AMAZONLAR SÖYLENCESİ

YAĞAN Ümit Özveri
Kafdağı Dergisi

Dilden dile, ağızdan ağza aktarılarak zamanımıza dek ulaşan bir söylencedir Amazonlar söylencesi. İnsanı büyüleyen bu söylence gerçek midir? Amazonlar gerçekten yaşamışlar mıdır? Yoksa bütün bunlar bir düşün ürünü müdür? Söylencelerin halkların yaşantılarından kaynaklandığı, az-çok değişse de kabul edilen bir görüştür. Hele söz konusu olan, Amazonlar söylencesi ise… Çünkü Amazonların izlerine yalnızca destanlarda değil, coğrafyacı ve tarihçilerin kitaplarında da görülür. İlkçağ insanlarından kalan yapıtlarda Amazonlardan bir şeyler bulunur. Homeros onların Truva Savaşları’na katıldığını yazar. Heredetos, Diodoros ve coğrafyacı Strabon onlardan söz ederler. Herakles ve Achilleus efsanelerinde de Amazonlar’dan söz edilir. Sokrates ve Platon Amazonlar’ın Atina’ya saldırdıklarını bir gerçeklik olarak kabul ederler. Amazonların yaşadıkları söylenen bölgelerde, özellikle Anadolu ve Mora Yarımadasında, kabartma taş ve resim olarak, Amazonlar’ı anlatan binlerce yapıt bulunmuştur.

Mitolojide Amazonlar, mitoloji kahramanlarına denk savaşçı kadınlardır. Savaş aletleri ok, yay, kargı ve “labrys” denilen, Anadolu’da özellikle Hititler’de, Karya’da ve Girit’de rastlanan iki ağızlı baltadır. Halikarnas Balıkçısı’na göre iki ağızlı balta Anadolu’nun simgesidir. Resim ve kabartmaların çoğunda Amazonların elinde hep bu balta bulunmaktadır.

Söylenceye göre Amazonlar Anadolu’da yaşamışlar ve birçok kent kurmuşlardır. Amazonların kurduğu kabul edilen kentler; Ephesos/Selçuk, Smyrna/İzmir, Kyme, Gryneion, Pitane, Ege bölgesindeki kentlere ilaveten Midilli adasındaki Mytilana, Marmara ve Karadeniz yörelerinde ki Myrleia, Sinope/Sinop’tur.Bunlara yine Ege bölgesindeki Elaia, Anaia, Latori kentlerinde de eklememiz gerekmektedir. Ephesos’da ki Artemis tapınağı da Amazonlar tarafından başlatılmıştır. Ephesos’da ki kazılar savaşcı kadınlara ilişkin, tanrıça Artemis’e hizmet eden heykelcikler de ele geçirilmiştir. George Thomson bunları inceleyerek yayınlayan Lethaby’nin ” Hitit etkisinin belirgin izlerini gözlemlediğini Gestang’ın da Amazonlar’dan bir Hitit tapınağı bağıntılı oldukları ve daha sonra ki Artemis tapımı bu tapımdan kaynaklandığı konusunda Lethaby ‘ye katıldığını” kaydetmektedir.

Bu açıklamalardan sonra “Amazon” sözcüğünün uzmanlar tarafından nasıl açıklandığını inceleyebiliriz. Birinci açıklamaya göre Amazonlar savaşda engel olmaması için memelerinden birini ya da her ikisini kestiklerinden “memesiz” anlamında “Amazoi” denilmiştir. Bu açıklama kanıtlarla uyum göstermiyor. Zira bütün kabartma ve resimlerde Amazonlar, iki memeli olarak gösterilmişlerdir. İkinci açıklamaya göre Ephesos’lu kadınlar savaş ve tarımla uğraşarak, bellerinde kuşaklarla (zonai), ekin biçtikleri (Amao) için bunlara Amazon denilmiştir.

Toplumsal yaşamda kadının etkinliği, ekonomik etkinliklerin kadınlar tarafından yerine getirilmesi, kadınların mutlak egemenliği, soy kütüğünün kadına göre belirlenmesi, Amazon söylencesinin önemli özelliklerindendir. Ancak bütün bunlar anaerkil toplumda zaten normal olan özelliklerdir. Amazon söylencesinin normalden ayrılan yönü, kadınların savaşcı olarak yetiştirilmeleri, savaşa bir asker gibi katılmaları, erkeklerin bu savaşda yer almamaları, kadınların savaşçılığının aynı zamanda saldırganlığa dönüşmesidir. Hem kendilerinin kurdukları yerleşim bölgelerinde bulunan heykel, resim ve kabartmalar, hem de komşu halkların yapıtları Amazonlar’ı savaşçı niteliklerine uygun tanımlamışlardır. Amazonlarda ki savaşçı nitelik o kadar baskındır ki Bilge Umar, Amazonların “tarım yapmayan, yaşamı at sırtında avcılık ve savaşla geçen bir kadınlar ulusu” olduğu görüşündedir. Be nedenle Amazonlara takılacak adın savaşçı özelliklerine uygun bir ad olması akla uygun görülmektedir. Kaldı ki bu açıklama Amazonlar’ın konuştuğu varsayılacak bir dile göre yapılan bir açıklama da değildir.

Konuyu tartışan uzmanlardan George Thomson “Yunan’lar Amaonları Kafkasya’ya doğru izlerken, Artemis’in Kafkasya kökenli olduğunu benimseyen bir geleneği izlemiş olabilir” biçiminde bir yaklaşım getirmektedir. George Thomson bu görüşünde yalnız değildir. Bazı diğer uzmanlar da Amazonlar’ı Kafkasya ile ilişkili olarak açıklamaya çalışmaktadırlar. Kafkas kabilelerinde her türlü sosyo-ekonomik girişimleri kadınların yapmaları, Altın Post Efsanesi’nde altın postu aramaya giden Argonaut’ların Anadolu’nun kuzeydoğusunda Amazonlar’a rastlamaları, Amazonlar efsanesinde aynı bölgenin Amazonlar’ın ana yurdu olarak gösterilmesi, Amazonlar’ın başkenti olarak gösterilen Themiskyra’nın aynı bölgede olması, Amazonlar’ın ay tanrıçası ile olan ilişkileri, Amazon adıyla Kafkas dillerinden birinde “ay” anlamına gelen “maze” sözcüğü arasında ki benzerlik, gibi nedenle uzmanları böyle düşünmeye yöneltmiştir.

Kas-Adige dilinde ay anlamına gelen “maze” sözcüğü ile Amazon sözcüğü arasında ki benzerlik ortadadır. “Maze” sözcüğünün sonuna “on” eki getirildiğinde Amazon’a çok benzeyen “mazeon, mazon” sözcüğü oluşur. Ancak article bulunmayan bu dilde nasıl olmuştur da “a” eki gelmiştir? Yine bu dilde Amazon adlarının, Amazonların kurdukları şehirlerin, Amazon tanrıçası Artemis’in adları da açıklanamamaktadır. Bu nedenlerle bu açıklamada genel kabul gören bir açıklama olarak kabul edilmemektedir.

Genel kabul görmemekle birlikte bu açıklamayla gerçeğe çok yaklaşıldığını, bazı gerçekçi saptamaların yapıldığını, kabul etmemizi gerektiren veriler bulunmaktadır. Anadolu ile Kafkasya arasında ki ilişkilere dikkat çeken uzmanlar çoktur. Server Tanilli üç bin yıllarında ki Anadolu-Hattı kabilelerinin dilleri ile Kafkasya dillerinin benzediğini, Hattiler’in maddi kültürü ile bu çağ Kafkasya kültürlerinin de “çok noktada birbirlerine benzediğini” kaydetmektedir. Şemseddin Günaltay, Proto-Hatti’ler, Luviler, Hurriler ve Kafkasların Hazar Denizi ötelerinden “aynı zamanda batıya göçen gruplar” olduğunu belirtmektedir. Hrozny de Hititlerin Kafkaslardan gelmiş olmasını, diğer görüşlerle karşılaştırarak, “nispeten daha çok pozitif bir görüş” şeklinde değerlendirilmektedir.

Bu nedenlerle yukarıdaki açıklamada ki eksikliği Kas dillerine yönelmesine değil bunu eksik bırakmasında, Kas dillerinin hepsini incelememesinde görüyor, Kas-Abhaz diliyle daha tam ve doğru bir açıklamanın yapılabileceğini düşünüyoruz. Çünkü ilkçağlarda, 2000’li yıllarda, Amazonların tarih sahnesine çıktığı dönemde, Amazonların kurduğu söylenen İzmir kenti civarında kurulan devletin adı Aşuva’dır. Lidyalıların da atası olan Aşuvalar, Kas-Abhazların bir koludur. Halen Anadolu’da ve Kafkasya’da kendilerine “Aşuva” diyen insanlar yaşamaktadır.

Bu çalışmanın sınırlarını aşacağından Aşuvalar’ın nereden gelmiş olabilecekleri, Hititlere, Misyalılarla, Karyalılarla ve kendi torunları olan Lidyalılarla ilişkileri, dilleri, uygarlıkları konularında bir şey söylemiyoruz. Ancak Hititlilerin de aynı tarihi dönem de Anadolu’da göründüklerini, Lidya, Misya ve Karyalılar’ın kendilerine akraba olarak kabul ettiklerini, konumuzla ilgili gördüğümüzden belirtmek istiyoruz.

Kas-Abhaz (Aşuva) dilinde “mzı” ay anlamına gelmektedir. Article olan “a” ile birlikte “A mzı, Amzı” biçiminde şimdi de kullanılır. Ay adının “mis, mıs” biçiminde kullanıldığı da olur. Bazı kişi isimlerinde halen bu şekilde kullanılır: Dinamis, Feramis, Ramis vb olduğu gibi. Anlaşılabileceği gibi çeşitli Abhaz lehçelerinde tarih boyunca bu sözcüğün “mız”, “mıs”, “mus” biçiminde kullanıldığı sonucuna varmak olasıdır.

Amazonların kendilerini “ayın kızları” olarak gördüklerini, ana tanrıça Kybele ve Artemis’in hizmetkarı olarak kabul ettiklerini biliyoruz. Bu nedenle kendilerine kendi dillerinde “Amız” ya da “Amıs” adını taktılar. Latinler de onlara “Amız /on” dediler. Bu terim “Amazon” biçimine dönüşerek tarihe maloldu.

O çağdaki Samsun kentinin adı da aynı dilde “Amıs” dır. Yunan etkisiyle “Amısos” biçimine dönüşmüştür. Amazonların başkenti olarak kabul edilen “Themiskyra” da bu bölgededir. Aynı şekilde Karya’da da “Amız” adında bir kent bulunmaktaydı. Bu kent daha sonraları Amızon şeklinde anılmaya başlanmıştır. Bazı kaynaklarda Aşuva içerisinde, bazılarında Aşuva’nın kuzeyinde gösterilen aynı çağ Ege Bölgesi devletlerinden birinin adı da “Misya” dır. Amazonlar tanrıçasının adı da Artemis. Bütün bu sözcüklerde ki “mis” yani “ay” sözcüğü dikkat çekicidir.

Konumuzu daha iyi açıklamak için Amozonların anaerkil bir yapının ürünü olabileceği biçimindeki yaygın görüşüde incelemek istiyoruz. Bu çağ Anadolu devletlerinin çoğunda anaerkil bir yapının devam ettiğini görüyoruz. Asuva, devamı olan Lidya ve Etrüskler, Misya, Karya, Likya anaerkil devletlerdir. Hititler de ise ataerkil bir yapı vardır. Daha doğrusu soy ana yanlı değildir Hititlerde.

Olası ki Hititler, Anadolu’ya gelmeden önce böyle bir evrim geçirmişlerdir. Hititlerde ki bu yapının “bağımlı, vasal” duruma getirdikleri diğer devletleri etkilemeyeceği düşünülemez. Güçlü bir olasılıkla Hititlerde ki ataerkil yapıdan etkilenen vasal devletlerden birindeki erkekler, anaerkil yapıyı sonlandırmak istediler. Efsanenin içeriğinde bu görüşümüzü besleyen birçok öge bulunmaktadır.

2000’li yıllarda Hititlerin Anadolu’ya gelmesiyle Anadolu’da bulunan Hatti gruplar, (Asuva, Likya, Karya ve Misyalı’lar) Hititlerin baskısıyla daha batıya göçtüler. Bu halklar zamanla Hititlerle ilişkileri gelişerek, Hititlere bağımlı duruma düştüler. Aslında bir kısmı da göçmeyip yurtlarında kalmışlardı ve göç edenlerle de ilişkileri sürüyordu. Hititlerle olan ilişkilerinden etkilenen bu halklar, diğer koşullar tam olgunlaşmadan kendi topraklarında ki anaerkil yapıyı yıkmak istediler. İşte o zaman egemen durumda bulunan kadınların sert tepkisiyle karşılaştılar. Kadınlar onları yenerek erkeklerin o zamana kadar üstlendikleri savaşa katılma, avcılık ve toplumu savunma görevlerini de kendileri üstlendiler.

Erkekleri toplumsal iş bölümünde daha geri bir konuma ittiler. Egemenliklerini pekiştirdiler. Böylelikle kadın savaşçılar kendi ülkelerine saldıran halklara karşı ülkelerini savundular. Gerektiğinde komşu ülkelere de saldırdılar. Komşu ülkelerin halkları onları bu şekilde tanıyıp gördüler. Bu durum onların dinlerini, inançlarını da etkiledi.

Böylece kızlar, ana tanrıçanın gerçek çocuğu oldular. Egemen kadınların gözünde öyle değerlendirildiler. Çünkü onlar dişiydiler. Bolluğun ve bereketin, üremenin, devam edip giden yaşamın simgesiydiler. Böylece ana tanrıça, kızları, Amazonları simgeleyen, Artemis’i doğurdu. Artemis kültü Amazonlarla birlikte gelişerek yayıldı. Amozonlar Artemis’in gönüllü hizmetkarı oldular. Belki de o kültü yaymak için savaşlar yaptılar ve tarihe bıraktılar adlarını.

Halikarnas Balıkçısı’nın o güzel değimiyle “Efsanevi Yurttaşlarımız”ın, Amazonların gizi elbet bir gün aydınlanacaktır. Kendi gizemi ile birlikte bir çok gizi de aydınlatarak.