DEVLET AKLI VE BUMERANG

Dr. MEŞFEŞ’Ü Necdet Hatam

Kendi kuyusunu kazan örgütler.

İzleyenler anımsayacaktır,  Türkiye’de birçok kişi ve örgüt yöneticisi RF anayasa değişikliğinin kabul edilmemesi yönünde, ciddiye alınmayacaklarının bilincinde olmalarına karşın demeçler vermiş, Youtube kanallarında konuşmalar yayınlamışlardı.

Deplasman aşığı ulusseverlerimiz Anavatanın “yanlış yapıyorsunuz” uyarılarını da hiçe saymış, dahası bu uyarılar kendilerinin çok önemli oldukları sanılarını beslemiş, egolarını şişirmişti.

Ama beklendiği gibi Rusya Federasyonu Halkları, anavatanı aşkların en güzeli ile uzaktan seven, sayıları az gürültüleri çok bu temsilcilere (!) çok  ayıp etme pahasına anayasayı büyük bir çoğunlukla kabul etmişlerdi.

Anayasanın kabulünden sonra söylenmiş yapılmış sanan ilkel kafa yapısı RF’nu anayasasını unutmuş olmalı ki konuşmalar bıçakla kesilir gibi kesildi. Yine de ben hep doğru yaptığına, hiç yanılmadığına inanan ego yeniden filizlenebilir, bir patlama yapabilir kaygısı ile hiç düşünemedikleri bir tehlike konusunda uyarı görevimi yapayım.

Tehlikenin büyüklüğünün anlaşılması için itiraz edilen RF anayasasının ilgili maddelerini bir anımsayalım:

Статья 68 (Madde 68)

  1. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации.

(Rusya Federasyonu’nun tüm topraklarında devlet dili, Rusya Federasyonu’nun çok uluslu eşit halklar Birliği’nin bir parçası olan devlet oluşturan halkın dili olarak rusça’dır.)

  1. Республики вправе устанавливать свои государственные языки. В органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях республик они употребляются наряду с государственным языком Российской Федерации.

(Cumhuriyetler kendi devlet dillerini kurma hakkına sahiptir. Devlet makamlarında, yerel yönetim organlarında, cumhuriyetlerin devlet kurumlarında, Rusya Federasyonu’nun devlet dili ile birlikte kullanılırlar.)

  1. Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития.

(Rusya Federasyonu, tüm halklarına anadillerini koruma, çalışma ve gelişme için koşullar yaratma hakkını garanti eder.)

  1. Культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее многонационального народа. Культура поддерживается и охраняется государством.

(Rusya Federasyonu’ndaki kültür, çok uluslu halkının eşsiz bir mirasıdır. Kültür devlet tarafından desteklenir  ve korunur.)

Статья 69   (Madde 69)

  1. Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации.

(Rusya Federasyonu, yerli küçük halkların haklarını, uluslararası hukukun ve Rusya Federasyonu’nun uluslararası anlaşmalarının evrensel olarak kabul edilen ilkeleri ve normlarına uygun olarak garanti eder.)

  1. Государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия.

(Devlet, Rusya Federasyonu’nun tüm halklarının ve etnik topluluklarının kültürel kimliğini korur, etnokültürel ve dilsel çeşitliliğin korunmasını garanti eder.)

  1. Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности.

(Rusya Federasyonu, yurt dışında yaşayan vatandaşlara haklarının uygulanmasında, çıkarlarının korunmasında ve tüm Rus kültürel kimliğinin korunmasında destek vermektedir.)

Peki, devletin bekasını her şeyin önünde tutan Devlet Aklı; “çok uluslu ülkenin eşit haklara sahip bir halkı olmayı, kendi devlet dilini seçme hakkını, dilinin, kültürünün korunacağı, nüfusu az halkların da dil ve kültürlerinin korunacağı anayasal garantiyi yeterli bulmayanların bizden beklentileri ne olabilir” diye düşünmez mi?

Ya da Devlet Aklı, ülkenin diğer halkları ile eşit oldukları vurgulanan Rus halkının devlet kurucusu olmasının kabul edilmeyişini nasıl yorumlar ve ne gibi önlemler alır acaba?

Evet, ya attığınız “bumerangı” geri döndüğünde tutamazsanız? Tutamadığınız “bumerang” kafanızı gözünüzü yararsa? Anımsayınız lütfen. Ne demiş atalarımız “zıplhıhi t’ıs, gupşısi psalhe- bakın sonra otur düşün sonra konuş”

Bumerang: Özellikle Avustralya yerlileri (Aborjin), ayrıca eski Mısırlılar ve Avrupalılar, Hindistan’ın bazı yörelerindeki kabileler tarafından silah olarak kullanılan yassı bir kesite sahip eğri bir sopa. Avustralya ve ABD’de hala spor aracı olarak kullanılmaktadır.

(…) Bumerang, kendi ekseni etrafında dönmesinden ileri gelen jiroskopik tesirle devrilmeyip, kurgusal dairenin dik ekseni etrafında dönme yapar. Bu hareket neticesi kurgusal dairenin yönü daima değişir ve neticede dairevi bir yörünge takib ederek ilk başlangıç noktasına gelir.