DÜNYA ÇERKES BİRLİĞİ (DÇB) AMACI ve GÖREVLERİ

Haber Merkezi
Fdtkv.de, Eylül 2014

20 Mayıs 1991 yılında Kurucular Kongresi tarafından ONAYLANMIŞTIR.
20-25 Temmuz 1993 tarihinde değişiklikler ve ilaveler II. Kongre tarafından onaylanmıştır.
24-26 Temmuz 1996 tarihinde TÜZÜĞÜN yeni metni III. Kongre tarafından onaylanmıştır.
25-27 Temmuz 1998 tarihinde değişiklikler ve ilaveler IV. Kongre tarafından onaylanmıştır.
28-29 Temmuz 2000 tarihinde değişiklikler ve ilaveler V. Kongre tarafından onaylanmıştır.

1. GENEL KOŞULLAR

1.1. Sivil dernekler birliği “Uluslararası Çerkes Derneği” (UÇD), yürürlükte bulunan kanunlara göre kurulmuş olan tüzel kişiler ve sivil derneklerin birliğidir.

1.2. “UÇD” Rusya Federasyonu’nda, Abhazya Cumhuriyeti’nde ve UÇD üyesi sivil organizasyonların, UÇD şubelerinin ve temsilciliklerinin bulunduğu ülkelerde faaliyet gösterir.

1.3. UÇD’nin faaliyetleri, Rusya Federasyonu ve unsurlarının anayasa ve yasalarına, UÇD’nin üyelerinin, şubelerinin ve temsilcilerinin bulunduğu diğer ülkelerin yasalarına, UÇD faaliyetlerine ilişkin Uluslararası Hukuk ve uluslararası anlaşma ve sözleşmelere ve iş bu Tüzük hükümlerine göre yürütülür.

1.4. UÇD; öz-yönetim, gönüllü katılım ve üyelerinin eşitliği, tüm etkinliklerde açıklık ve kanunlara saygı ilkeleri temelinde etkinlik gösterir. UÇD, barış, özgürlük ve adalet için çalışır, zora ve ayrımcılığa karşıdır.

1.5. UÇD, devletçe yasal tescil işlemleri tamamlandıktan sonra, tüzel kişilik haklarına sahip olacaktır. UÇD, kendi bilançosuyla, aktif ve pasif edinme hakkına sahiptir. UÇD kendi adına maddi ve gayri maddi haklar edinebilir, yükümlülükler üstlenebilir, ticaret ve hakem usulü mahkemelerde davalı veya davacı olabilir. UÇD bankalarda ve diğer müesseselerde mevduat ve diğer cari hesapları açabilir. UÇD’nin tescil edilmiş antetli kağıdı, kurumun adı ve amblemi, yuvarlak mühürü, köşeli (dörtgen) mühürü ve diğer tanıtıcı araçları vardır. Rusya Federasyon kanunlarına göre UÇD’nin sembolleri resmi tescile tabidir.

1.6. UÇD’nin yükümlülüğü ve sorumluluğu sahip bulunduğu mal varlığıyla sınırlıdır.

1.7. Devlet organları ve kuruluşları UÇD’nin yükümlülüklerinden sorumlu değildir. Keza UÇD de Devletin, organ ve kuruluşlarının yükümlülüklerinden sorumlu değildir.

1.8. UÇD üyeleri, UÇD Yürütme Komitesi’nin kararıyla belirlenmiş toplam yıllık aidat miktarıyla sınırlı sorumluluk taşırlar.

1.9. UÇD’nin resmi dilleri Adigece, Rusça ve Ingilizce’dir.

1.10. UÇD;
Adigece – “Dünya Adige – Abaza Derneği”
Rusça – “..Mejdunarodnaya Çerkesskaya Assosiyace’
Ingilizce – “International Circassian Association” olarak adlanmaktadır.

1.11. UÇD Yönetim Kurulu’nun sürekli merkezi Rusya Federasyonu, Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Nalçik şehrindedir.

II. UÇD’NIN AMACI VE GÖREVLERİ

2.1. UÇD’nin amaçları şunlardır:

Çerkes halkının kültürel ve manevi mirasının yeniden doğuşu ve gelişmesini, ulusal varlığının korunması ve Çerkeslerin gerçek tarihinin yeniden aydınlatılmasını desteklemek için, UÇD üyesi sivil toplum kurumlarının çabalarını desteklemek ve faaliyetlerinin eşgüdümünü sağlamak;

Çerkes halkının önünde var olan ekonomik, sosyal, kültürel ve manevi sorunların çözülmesine destek vermek;
Anavatandaki Çerkeslerin birleşmesine uygun koşulların yaratılmasına ve diasporadaki Çerkeslerin tarihsel Anavatan ile bağlarının geliştirilmesine destek vermek;

UÇD üyelerinin; ekonomik, sosyal ve diğer hukuki haklarının savunulmasına yardımcı olmak ve üyelerini mahkemelerde temsil etmek;

Halklar arasında barış, dostluk ve uyumun güçlendirilmesine yardımcı olarak; sosyal, ulusal ve diğer çatışmaları önlemek.

2.2. UÇD’nin ayrıca aşağıda belirtilen görevleri de vardır:

Çerkes halkının gelişmesine ilişkin olarak ekonomik, hukuki, tarihi, kültürel, demografik ve diğer konularda bilimsel araştırma projelerini organize etmek ve yürütmek;

Çerkeslerin manevi ve kültürel gelişimine destek vermek;

Ana dilinin yaşatılması ve tek Adige edebiyat dilinin oluşmasına destek vermek;

Çerkes kültür ve tarihi değerlerinin anavatana geri getirilmesini desteklemek;

UÇD bünyesinde özel bir kütüphane kurulması için Çerkeslerle ilgili el yazmalarının derlenmesine destek vermek;

Değişik ülkelerde yaşayan Çerkesler arasında, özellikle çocuklar ve gençlere yönelik, akraba ilişkilerinin yeniden tesisi ve bağlantı kurulmasını desteklemek;

Kanunlarda öngörülen usullerine göre ana vatana dönmek isteyen Çerkeslere yardım etmek.

III.UÇD’NIN YASAL STATÜSÜ VE FAALİYETLERİ

3.1. UÇD, tüzel kişi olarak faaliyet gösterdiği ülkelerdeki kanunlara uygun olarak bu tüzükte öngörülen amaçları ve görevleri gerçekleştirebilmek için aşağıda belirtilen etkinlikleri düzenler:

Kanunlarda öngörülen işlemler ve kapsamlar çerçevesinde, UÇD’ye ait konularla ilgili olarak idari organlara ve yerel yönetimlere karar verme aşamasında iştirak etmek;

UÇD tüzüğündeki faaliyet alanlarına ilişkin herhangi bir konuda fikir beyanında bulunarak Devlet organlarına ve yerel yönetimlere teklif götürmek,

UÇD’ye ilişkin projelerin ve programların toplumsal denetimini yaptırmak;

Tüm tüzel ve gerçek kişilerle, yabancı ve uluslararası dahil, iş bağlantıları kurup, diplomatik, hukuki,sosyal yardım, bilim, teknik, yeni teknoloji, iktisat, finansman, girişim, kültür, sanat, yayın işleri, ekoloji alanlarında işbirliği yapmak;

UÇD’nin konuları ile ilgili olarak, uluslararası, ulusal ve bölgesel programlarının yürütülmesine katılmak;

Tüzükte öngörülmüş faaliyetlere göre her seviyede kongreler, sempozyumlar, konferanslar, seminerler, toplantılar ve görüşmeler düzenleyip gerçekleştirmek;

Bağımsız olarak faaliyet programlarını hazırlamak, onaylamak ve gerçekleştirmek; UÇD’nin kaynaklarından harcama miktarını ve öncelikleri tespit etmek;

UÇD’nin amaçları ve görevlerinin gerçekleştirilmesi sırasında özel katkıda bulunanlar için UÇD çerçevesinde plaket, parasal ödül, burs ve başka ödüller koymak;

UÇD’nin konuları ile ilgili bilgi bankası kurup, enformasyon hizmeti sunmak;

Üye kuruluşların talepleri üzerine, devlet organlarında, yerel yönetimlerde ve sivil kurumlarda üye kuruluşların temsil etmek ve haklarını savunmak;

Yurtdışına delegasyonlar göndermek ve UÇD’yi ilgilendiren konularda faaliyet gösteren yabancı delgasyonları ve kişileri Rusya’da kabul etmek;

Rusya’da ve yurtdışında, bölgesel kuruluşlar, şubeler ve yan kuruluşlar kurmak ve temsilcilik açmak;

UÇD’nin ana faaliyetleri yönünde ve çerçevesinde değişik birimler, kulüpler, konseyler, komiteler ve komisyonlar oluşturmak;

Sivil birlikler dahil ticari olmayan müesseselerde kurucu olarak yer almak; derneklere ve birliklere girmek, veya UÇD’nin kendi tüzüğünde belirtilen amaçlara ve görevlere benzer kuruluşların faaliyetlerine katılmak;
Kaynak toplamak ve ticari olmayan faaliyetlerde bulunmak;

Kanunlara uygun olarak kendisine ait mülk edinmek, kullanmak ve işletmek;

Pazarlıkta bulunmak, sözleşme ve kontratlar imzalamak;

Sözleşmeli olarak çalışan geçici ve sürekli uzman grupları kurmak;

Tek başına UÇD organizasyon şemasını belirtmek, UÇD’de personel istihdam etmek, çalışanların ve sözleşmeli uzmanların ücretleri ve ödüllerin şekil ve miktarlarını saptamak;

Tüzüğünde belirtilen amaç ve görevlerini yerine getirmeye yetecek miktarda girişimlerde ve dış ekonomik faaliyetlerde bulunmak;

Ekonomik ortaklık ve birlikler kurmak;

Tüzüğündeki amaçlar ve görevlerine uygun olarak festivaller, spor yarışmaları, sergiler, fuarlar, piyangolar, açık arttırmalar ve diğer faaliyetleri organize edip gerçekleştirmek;

Özgürce faaliyetleri hakkında bilgi dağıtmak;

Medya kuruluşları kurmak, yayın, matbaacılık ve reklam faaliyetlerinde bulunmak;

Eğitim, öğretim ve bilimsel faaliyetlerde bulunmak;

Geçerli kanun ve iş bu tüzük çerçevesinde diğer faaliyetlerde bulunmak,

3.2. UÇD’nin yükümlülükleri aşağıda belirlenmiştir;

Rusya Federasyonu ve faaliyet gösterilen ülkelerin kanunlarına uygun davranmak;

UÇD tüzük hükümlerini, diğer kurucu belgeleri ve UÇD faaliyetlerine ilişkin uluslararası hukuk ilkelerini gözetmek;

Her yıl kendi mallarını kullanma ile ilgili bir rapor yayınlamak veya yukarda belirtilen rapor hakkında bilgi almak için dileyenlere yardımcı olmak;

Her yıl, tüzel kişilerin kaydıyla ilgili sicil (kayıt) defterine, yönetim organının sürekli ikamet adresini organın ismini ve UÇD’nin yöneticileri hakkında gerekli bilgileri bildirmek;

Yönetim organlarının ve UÇD’nin yetkili şahıslarının kararlarını, ayrıca vergiye ilişkin verileri yıllık ve üç aylık faaliyet raporlarını, sivil dernekleri tescil eden organının isteği üzerine sunmak;

Sivil dernekleri tescil eden organın temsilcilerinin, UÇD tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerine katılmasına izin vermek;

UÇD’nin faaliyetlerini incelerken, tüzük amaçlarını ve Rusya Federasyonunun kanunlarını yerine getirip getirmediğini kontrol amacıyla görev yapan sivil dernekleri tescil eden organın temsilcilerine yardım etmek,

Geçerli kanunlarında öngörülen diğer taahhütleri yerine getirmek.

IV. UÇD ÜYELİĞİ. UÇD’NIN ÜYELERİ’NİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. UÇD üyeliği gönüllülük esasına dayanır.

4.2. UÇD’nin iş bu tüzüğünü kabul eden ve amaç ve görevlerini tasvip eden Çerkes (Adige, Abaza ve Abhaz) tüzel kişiler – sivil dernekleriyle (ticari olmayan yabancı sivil kuruluşlar dahil) üye olabilirler.

4.3. Tüzel kişiler – sivil dernekler UÇD’nin üyesi olabilmek için, UÇD’ye üye olmak isteğiyle yönetim kurulu tarafından alınan kararı, onaylanmış tescil sertifikasını ve tüzüğünü ekleyerek UÇD Yönetim Kurulu’na verirler.

4.4. Tüzel kişiler – sivil derneklerin UÇD üyeliğine kabulü UÇD Kongresi’nin yetkisindedir. Karar, kongreye katılan delegelerin basit oy çoğunluğu ile alınır.

UÇD Yönetim Kurulu, başvuran kuruluşun üyeliği konusunda kongreye öneride bulunur.

4.5. UÇD üyeleri, şekli, süresi ve düzeni Kongre kararıyla belirlenen, giriş ve aylık aidatı öderler. Aidat döviz cinsinden tanımlanır.

4.6. UÇD üyesi sivil dernekler yetkili temsilcilikleri aracılığıyla haklarını ve görevlerini yerine getirirler.

4.7. Bütün UÇD üyeleri eşit haklara sahiptirler ve eşit yükümlülük taşırlar.

4.8. UÇD üyelerinin hakları aşağıda belirlenmektedir;

UÇD’nin tüm faaliyetlerine serbestçe katılmak;

UÇD organlarını seçmek ve bu organlara seçilmek;

UÇD’nin faaliyet konularının ve programlarının saptanmasına ve hazırlanmasına katkıda bulunmak;

UÇD Yönetim Kurulu ve diğer organlarına fikir beyanında, hak talebinde ve başvuruda bulunmak;

UÇD’ye yeni üyeler tavsiye etmek;

Gerekli bilgileri almak ve bilgi bankasını kullanabilmek;

UÇD yayınlarında bilgiler yayınlamak;

Öngörülmüş usullerine göre UÇD’nin mülk ve mali kaynaklarını kullanmak;

Danışma, finansman, organizasyon ve başka konularda yardım için UÇD yönetim organlarına başvurmak,
Özgürce UÇD üyeliğinden çıkmak ( bu durumda, ayrılma tarihinden sonraki bir sene için UÇD kongresi kararıyla belirlenmiş yıllık aidat miktarı kadar sorumluluk taşırlar.)

UÇD tarafından haklarının savunulmasını istemek, kendi kanuni çıkarlarını devlet organlarında, yerel yönetimlerde mahkemede ve sivil kuruluşlarda temsil edilmesini talep etmek.

4.9. UÇD üyelerinin yükümlülükleri şunlardır:

Geçerli kanun ve iş bu tüzüğün şartlarını ve UÇD kurullarının kararlarını yerine getirmek ve temsil etmek;

UÇD’nin faaliyetlerine katılmak;

UÇD’nin başarılarını ve pratik faaliyet sonuçlarını yaygınlaştırmak;

Uluslararası işbirliğini genişletmek, barışı koruma, karşılıklı anlayış ve halklar arasında dostluk kurmak;

Giriş ve yıllık üyelik aidatı ödemek;

UÇD’nin faaliyet alanını genişletmek için kendi imkanları kadar UÇD’nin finansman ve maddi kaynaklarını artırmaktır.

4.10. Sivil toplum kuruluşunun UÇD’den gönüllü olarak ayrılmak istemesi halinde kendi yönetim organının kararını UÇD’ye vermesi yeterlidir. Kendi isteği ile ayrılma olayında, UÇD Yönetim Kurulu’nun ve Kongresi’nin kararı gerekmemektedir.

4.11. UÇD Kongresi’ne katılanların 2/3 kabul oyuyla; tüzük şartlarını çiğnemesi, üyelik aidatının ödenmemesi, UÇD faaliyetlerine zarar veren işlemler ifası, UÇD’nin amaçlarına ve görevlerine aykırı davranılması halinde üyelerin üyelikten çıkartılması mümkündür. Bu konuyla ilgili UÇD Kongresi’nin aldığı karar kesindir.

V. YÖNETIM ORGANLARI VE YETKİLERİ

5.1. UÇD’nin en yüksek organı UÇD Kongresi’dir. Kongrenin olağan toplantısı üç senede bir kereden az olmamak üzere gerektiği zamanda Yönetim Kurulu kararıyla gerçekleştirilir.

Olağan Üstü Kongre; UÇD Konseyi, Yönetim Kurulu, Başkanı, Denetleme Komisyonu veya UÇD üyelerinin 1/4’ünün isteğiyle toplanır.

UÇD olağan kongresinde, gelecek kongrenin temsilcilik şartları, toplantı düzeni ve toplantıya çağrının süresi belirlenir. Olağan kongreye çağrı ve gündemi, UÇD Yönetim Kurulu tarafından UÇD üyelerine toplantı gününden en az bir ay önce bildirilir.

5.2. UÇD kongresinde seçilmiş delegelerin 2/3 çoğunluğunun bulunması halinde, bu kongre ve kararları geçerli sayılır.

Kararlar, kongresinin kararına göre açık veya gizli oylama ile, bu tüzükte başka şekilde öngörülmemişse, kongreye katılan delegelerin basit oy çoğunluğuyla alınır.

UÇD tüzüğünü onaylamak, değişiklikler ve ilaveler yapmak, UÇD’yi yeniden düzenlemek veya tasfiye etmek ve UÇD üyeliğinden çıkartmak ile ilgili konularda kongrede bulunan delegelerin 2/3’ünün oyuyla karar alınır.

Devlet organlarının ve yerel yönetimlerin, kültürel, eğitsel, bilimsel çizgi araştırma, ekonomik ve diğer kuruluşların temsilcilerin kongrede gözlemci olarak bulunabilirler.

5.3. UÇD Kongresi, UÇD’nin faaliyetleriyle ilgili her türlü konuda karar alabilir.

Sadece Kongre’nin yetkisinde bulunan konular aşağıda belirtilmiştir:

UÇD’nin esas faaliyet alanlarını saptamak ve uzun vadeli programlar ve projeleri onaylamak,

UÇD’nin tüzüğünü, UÇD Başkanı, Yönetim Kurulu veya Kongre delegelerinin 1/5’i tarafından önerilen tüzük değişiklikleri ve ilaveleri onaylamak, bu değişiklikleri yönteme uygun bir şekilde kayıtlara geçirmek;

UÇD Başkanı, Birinci Başkan Yardımcısını ve diğer başkan yardımcılarını seçmek;

UÇD Yönetim Kurulu’nu seçmek ve Yönetim Kurulu’nu aklamak;

UÇD Konseyi’ni (Başkanlar Kurulu) seçmek, konsey yönetmeliğini onaylamak;

UÇD Denetleme Komisyonu’nu seçmek ve raporlarını onaylamak;

UÇD’ye yeni üye almak ve çıkarmak;

Delege sayılarını saptamak, gelecek kongrenin yer ve tarihini belirlemek;

Giriş ve aidat miktarını, ödeme süresini ve düzenini saptamak;

UÇD’nin yeniden düzenlenmesi ve tasfiyesi ile ilgili karar almak;

5.4. Kongrede alınan kararlar kongre kararı olarak düzenlenip Kongre Başkanı ve Sekreteri tarafından imzalanır.

5.5. İki kongre arası dönemde UÇD yürütme organları, Kongre tarafından üç yıllığına seçilen UÇD Yönetim Kurulu ve UÇD Başkanlar Kurulu ‘dur.

5.6. Başkanlar Kurulu ve Yönetim Kurulu üye sayısı ve üyelik biçimi Kongre tarafından saptanır. Tüm UÇD Başkan Yardımcıları dahil Yönetim Kurulu üye adayları, Kongre delegasyonları başkanları ile ön danışmadan sonra UÇD Başkanı tarafından Kongre’ye önerilir. Yönetim Kurulu, Kongre tarafından seçilen UÇD Başkanı, Birinci Başkan Yardımcısı, Başkan Yardımcıları ve üyelerden oluşur.

5.7. UÇD Yönetim Kurulu, devamlı çalışan bir organ olarak, UÇD adına, tüzel kişilik haklarını ve iş bu tüzükte öngörülmüş olan taahhütleri yerine getirir.

5.8. UÇD Yönetim Kurulu, iki ayda bir kereden az olmamak üzere gerekli hallerde toplanır.

Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından fazlasının toplantıya katılması halinde toplantı geçerli sayılır. Eğer iş bu tüzükte başka bir şart öngörülmemişse kararlar Yönetim Kurulu’nda bulunan üyelerin açık oyuyla ve basit oy çokluğuyla alınır.

5.9. UÇD Yönetim Kurulu’nun yükümlülükleri şunlardır;

UÇD’nin olağan kongresini toplantıya çağırıp kongrenin gündemini saptamak, UÇD Kongresi’nde görüşülecek konuları hazırlamak;

UÇD’nin kısa vadeli programlarını ve projelerini hazırlayıp onaylamak, ayrıca uzun vadeli programları ve projeleri hazırlamak;

UÇD Tüzüğü’nde belirlenen amaç ve görevlerini, proje ve programlarını, UÇD’nin kongresinde alınan kararların yerine getirilmesini sağlamak;

UÇD Tüzüğü’nde değişiklik ve ilave önerilerini hazırlayıp kongrenin onayına sunmak;

Rusya ve yabancı devlet organlarında ve yerel yönetimlerde, uluslararası, yerel ve bölgesel sivil kuruluşlarda, değişik tüzel ve gerçek kişiler ile ilişkilerde UÇD’nin çıkarlarını temsil etmek;

UÇD’nin üyelerinin ve bünyesinde bulunan yan kuruluşlarının faaliyetlerinde eşgüdüm sağlamak;

UÇD’nin uluslararası temaslarını planlayıp gerçekleştirmek;

UÇD’nin kredilerinin, mülklerinin ve mali kaynaklarının yönetimini yetkili olarak yürütmek;

Yıllık finansman planı, raporu ve bilançosunu onaylamak;

UÇD bünyesinde komiteler, komisyonlar ve UÇD’nin faaliyet alanlarıyla ilgili diğer komisyonları kurup çalışma şartlarını ve faaliyetlerini düzenlemek, yıllık raporlarını dinlemek ve onaylamak;

Her seviyede konferans, seminer, görüşme, sergi ve diğer etkinlikleri düzenleyip hayata geçirmek;

UÇD’nin amaçları ve görevlerinin gerçekleştirilmesi sırasında özel katkıda bulunanlar için, UÇD çerçevesinde madalya, para, ve başka ödüller verilmesini kararlaştırmak;

Bölgesel kuruluşlar ve yan kuruluşlar kurup statülerini belirlemek ve yıllık raporlarını dinleyip onaylamak;
Şube kurmak, temsilcilikler açıp çalışma koşullarını onaylamak, yöneticileri tayin edip ödeme miktarını ve çalışma düzenini saptamak ve yıllık raporlarını onaylamak;

UÇD’nin kadro yapısını ve bütçesini onaylamak;

Yapılan işler hakkında kongreye rapor sunmak;

UÇD Kongresi’nin özel yetkileri dışında tutulan diğer görevleri gerçekleştirmek.

5.10. UÇD Başkanı üç yıllık süre için UÇD Kongresinde seçilir. Başkanın tekrar seçilmesinde bir kısıt yoktur.

5.11. UÇD Başkanının yükümlülükleri aşağıdaki gibidir:

UÇD’nin tüm faaliyetlerini yönetmek, UÇD Kongresinin ve Yönetim Kurulu’nun kararlarıyla, UÇD’ye ilişkin programların ve projelerin hayata geçirilmesi için gerekli işleri yapmak;

UÇD Kongresine başkanlık yapmak;

UÇD Yönetim Kurulu’na başkanlık yapıp işleri düzenlemek, toplantıları gerçekleştirmek ve Yönetim Kurulu üyeleri arasında görevleri paylaştırmak;

UÇD Yönetim Kurulu’na çalışmaları hakkında rapor vermek;

Devlet ve yerel yönetim organlarında, Rus ve yabancı tüzel ve gerçek kişilerle ilişkilerde vekaletnamesiz UÇD’yi temsil etmek;

UÇD’nin adına, anlaşma, kontrat ve mukaveleler imzalamak, görüşme ve pazarlık gerçekleştirmek ve gerektiğinde vekaletnameler vermek;

Bankalarda UÇD’ye ait mevduat ve diğer hesapları açıp finansman belgelerinde ilk imzayı atmak;

Yönetim Kurulu’nun öngörülmüş yetkileri çerçevesinde UÇD’nin paralarını ve mülkünü kullanmak;

Kongre ve Yönetim Kurulu kararlarını ve UÇD’nin idari belgelerini imzalamak;

UÇD Kongresinin gündemiyle ilgili konularda tavsiyede bulunmak,

UÇD Yönetim Kurulu ile mutabakat içinde UÇD’nin kadrosunu ve maaş miktarlarını belirlemek, personeli işe almak ve işten çıkarmak, iş düzeninin kurallarını belirlemek, görev talimatları vermek;

UÇD’nin diğer organlarının yetkili olmadıkları görevleri icra etmek;

UÇD adına tüzel ve gerçek kişiler hakkında dava açmak ve taleplerde bulunmak.

5.12. UÇD Birinci Başkan Yardımcısı üç senelik süre için Kongre tarafından seçilir. Birinci Başkan Yardımcısının tekrar seçilmesinde bir kısıt yoktur.

5.13. Birinci Başkan yardımcısının yükümlülükleri şunlardır:

Başkanın bulunmadığı zamanlarda başkanın görevlerini yerine getirmek;

UÇD’yi vekaletnamesiz olarak tüzel ve gerçek kişiler ve yabancılarla ilişkilerde temsil etmek;

Kongrede verilen diğer görevlerin yanında yürütme komitesi ve UÇD Başkanı’nın talimatlarını yerine getirmek;
UÇD’nin, diğer organların yetkileri arasına girmeyen görevleri hayata geçirmektir.

5.14. UÇD Başkan Yardımcıları üç senelik süre için UÇD Kongresi tarafından seçilirler. Başkan Yardımcılarının tekrar seçilmesinde bir kısıt yoktur.

5.15. Başkan Yardımcılarının görevleri şunlardır:

UÇD Başkanı’nın kararları doğrultusunda UÇD faaliyet alanlarının bir veya bir kaçını yürütmek veya kontrol etmek;

UÇD Yönetim Kurulu ve UÇD Başkanı’nın talimatlarını yerine getirmek;

UÇD’nin, diğer organlarının yetkileri arasına girmeyen görevleri hayata geçirmek.

5.16. UÇD’nin kadrolu personeli için Rusya Federasyonu’nun çalışma, sosyal yardım ve emeklilik ile ilgili kanunları geçerlidir.

VI. UÇD KONSEYİ

(Başkanlar Kurulu )

6.1. UÇD Konseyi üye sayısı ve üyelik biçimi, UÇD Kongresi tarafından üç yıllığına saptanır. UÇD Yönetim Kurulu’nun tüm üyeleri ve UÇD üye derneklerinin başkanları UÇD Konseyi üyesidir.

6.2. UÇD Konseyi, Derneğin faaliyetlerine ilişkin önemli sorunları tanımlar ve kararlar alır.

6.3. UÇD Konseyi, bir yılda bir kezden az olmamak üzere, gerekli gördüğü durumlarda toplanır.

6.4. Konsey’in yetkileri ve çalışma biçimi, UÇD Kongresi tarafından onaylanan ‘UÇD Konseyi Yönetmeliği’nde tanımlanmıştır.

VlI. UÇD DENETLEME KOMİSYONU

7.1. Denetleme Komisyonu, UÇD’nin bir kontrol organı olup Kongreye hesap vermekle yükümlüdür.

Üyeleri ve başkanı kongre tarafından bir sonraki olağan kongre toplantısına kadar seçilirler.

7.2. UÇD Yönetim Kurulu üyeleri ve kadrolu personeli, Denetleme Komisyonuna üye olarak seçilemezler. Denetleme Komisyonu üyelerinin, UÇD yetkililerinden, tüzük, finansman ve UÇD’nin faaliyetlerine ilişkin gerekli her türlü evrakı tetkik için talep etme yetkileri vardır.

7.3. Denetleme komisyonu, UÇD faaliyetlerini gerçekleştirirken kanunlara ve işbu tüzüğe uyup uymadığını kontrol eder. Yıllık programlara uygun olarak Yönetim Kurulu’nun ve onun tarafından kurulmuş olan fonların, bölgesel şubelerin, temsilciliklerin, yan kuruluşların ve kuruluşlarının finansman ve ekonomik faaliyetlerini kontrol ederek, kontrol sonunda ortaya çıkan sonuçlar hakkında tutanaklar hazırlayıp, UÇD Yönetim Kurulu’na ve kuruculara rapor eder.

UÇD Başkanı, Yönetim Kurulu’nun veya UÇD üyelerinin 1/5’inin talebi üzerine planlı olarak yapılanlara ek olarak özel kontroller yapabilir.

7.4. Denetleme Komisyonu Başkanı UÇD Yönetim Kurulu toplantılarına katılıp istişari oy kullanma hakkına sahiptir.

7.5. Denetleme Komisyonu, Yönetim Kurulu’nun onayını aldıktan sonra yapılacak kontrollere katılmak üzere sözleşmeli olarak bağımsız uzman denetçileri çağırabilir.

VIII. UÇD’NiN YAPISI

8.1 UÇD; tüzel kişiliği olan üye sivil dernekler(Bölgesel kuruluşlar), UÇD şubeleri ve temsilciliklerinden oluşur. Şubeler ve temsilcilikler Rusya’da veya diğer ülkelerde açılabilir.

8.2. Tüzel kişiliği olan sivil derneklerin üyelikleri,yasal olarak öngörülen işlemlerin tamamlanması ve tescil edilmesiyle yürürlük kazanır.

Her ülke tek bir Çerkes sivil kuruluşla,tüzel kişilik olarak UÇD’de temsil edilebilir.Bir ülkede birkaç tane Çerkes sivil kuruluş-tüzel kişi bulunması halinde,o ülkenin bütün Çerkes örgütlerinin üye olarak girebileceği,tüzel kişiliği olan UÇD’nin bölgesel bir kuruluşunun kurulması uygundur.

Bölgesel kuruluşların en büyük ve en yetkili organı kendi genel kuruludur.

8.3. UÇD şubesi, temsil görevi dahil, tüm UÇD fonksiyonlarını veya bir kısmını yerine getiren ayrı bir UÇD birimidir.

8.4. UÇD şube başkanları ve UÇD temsilcilikleri, UÇD Yönetim Kurulu kararı ile atanırlar.

8.5. UÇD şubeleri ve temsilcilikleri tüzel kişiler olmayıp, kendilerine tahsis edilen UÇD’nin mal varlığından yararlanırlar. Şube ve temsilciliklerin malları hem kendi özel defterlerinde, hem de UÇD’nin defterlerinde gösterilir.

8.6. Şubeler ve temsilcilikler UÇD adına faaliyet gerçekleştirir. UÇD, şubelerin ve temsilciliklerin faaliyetlerinden sorumludur.

IX. UÇD’NIN MÜLKİYETİNİ OLUŞTURAN KAYNAKLAR, MÜLKİYETİN KULLANMASI VE UÇD’NIN GİRİŞİMCİLİK FAALİYETİ

9.1. UÇD’nin fonları ve mülkiyeti;

Giriş ve aidat ödemelerden;

Gönüllü ödeme, hediye, tüzel ve gerçek kişilerin (yabancı olanlar dahil) bağışlarından;

UÇD’nin faaliyetlerinden;

UÇD’nin girişimcilik, dış işleri, danışma, eğitim, konferans, bilimsel, araştırma, yayıncılık ve diğer kanunlarla yasaklanmayan faaliyetlerinden elde ettiği gelirlerden;

UÇD tarafından oluşturulan tüzel haklara sahip ekonomik kuruluşlar ve ortaklıkların gelirlerinin bir kısmından;
Sivil-hukuki pazarlama işlemlerinden elde edilen gelirlerinden;

Diğer kanunlarla yasaklanmayan gelirlerinden oluşur.

9.2. UÇD, işbu tüzükte öngörülen faaliyetleri gerçekleştirebilmek için ve geçerli kanunlara göre; arsa, bina, tesis, konut fonu, teçhizat, gereç, kültüre yönelik mal, para, hisse ve başka değerler, ayrıca menkul ve gayrimenkul mallara sahip olabilir.

UÇD’ kendi parası ile oluşturulan ve elde edilen bilgisel değerler, daire, yayın evleri, yazılı ve görsel yayın gibi varlıklara sahip olabilir.

9.3.UÇD, mülklerinin yasalara uygun olarak mülkiyet hakkına sahiptir. UÇD’nin herhangi bir üyesi bağımsız olarak UÇD’ye ait mülkiyet üzerinde pay sahibi olamaz.

UÇD üyesi olan sivil dernekler, ayrıca bölgesel kuruluşlar (şubeler) tüzel kişiler olup kendi mülklerinin yasalara uygun olarak mülkiyet hakkına sahiptirler. Temsilcilik ve yan kuruluşlar tüzel kişiler olmadığından UÇD’nin mülk yönetimine ilişkin vermiş olduğu yetkileri kullanırlar.

9.4.UÇD, kanunlara ve işbu tüzüğe aykırı olmamak koşuluyla edindiği mülkler üzerinde her türlü tasarruf hakkına sahiptir.

9.5. UÇD’nin yürütme komitesi, devamlı çalışan bir yönetim organı olarak, UÇD adına, UÇD’ye giren ve öz parasıyla oluşturulan veya alınan mülke mal sahipliği yapar.

9.6. UÇD, tüzükte öngörülen amaçlarına yönelik ve yürürlükteki yasalara uygun olarak kar amaçlı olmayan girişimcilik faaliyetlerinde bulunabilir.

9.7. UÇD, ekonomik amaçlı ortaklıklar ve şirketler oluşturabilir. Ayrıca, girişimcilik işlemleri gerçekleştirebilmek amacıyla mal alabilir.

9.8. UÇD, kanunda belirtilen bazı faaliyetleri ancak özel izin (ruhsat) aldıktan sonra hayata geçirebilir.

9.9. UÇD’nin girişimcilik faaliyetlerinden elde edilen gelir, UÇD’nin üyelerin arasında paylaşılmaz ve sadece tüzükte belirtilen amaçlarına ulaşabilmek için kullanılır.

UÇD kendi paralarını, maddi yardım amaçlı olarak kullanabilir.

9.10. UÇD, kanunlarda öngörülen günlük, muhasebe ve istatistik kayıtlarını tutmakla mükelleftir.

X. UÇD’NIN TÜZÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİK VE İLAVELERİN YAPILMASI

10.1 UÇD’nin tüzüğünde yapılacak değişiklik ve ilaveler, UÇD Kongresine katılanların 2/3 oy sayısıyla onaylanıp kanunlara göre tescil edilir.

XI. UÇD’NIN TASFİYESİ VE YENİDEN DÜZENLENMESİ

11.1 UÇD Kongresinde, katılanların 2/3 oyuyla onaylandığı takdirde UÇD’nin tasfiyesi, Kongre kararına göre yapılır.

11.2 UÇD’nin faaliyetleri, kanunlarda öngörülen başkaca nedenlerle de ayrıca sona erdirilebilir.

11.3 UÇD, Kongre kararıyla tasfiye edildiğinde, Kongre, sivil dernekleri tescil eden devlet kuruluşu ile özel bir tasfiye komisyonu oluşturur. Tasfiye komisyonu oluşturulduğu andan itibaren UÇD’nin faaliyetleri ile ilgili tüm yetkiler komisyona devredilir. Tasfiye komisyonu, UÇD merkezinin bulunduğu yerde resmi gazetede UÇD’nin tasfiyesi kararını ilan ettirir.

11.4 Tasfiye komisyonunun yükümlülükleri öngörülen düzenine göre şunlardır;

– UÇD’nin mülkünü değerlendirir;
– Alacaklı ve borçlu olanları ortaya çıkartarak uzlaşır;
– UÇD’nin üçüncü şahıslara olan borçlarının ödemelerine ilişkin tedbirleri alır;
– Ara ve tasfiye bilançosunu oluşturup UÇD Kongresinin onayına sunar.

11.5 UÇD’nin tasfiyesi sonucunda UÇD’nin malvarlığından yasalarda öngörülen şekilde alacaklılara olan borçlar ödendikten sonra, kalan değerler işbu tüzükte belirtilen amaçlarına yönlendirilir. Kalan mülkün kullanılması ile ilgili alınan karar tasfiye komisyonu tarafından gazetede yayınlanır.

11.6 Devlet tescil kayıt defterinden çıkartılmak amacıyla, UÇD’nin tasfiyesi hakkındaki karar sivil dernekleri tescil eden kuruluşlara gönderilir.

11.7 Devlet tescil kayıt defterinden çıkartılmasıyla UÇD’nin tasfiye işlemleri bitmiş olur ve UÇD’nin varlığı sona erer.

11.8 UÇD Kongresinde, katılanların 2/3 oy sayısıyla karar alınması halinde UÇD’nin yeniden düzenlenmesi (birleşmesi, bölünmesi ve yeni bir şekil alınması) ile ilgili karar alınabilir.

11.9 Kanunlarda öngörülen usule göre UÇD’nin yeniden düzenlenmesinden sonra mülkü yeni oluşturulan tüzel kişiliğe geçer.

11.10 Yeni kuruluşun resmen tescil edilmesinden sonra UÇD yeniden yapılanmış olur.

11.11 UÇD, öngörülen düzenine göre idari, finansman-ekonomik, personel ve başka konular ile ilgili belgelerin saklanmasından ve bilim-tarih açısından değerli belgeleri ise Merkez Arşive verilmesinden sorumludur.

11.12 UÇD’nin tasfiyesi halinde, öngörülen düzenine göre personel ile ilgili belgeleri Devlet Arşivine verilir.