BASKLAR

Tahir Türkan

Basklar, Fransa’nın güneyi ile İspanya’nın kuzeyinde yaşayan ve Hint-Avrupai olmadığı Fransızca LAROUSSE Ansiklopedisi’nce dahi kabul edilen bir Türk boyudur. Büyük tarihçi, arkeolog ve dil uzmanı Hamit Zübeyir Koşay, Bask dilinin Türkçe ile bağlantısını gösteren makaleler yazmıştır. (37) Birinde şöyle der: “Basklar ile Türkler M.S. 3. asırda birbirlerinden ayrılmışlardır. Baskların menşei meselesinin çözümü, İskitlerin menşei meselesi ile yakından bağlantılıdır… Mesudi Nuruci El-Zehep’te İspanya’nın kuzeyinde Araplar ile mücadele eden kavimlerden bir bölümünün İskitler olduğunu kaydeder.”

Bütün bu değerlendirmeleri borçlu olduğumuz Adile Ayda, “Türklerin İlk Ataları” kitabında şöyle diyor:

“Nasıl Yakutlar kendilerine Soko diyorsa, Basklar da kendilerine Eu-sko der.”

Burada hemen bir “O” harfinin düşmüş olduğu ve kelimenin aslının Eu-Soko olduğu ve Sakaların bir boyunu ifade ettiği görülür. Yani Basklar, İskit diye bildiğimiz Saka Türklerinden başkası değildir!

Bu bizi şaşırtmamalıdır! Cengiz İmparatorluğu’nun Pasifik Okyanusu’ndan Baltık Denizi’ne, Akdeniz’den Hint Okyanusu’na uzandığı ve etkisini hala Moğolistan, Tataristan ve Kırım’da hissettirdiği düşünülürse; Milat’tan önceki Saka Türklerinin etkisini, göçler yoluyla Çin’den Anadolu’ya, İtalya’ya ve İspanya’ya kadar hissettirmesini tabii karşılamak gerekir.

Konu burada da bitmez… Adile Ayda Encyclopedia Britannica’dan Pelasklar konusunda şu alıntıyı yapar:

“Filologlar tarafından Pelasg-Skoi etimolojisinin linguistik açıdan mümkün olduğu ileri sürülmüştür.”

Yunanca çoğul eki olan ‘’oi’’ atılınca geriye Pelag-Sk kalır. Bu da onların Pela-Saka olduğunu gösterir… Tıpkı Eu-Saka olan Basklar gibi, Pelasklar da bir Saka boyudur! Etrüsklerin Tur-Saka olduğunu daha önce söylemiştik.

Bunların hepsi bize şu gerçeği göstermektedir: İlk Türk boylarından olan Pelassklar doğudan gelip Batı Anadolu’yu hakimiyetlerine almış, oradan adalara, Yunanistan’a atlamış, Truva’yı kurmuş ve Hellenlere karşı savunmuş, nihayet İtalya’ya iki koldan göç ederek Roma’yı, ayrıca Troyen şehrini kurmuştur. Bilindiği gibi, bu kelime ile İngilizce Troyen kelimesi Thrryenn-Turhan kelimesine, bizim kullandığımız Truva kelimesinden daha yakındır.

Neticede, gerek Yunan gerek Roma Medeniyeti, temelini, Pelasskların büyük rol oynadığı İyon Medeniyeti’ne borçludur. Ancak Saka Türkleri orada da kalmamışlar, büyük bir ihtimalle İtalya’ya geldikleri gibi, denizden İspanya’nın kuzeyine geçmişler ve Fransa’nın güneyine yayılmışlardır. Hiç bir zaman bölge halklarıyla kaynaşamayan, özelliklerini koruyan bu halk, Rıza Nur’a göre de Basek Türkleri ile aynı soydandır.

37) Koşay, H. Zübeyir, Belleten Ocak 1972, sf. 75,77 Önasya sayı 64, sf.4