DEVLET DUMASI ULUSAL SORUNLAR KOMİTESİ RUSYA FEDERASYONU HALKLARI DİLLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNİ KONUŞTU

Haber Merkezi

Devlet Duması ulusal sorunlar Komitesi yuvarlak masa toplantısında, Rusya Federasyonu Halkları dillerinin geliştirilmesi konusu tartışıldı.

30 Haziran’da Rusya Federasyonu Devlet Duması’nda «Rusya Federasyonu halklarının dillerinin korunması, incelenmesi ve geliştirilmesi: Birlik ve çeşitliliğin temeli» konulu bir «yuvarlak masa» düzenlendi.

Toplantı çerçevesinde, Rusya Federasyonu’nun Devlet Ulusal Politikası Stratejisinin 2025 yılına kadarki dönemde Rusya Federasyonu halkları dillerinin korunması, geliştirilmesi, incelenmesi ve kullanımı için yasal ve örgütsel koşulların sağlanması açısından hedefler ele alındı.

Yuvarlak masaya federal kamu kurumları, Rusya Federasyonu üyelerinin kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile  uzmanlar ve bilim adamları katıldı.

Yuvarlak masaya, Kabardey-Bаlkar Cumhuriyeti’nden DÇB Başkanı Sexhureque Hawti, Rabartay-Balkar Eğitim Bakan Yardımcısı Mizov Zaline, “Elbrusoyd” adındaki “Karaçay*Balkar Gençliğinin gelişimini destek vakfı” Nalçik Şubesi başkanı Varat Anayev katılmışlardır.

DÇB Başkanı Sexhureque Hawti konuşmasında kısaca, Kabardey-Balkarya’da yaşayan halkların dillerini, kültürlerini korumak ve geliştirmek amacıyla cumhuriyette yapılan çalışmaların temel alanlarını, ana dillerde düzenlenen kültürel ve eğitimsel etkinlikleri anlattı. Hazret oğlu Hawti ayrıca, anadilleri korumaya yönelik çalışmalara sistematik bir karakter kazandırılmasına, gerekli sayıda anadil öğretmeninin hazırlanmasına ve niteliklerinin yükseltilmesine özel dikkat gösterilmesi gerektiğini belirtti.

DÇB Başkanı devamla «Ulusal edebiyat, anadillerinin korunmasında ve geliştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Fakat bunun için öncelikle, ulusal edebiyatın kendisi de geliştirilmeli ve zenginleştirilmelidir. Sonuçta, bugün bunlar desteklenmezse eğer, yarın okuma kitaplarına anadilde yazılmış edebi metin bulamayacağız.

DÇB Başkanı Ayrıca, BDT Dışişleri Bakanlığı Devlet Duması Komitesi’nin birinci başkan yardımcısı Konstantin Zatulin’in parlamentoya sunduğu, «Rusya Federasyonu’nun yurtdışındaki ülkedaşlara yönelik devlet Politikası Üzerine» adlı, 24.05.1999 tarih ve 99 sayılı Federal Yasaya ilişkin, temel yeniliği tüm ülkedaşların Rusça bilme zorunluluğunu getiren  değişiklik önergesine etkinliğe katılanların dikkatini çekti ve;

«Bu konu tüm Adığeler (Çerkesler) için acı verici bir konudur. Bu yasada önerilen değişiklikler Rusya Federasyonu Anayasasına aykırıdır. Tarihsel olarak, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın toplu olarak Rusça öğrenme ve konuşma fırsatı bulamadıkları, ancak Kabardey-Çerkes ve Karaçi-Balkar dillerinin lehçelerini bildikleri ve tüm Rus kültürel kimliğinin bir parçası oldukları bilinmektedir. Bunu ilgili kurumlarla birlikte defalarca tartıştık. Tasarıyı desteklemediği için Rusya Federasyonu Hükümetine teşekkür ediyoruz. Kabardey-Balkar, Adıge ve Karaçy-Çerkes Cumhuriyetleri parlamentoları bu yasama girişimi hakkında olumsuz görüş bildirmişlerdir. Rusya Devlet Duması’nın da sunulan değişiklik taslağını ilk okumada ret etmesini umuyoruz »dedi Sexhureque.

Orijinal Metin:

Развитие языков народов РФ обсудили на круглом столе Комитета Государственной Думы по делам национальностей

30 июня в Государственной Думе Российской Федерации прошел «круглый стол» на тему: «Сохранение, изучение и развитие языков народов Российской Федерации: основа единства и многообразия».

В рамках  встречи  обсуждались задачи Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года в части законодательного и организационного обеспечения условий для сохранения, развития, изучения и использования языков народ Российской Федерации.В  круглом столе участвовали представители федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации, общественных организаций, эксперты и ученые.

От Кабардино-Балкарской Республики приняли участие президент Международной Черкесской Ассоциации Хаути Сохроков, заведующий сектором национального образования Минпросвещения КБР Залина Мизова,  директор нальчикского филиала фонда «Содействие развитию карачаево-балкарской молодежи «Эльбрусойд» Марат Анаев.

В своем выступлении президент Международной Черкесской Ассоциации Хаути Сохроков кратко рассказал об основных направлениях работы, которая ведется в республике в целях сохранения и развития языков, культур народов, проживающих в Кабардино-Балкарии, о проводимых  культурно-просветительских мероприятиях на родном языке. Хаути Хазритович отметил,  что работе по сохранению родного языка  необходимо придать системный характер, уделить особое внимание подготовке необходимого количества учителей родных языков и повышению их квалификации.

«Важную роль в сохранении и развитии родных языков выполняет национальная литература. Но для этого и сама национальная литература должна развиваться и обогащаться. Ведь если их сегодня не поддержать, завтра нам нечего будет включать в учебники по литературному чтению на родном языке», – продолжил президент Международной Черкесской Ассоциации».

Также он обратил внимание участников мероприятия на проект поправок в Федеральный закон от 24.05.1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике РФ в отношении соотечественников за рубежом», внесенный на рассмотрение парламента первым заместителем председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константином Затулиным, главной новацией которого становится обязательное требование ко всем соотечественникам – владение русским языком.

«Эта тема является болезненной для всех адыгов (черкесов). Поправки, предложенные в указанный закон, противоречат Конституции РФ. Исторически сложилось, что наши соотечественники, проживающие за рубежом, в основной массе не имели возможности изучать и разговаривать на русском языке, но владеют диалектами кабардино-черкесского и карачаево-балкарского языков и являются частью общероссийской культурной идентичности. Мы не раз обсуждали его совместно с заинтересованными ведомствами. Выражаем благодарность Правительству Российской Федерации за то, что не поддержало законопроект. Парламенты Кабардино-Балкарской Республики, Республики Адыгея, Карачаево-Черкесской Республики дали отрицательное заключение на данную законодательную инициативу. Надеемся, что Госдума России отклонит представленный документ в первом чтении» – отметил Сохроков.