыхьэ, епIу елэжьы… ЫгъашIуэзэ ыпIугъэ ибын гугъапIэхэр репхы… Янэжъ – ятэжъхэр зыгъэлъапIэрэ цIыфым иныпи шъхьакIафэ фешIы…

Янэ ятэ уасэ фэзышIырэ, ышъхьэ зылъытэжьырэ цIыфыр инып рэпагэ… зырыпагэрэ иныпы гугъэпIэшIухэр репхы… Илъэпкъ рыгышхуэрэ цIыфым, лъэпкъ ныпыр лъагэу, лъагэу еIэты…

Ныпым ыкIуачIэ гъунэнчъ… Ау зыми щыгъупшэ мыхъущтыр, ныпым иIуысыр, зые лъэпкъым игъэшIуабз, идэхэIуагъ, чIым зэрэ нимыгъэсыщтымкIэ ицыхьэу телъыр ары…

Шъугу ишъумыгъэкIыщтыр зы: Зэ уетэмэ ныпыр, ЩэкIэ, минкIэ … Къызэрэуэтэжьыщтыр ары…