ÇERKES ETEM YAKALANDI, ANKARA’YA GETİRİLİYOR

Cumhuriyet Gazetesi
27 Ekim 1935
91-92-93 Dönemi SAVSIRIKO Çalışanları

Yunan gazeteleri, suikasdcı şerirler üzerinde, italyan parası ve Berutta oturan bir italyan zabitinden gelmiş mektublar buluduğunu iddia ediyorlar.

Hayfada tutulan beş Çerkes

Bu hainlerin ceblerinden de çok mühim vesikalar çıktı. Avenesi, Amman’da yakalanan Çerkes Etemi kurtarmak istediler, fakat muvaffak olamadılar.

Bir Yunan gazetesi de Etemin Nis-de oturan eski halifeden para aldığını haber veriyor.

Bütün alâkadar makamlar tarafının gösterilen şayanı dikkat faaliyete rağmen Suriyede Atatürke suikasd teşebbüsile alâkadar Çerkeslerden hiçbirinin izi bulunamamıştır.

Çerkes Kâzım, ismail, Edib, Kemi ve Tevfik Hayfada, Çerkes Etem de Ammanda yakalanmışlardır. Bunların üzerinde mucibi töhmet vesikalar bulunmuştur.

Bura matbuatı suikasd hâdisesinden müteesir olan efkârı umumiyenin Suriye makamatına karşı Türk matbuatı tarafından yapılan neşriyata hayret ettiğini yazmaktadırlar.

Etemle beraber kardeşi de yakandı

Atatürke karşı yapılan suikasd teşebbüsile ilgili olarak açılan tahkikat üzerine Maveraişeria polisi Ammanda, Türk İstiklâl Harbi esnasında düşmana geçen Etemle kardeşlerinden birini tevkif etmiştir.
Şerirler nasıl ele geçtiler?

Ammanda Çerkes Etem ve kardeşi Reşid bir Emir tarfından yakalanmıştır. Etemin taraftarları kendisini Emirin elinden kurtarmak istemişlerse de muvaffak olamamışlardır.

Etemin Suriye tarikile Türkiyeye şevki muhtemel görünmektedir.
CUMHURİYET- Telgrafta mevzuu bahs Emirin Mavray Şeria Hükümdarı Emir Abdullah olması muhtemeldir.

Yunan gazetelerinin verdikleri haberler

Atina 26 (A.A.)- Yunan matbuatı Atatürke karşı hazırlanmış olan suikasd meselesile meşgul olmaktadır.

Gazeteler bilhassa Çerkes Etemin istiklâl Muharebesi esnasındaki vaziyetini gözden geçirmekte ve Beyrutta bu caniyane hareketi hazırlarken bazı ecnebi memleketlerden muavenet görmüş olmasına işaret etmektedirler.

Bu meyanda Elefteros Antropos diyor ki:

“istanbulda yazılıyor: Cumhur Başkanı Atatürkü öldürerek bugünkü rejimi devirmek isteyen büyük bir suikasd şebekesinin meydana çıkarılması herkesi hayrete düşürmüştür. Bilhassa bazı devletlerin perde arkasından bu işe yardım ettiklerininin duyulması çok tuhaf görülmektedir.

Ankarada yakalananların üzerinde mühim vesikalar bulunmuşsa da Türk makamatı ketumiyetini muhafaza etmektedir. Buna rağmen suikasdcıların ecnebi mahfellerile temasta bulundukları anlaşılmakta olup Türkiyede kargaşalık çıkarmak isteyen Italyanın bunlara yardım ettiği hatıra gelmektedir.

Suikasdcıların üzerinde külliyetli miktarda italyan lireti bulunmuş ve yakalanan vesikalar arasında Berutta mukim “Françeskio Beyanki” namında bir şahıs ile çete reislerinin muhaberede bulunduğuna dair mektublara tesadüf edilmiştir.

Toplanan malumata göre, İtalyan kurmayının ikinci şubesi zabitlerinden olan “Beyanki”, kalyanın Şarkta da casus teşkilatını idare etmekte olub, doğrudan doğruya propaganda nazırı kont “Çiyano”nun emrinde bulunmakta ve oradan direktif almaktadır.

Evvelce yalnız şüphe edilmekte iken bugün bu nokta bir hakikat olarak meydana çıkmıştır, italyanların Anadoluya sokulmaktan vazgeçmemiş olduğu bu sarsılmaz vesikalardan anlaşılmaktadır.”
Neo Kozmos diyor ki:

“Meydana çıkarılan suikasd teşkilatı Türk efkârı umumiyesini çok müteessir etmiştir. Matbuat Basın bürosunun verdiği haberleri neşretmektedir.

Anlaşılan bugün Nıste bulunan Halife Abdülmecidden para alan Çerkes Etem Beyrutta bu teşkilatı vücude getirmiş ve Fransız makamatının nazarı dikkatine celbetmemek için Şam tarikile göndermiştir.

Türk Polisi Süriyedeki ajanları va-sıtasile bu hazırlıklardan haberdar olduğu için derhal tertibat alarak çeteyi hududda yakalamıştır.

Urfa saylavından maada diğer bazı ricalin de methaldar bulundukları
tahmin olunmaktadır. Parayı veren Halife Abdülmecid olduğu tahakkuk edecek olursa Türkiye hükümeti Fransanın nazari dikkatini celbedecek ve haricdeki Anti…

NOT: Haberde göze çarpan imla hataları yazının orijinalinden gelmektedir.