ADİGE SÖZCÜĞÜNÜN ANLAMI VE ADİGE KABİLELERİ

GHUNEKHO Savsır Özbay
23 Eylül 2009

Tarihin çok eskidene beri tanıdığı ve değişik isimlerle tanıttığı toplumlardan birisi de Kuzey Kafkasyalı Çerkeslerdir. Bu Çerkeslerin büyük bir bölümü yok olarak ve özümlenerek günümüze değin gelmişlerdir.eskil Çerkeslerin bazıları Kafkasya dışında başka toplum hüviyetinde yaşadılar. Bunlar belirli dönemlerde devlet olduysalar da içinde bulundukları toplumlar içerisinde kaybolmuşlardır. Onlardan günümüze kalanları tarih nüveleri içerisinde bulmaktayız.

Kafkasya dışındakiler -günümüzde de olduğu gibi- yok olurlarken, vatanlarında kalanlarda kabile düzeninde geliştiler. Zaman süreci içerisinde günümüze ulaşabilmiş ve varlıklarını sürdüren Kuzey Kafkasya kabileleri:
1) Adigeler
2) Abhazlar
3) Çeçen-İnguşlar
4) İron, Alanlar (Asetinler)
5) Dağıstan gurupları, özellikle Lezgiler

Bu Kuzey Kafkas kabilelerinin tümü bir atasoylu ve kendilerini güneşin neslinden kabul ederler. Bunlar ve Adige guruplarının büyük bir bölümü de doğrudan doğruya güneşle ilgilidir. İsimleri güneşsel olanlar:
1) Adı-ğe
2) Azı-ğe
3) Lez-ği

Adige boylarından güneşsel olanlar:
1) Shapsu-ğe
2) Bjedı-ğe
3) Abza-ğe

Diğer kuzey kabilelerinin inançlarında güneşsel yapılar olsa da ortaya çıkışları yaşama bağlı geliştiğinden ‘’ğe’’ kökü isimlerinde yer almaz. Bu kabilelerin dili ayrı görünse de inançları, dil yapılarının bir olması bunların soy birlikteliğinin en güzel kanıtıdır.

Bunlardan Adigelerin isminin anlamı birçok dilci tarafından açıklanmaya çalışıldı. Açıklama şekilleri güneş ve bölgeyle ilişkilidir. Günümüzün dilbilimcilerinden merhum Hadaghalh’e, Nartlar adlı eserinde “Adige kabilelerinin bazıları Karadeniz’in etrafında oturmaktaydılar. Diğer kıyılarda oturanların bazıları karşı kıyıda oturanlar anlamında Adexxer demişlerdir” der. Anlamı ise denizin karşı kıyısıdır. Adexxer zamanla Adige şekline dönüştü demektedir.askerin görüşüne katılanlarda çoktur.

Türkiye Türkçüleri de, Adigelerin Türk olduğunu iddia ederler. Onlara göre Hitit krallarından Atığhan isminden gelmektedir. Bu görüş kafatasçı Türklerin uydurması, safsatasıdır. Adige ismi Atığhan’dan gelmedi ama gelmişte olsa Hititlerin Kafkasyalı olduklarını bilmemektedirler. Atığhan ismi de Adige dilinde o yüksek gençtir ve isim kralla özdeştir.

Adige ismini en eskil Kafkasyalılardan ‘’dakh’’ veya ‘’dagh’’, ‘’hat-ğe’’, ‘’pelas-ğe’’den geldiği ileri sürülür. Bu eskil halkların tümünün çıkış yeri Kuzey Kafkasya’dır. O halde isimle Adigey’le de ilişkilidir. Adigece’deki ‘’ğe-gho’’ (sarı) sözcüğü bunların isimlerinde de mevcuttur. Bu ‘’ğe’’ belirli dönemlerde ‘’he’’, ‘’ha’’ şekillerine de dönüşmektedir. Adige ismi bu eskil isimlerden gelmiş olamaz, aksine Adige sözcüğünün türevleridirler.

Bunların dışında eski Yunan halklarından olan Atike’den geldiğini iddia edenlerde vardır. Halbuki Attikelerin çıkış yerlerinin Kafkasya olduğu da ispatlanmıştır. Dinciler ise Adige’nin ‘’Ad’’ kavminden geldiğini savunurlar. Bunlar birer yakıştırma ve özentiden kaynaklanmaktadır.

Adige isminin açıklanışlarını teker, teker ele aldığımızda doğru gibi görülebilir. Bunların tümünü bir araya getirdiğinizde doğruluk payı bulunmaz. Adige sözcüğünü açıklamaya çalışanların büyük bir bölümü Adige değildir. Bunlar Adige olmadıkları gibi Adigelerin ortaya çıkış inancına bağlı olarak ismi ele almamışlardır. Tarihçi MET ÇUNATIKHI İzzet ve ŞÖENU Mehmet Fetgeri; nesil, isim bağlantısı doğrultusunda çalıştılar. ŞÖENU, eski Yunan kayıtlarındaki ‘’aet’’ yoluyla güneşe ulaştı. ŞÖENU, ulaşımdaki ‘’yao’’ları tanrısaldı. Bu tanrısal bağlantının düğüm noktası da güneşti.

Adige ismi doğrudan doğruya güneştir. Kendilerini dinsel olarak güneş neslinden kabul eden Adigelerin isminin de güneş olması normaldir. Buzul dönemlerinde Kafkasya’nın derinliklerine çekilmiş olan Kafkasyalılar havaların ısınmasıyla mağaralarından çıkarlar ve yaşama geçerler. Mağarada yaşan bu insanlar güneşle ısındılar. Kendilerine bu yaşam hakkının güneş tarafından verildiğine inandılar. Bu görüp de ulaşamadıkları kendilerine yaşamı sunan bu gücü ilahi bir baba olarak kabul edip ona sığındılar.

Şimdi Adige ismini ele alalım.

Adige diline ‘’ğe’’, ‘’ğo’’ sarı, ‘’’’, ‘’de’’, ‘’da’’ şekilleri güzel, ‘’’’, ‘’’’ baba ve vermek anlamlarında kullanılır. Ki, Adigece’deki ‘’tate’’ şeklindeki ‘’baba da veren’’ anlamındadır. ‘’a’’ ise el, ‘’a-tı-ğe’’ yani ‘’o veren sarı’’ anlamındadır. Günümüz Adigece’sinde ‘’a-tı-ğe’’ yüksek anlamıda kullanılır. Bu da güneşin yüksekte olmasıyla ilişkilidir. ‘’a-da-ğe’’ ise o ‘’güzel sarı’’ ve Adige şekline de dönüşebilir. Bu iki anlatımı bir araya getirdiğimizde ‘’a-tı-de-ğe’’ şekliyle ‘’o veren güzel sarı’’dır. Bu ‘’atıdeğe’’ zamanla ‘’atdeğe’’, ‘’adeğe ve Adige şekillerine dönüşmüştür.

Genel olarak hangi anlatımda ele alınırsa alınsın, Adige ismi; güzel, veren, lütufta bulunan sarı anlamındadır. Bu anlamlardan da güneşseldir. Görüldüğü gibi yüksek, baba, verme, sarı ifadeleri de aynı kökten gelmektedir.

Güneşsel yapı, toplumsan bir hüviyet kazanınca güneş, toplum ilişkisi de rahatlıkla ortaya çıkar. Adigelerde ilk insan neslindendirler. Başkalarının dediği gibi, türeme değildirler. Onlar Arilikleriyle de güneş ve dinsel inanışlarla da kendi kimliklerini ortaya koymaktadırlar.

Şu halde, tarihin tanıdığı en eskil toplumlardandırlar. Kendileri inançları gibi güneşle yaşama geçmişler ve isimleri de güneştir. Güneş ise Adige dilinde ‘’dığe’’dır. ‘’a’’ şekliyle de Adige olur ki ‘’o güneş’’ anlamına gelir. İsim toplum ismi olunca da güneş neslini ifade eder. Adigeleri oluşturan günümüz Adigeleri Abzeghler, Kabardeyler, Besleneyler, Shapsughlar, Bjedughlar, Chemguylar, Hatukuaylardır.

KAYNAKÇA:
1)
Çerkesler Kimlerdir, M.F. Şöenü.1922, İst. Türkçe’si hazır.
2) Yiz Adigeyski Wonomastikii, Nalçik 1983
3) Diller ve Adigece. M.K. Özbay, (Basılmadı hazır)
4) Kafkasya Kültürel Dergi, sayı-39, 42-1973, Ankara
5) Abhaz Mitolojisi Anaç mı?, Ö. Beygua
6) Tarih Öncesi Ege, Payel Yayınları, İstanbul
7) Kafkasya Üzerine Beş Konferans, İstanbul