MIKUEJ ANATOLE ŞİİRLERİ

Мукъуэжь Анатолэ
Çeviri: Atalık Rafet

Köprü

Ben geçmiş zamanın sonuncusuyum,
Ben gelecek zamanında başlangıcıyım.
Ben iki zamanın arasında köprüyüm.
Benim; geleceğe kalkacak gemilerin limanı.

Üç binli yıllara adım attım,-
Ağıtlar daha çok dağarcığımda.
Binlerce üzüntülerimizin de üstünde:
Ben kalemimi kime bırakacağım?

лъэмыж

Сэ зэманыжьым срикIэухщ,
Сэ зэманыщIэм срищIэдзапIэщ.
Сэ лIэщIыгъуитIым сралъэмыжщ,
Сэращ къэкIуэнум и кхъухь тедзапIэр.

Илъэс минищым сыхэбэкъуащ, –
Гъыбзэр нэхъыбэу илъщ си хъуржыным.
Гукъеуэ минхэм къысфIохъу я щIыIу:
Хэт си къалэмыр сэ зэстыжынур?!

İkiz

İkiz kardeşiz dilimle ben
Doğduk ikimiz Adige bir anneden…
Çiğnenmesin annemiz istemem,
Ayak altında kalmasın ikizim, razı olamam ben.

Здалъху

Си бзэм сэрэ дызэтIолъхуэныкъуэу
Зы адыгэ анэ дыкъилъхуащ…
Здэнукъым сыкъэзылъхуар хаутэу,
Здэнукъым хаутэу къыздалъхуар!

Anneciğim

Altın kalpli güzel annem,
Genç yaşımda çok üzülüyorum.
Beni yoran derin düşüncelerden,
Uzaklaştırıp, gönlümü dinlendiren,
O türkülerden; ne olur biraz mırıldan.

Soyum, ırkım, benim azıcık milletim,
Acılarla dolu, geçmiş yılların.
Çok savaştılar seninle düşmanların,
Mertliğinden hiçbir şey kaybetmedin,
En kötü şartlarda kılıcınla dimdiktin.

Çok zalim, acımasızdı geçen zaman,
O durumu, hiç hazmedemiyorum:
Küçükler, yetişkinlere sarılarak,
Yetişkinler birleriyle bağrışarak,
Nasıl da koparıldı Yurtlarından.

Benden uzaklarda yaşayan soydaşlarım,
Hiç çıkmıyor rüyalarımdan onlar.
Yurt olmadığını yabancı toprakların,
Gösteriyor gözlerinden akan yaşlar,
Biliyorum bu günde, zor durumda onlar.

Yurdumun güneşi; ısıtıyor insanın içini,
Karşılaştıramam kimseyle güzelliklerini,
Gönlüm rahat değil yinede, üzgünüm:
Parçalanmış, dağıtılmış Adige milletim,
Kalbimi onlar gibi, parçalanmış hissediyorum.

Her şeyin ötesinde vatanımın-
Kucağındadır ana dilim,
Kaybolursa benim dilim,
Çıkar Adige canım,
Ömrü az olur dili olmayan milletlerin.

Anneciğim; altın kalpli annem benim,
Kucağında geçti bebekliğim,
Bir türkü bitince diğerini eklerdin,
Türkülerinde iyilerle, kötüleri ezerdin,
Hatırlıyorum seninle birlikte sabahlardım.

Çok güzeldir benim anadilim
Bu günde bir şeyler söyle mırıldanarak,
Uzaklaştır kötülükleri benden,
Tutamayıp; akan göz yaşlarımı silerek,
Yine başımı kucağına yaslayayım.

Türküye başladığın zaman anneciğim,
Tüm iyiliklerin doğacağına inanıyordum.
Milletimin kendine geleceğine,
Kıymetli değerlerini koruyacağına,
İnandır, o güzel duyguları hissettir bana.

Си нанэ

Си нанэу си нанэ дыщэ,
СыщIалэу си фэр мэкIуэд.
Гупсысэу сыхэзыгъащIэр
Сщхьэщихрэ псэм къедэхащIэу,
КъызжеIэт, кхъыIэ, уэрэд.

Си лъэпкъыу сэ си лъэпкъ мащIэм
И блэкIа гъащIэр гуузт.
Бий куэдым куэдрэ яфыщIми,
И лIыгъэм яхухэмыщIу,
И джатэ Iэпщэр ихузт.

Залымыгъэу залымыгъэ бзаджэт.
Схуегъэхкъым тэмакъым ар:
Сабийхэр балигъхэм еджэу,
Балигъхэр макъкIэ зэщыджэу
Я лъахэм зэрырашар.

СпэIэщIэу псэу си лъэпкъэгъухэр
ХэмыкIыу сохьыр си пщIыхь.
ХамэщIыр хэку зэрымыхъур
КъиIуатэу я нэпс шыугъэм,
Хэтщ ноби ахэр бэлыхь.

Си Хэку и дыгъэр гуапащэщ,
ЩымыIэ фIыгъуэу зыпэсщI,
ИтIани сехьыр гухэщIым:
Адыгэр щIым щыхэпхъащи,
Хэпхъауэ шэпхъ си гум сфIощI.

А псом ищIыIукIэ си лъахэм
Анэдэлъхубзэр щокIуэщI.
КIуэдыжмэ си адыгэбзэр,
ХэкIынущ си адыгэпсэр –
Лъэпкъ бзэншэм и гъащIэр кIэщIщ.

Си нанэу си нанэ дыщэ,
Си сабиигъуэр зи куэщI,
Уэрэдым уэрэд схупыпщэу,
ФIыр текIуэу ем хьэкъ къысщыпщIу
СощIэжыр, нэхухэр здэбгъэщт.

Дахащэу си адыгэбзэр
Макъ щэхукIэ ноби схуэшэщI.
Щхьэщыпхыу бэлыхьхэр си псэм,
ПлъэщIыжу къысфIекIуэ нэпсхэр,
Уи куэщIым щхьэр езгъэгъэщI.

Уэрэд къыхэбдзэм, си нанэ,
Хъурт фIыуэ щыIэр си фIэщ.
Си лъэпкъым зыкъищIэжыну,
И щIыхьыр иIыгъыжыну
Гугъэ IэфIыщэ сыгъэщI.

Мыкъуэжь Анатолэ
Налчик – Къабэрд

Marine Ye

Avutuyoruz kendimizi – mülkle makamla
Sizi candan sevecek insan arayın
Canınız üşüyüp soğukta kaldığınızda
Sizi ısıtacak bir can arayın.

Tatlılık, içinde gizlidir kıymetli ömrün
Değeri gittikçe artan dünyadaki iyiliği
Sonuna kadar yaşamak istiyorsanız
Canınızı hoş tutacak bir can arayın.

Üzüntülü zamanınızda size acıyacak
Size yalnızlığı hissettirmeyecek
Canınız üzgün olduğunda, suskun-
Halinizi anlayacak bir can arayın.

Başka bir canın sıcaklığı-iyiliğidir
Gizli ateşiyle bizim canımızı ısıtan
Bitmeyen bir güç katarak yeniden,
Odur bizi azimle tekrar canlandıran.

Yanınızda candan bir dost olursa
Korkutamaz, gerçek ecel bile
Ölünceye kadar dürüst kalacak
Candan size yakın bir insan arayın.

Hepsi yalan – mülkte, makamda
Canın aradığı candan başka…
Bu güne dek soğukta dondu canım
Esiyor her tarafım, seni bulamıyorum…

Маринэ деж

Мылъкури щ1ыхьри-псори щхьэгъэпц1эжщ
Псэк1э фигъунэнгъуу цыху къэфлъыхъуэ
Фи псэр п1ыщ1эу къыщыфхуихуэм деж
Фигъэхуэбэфыну псэ къэфлъыхъуэ.

Гъащ1э лъащ1эм щ1эгъэпщк1уащ 1эф1агъ
Елъэп1эк1ыу дунейм тетым ф1ыгъуэу
Зыхэфщ1энум ик1эм нэсу ар
Игъэф1эну фи псэр псэ къэфлъыхъуэ.

Къыфхуэгумэщ1эну гуауэм деж
Фыкъыригъэлыну закъуэныгъэм
Щэхуу псэр щыфф1энэщхъейм и деж
Фызыхищ1эфыну псэ къэфлъыхъуэ.

Нэгъуэщыпсэм и хуабагъ-гуапагъщ
Мафэ щэхук1э ди псэр тхуэзыгъаблэр
Къытхилъхьэжу мыух жыджэрагъ
Гукъыдэжхэр арщ къытхуезыгъэблыр.

Пщ1ыгъумэ псэк1э уи гъунэгъуу ц1ыху
Ажал дыдэр, уеблэм мышынагъуэ
Къывэмыпцыжыну фыпсэуху
псэк1э фи гъунэгъуу ц1ыху къэфлъыхъуэ.

Мылъкури щ1ыхьри щхьэгъэпц1эжщи, псэр
Зыхуэныкъуэ псэ ф1эк1а щымы1э…
Нобэ къэск1э сф1игъэдийуэ псэр
Уэ узмыгъуэтыжу сф1ыдеху щ1ы1э…

Мукъуэжь Анатолэ
Къэбэрдей – Налшыкъ