OSET DİLEK, TEMENNİ VE DUALARDAN BİR DEMET

Yayına Hazırlayan: Mamşıratı İrme Ö.Temurlenk

Günümüzde insani değerlerin yerini hakaret, küfür ve bedduaların aldığı dünyamızda olduğu gibi, Osetya’da da yok olmaya yüz tutan dilek, temenni ve duaların toplanmasına gerek duyularak yeniden anımsatılmaya çalışılan güzel deyimlerden bir demet…

Абоны хорзæх дæ уæд. | Abonı xorjæx dæ uæd. |
Bu günün ödülü senin olsun (Bu günün iyilikleri üzerine olsun).

Абоны зæдты хорзæх дæ уæд. | Abonı jædtı xorjæx dæ uæd. |
Bu günün meleklerin ödülü senin olsun (Bu günün meleklerinin iyilikleri üzerine olsun).

Абоны зæдтæ дын æххуысгæнæг уæнт. | Abonı jædtæ dın æxxuış gænæg uænd. | Bu günün melekleri yardımcın olsun.

Абоны зонд-дæу, райсомы зонд-мæн. | Abonı jond-dæu, rayşomı jond-mæn. | Bu günün aklı senin, yarının aklı benim.

Абонæй фæстæмæ цинтæм цу. | Abonæy fæştæmæ sintæm su. | Bu günden sonra sevinçlere gel.

Абонæй фæстæмæ дзæбæхдзинæдтæм цу. | Abonæy fæştæmæ zæbæxzinædtæm su. | Bu günden sonra iyiliklere gel.

Абонæй фæстæмæ дæм хуыздæр зонд æрцæуæд. | Abonæy fæştæmæ dæm xuıjdær jond ærsæuænd. | Bu günden sonra akıllı fikirler gelsin.

Абонæй фæстæмæ фæрнæй цæр. | Abonæy fæştæmæ færnæy sær. | Bu günden sonra mesut yaşa.

Авд лæппуйы мад фæуæд. | Avd læppuyı mad fæuæd. | Yedi erkek annesi olsun.

Авд лæппуйы дын райгуырæд. | Avd læppuyı dın rayguıræd. | Yedi erkeğin doğsun.

Авд лæппуйы æмæ дын иу чызг райгуырæд. | Avd læppuyı æmæ dın iu çıjg rayguıræd. | Yedi erkek ve bir kızın doğsun.

Авд æфсымæры хо фæу. | Avd æfşımærı xo fæu. | Yedi erkeğe kız kardeş olasın.

Авдæнагурæг дæ Хуыцау фæкæнæд. | Avdæn aguræg dæ Xuısau fækænæd. | Tanrı beşik arayan yapsın.

Адæмæн лæггадгæнæг у. | Adæmæn læggad gænæg u. | İnsanlığa hizmet eden ol.

Адæмæн сæ хæрзтæ фидынхъом у. | Adæmæn şæ xærjtæ fidınqom u. | İnsani değerleri yerine getirecek güçte ol.

Адæмимæ æмуд у. | Adæmimæ æmud u. | İnsanlarla hem fikir ol.

Адæмимæ фæрнæй цæр. | Adæminmæ færnæy sær. | İnsanlarla mesut yaşa.

Адæмы арфæ дыл æрцæуæд. | Adæmı arfæ dın ærsæuæd. | İnsan duası üzerine olsun.

Адæмы зæрдæхудт ма райс. | Adæmı jærdæ xudt ma rayş. | İnsan ahı (beduası) alma.

Адæмы ‘хсæн кадимæ цæр. | Adæmı ‘xşæn kadimæ sær. | İnsan içinde onurlu yaşa.

Адæмы хорзæх дæ уæд. | Adæmı xorjæx dæ uæd. | İnsanlık ödülü senin olsun.

Амонд ам ныууадз. | Amond am nıuuaz. | Mutluluğu burda bırak.

Амонд демæ ахæсс. | Amond dyemæ axæşş. | Mutluluğu beraberinde götür.

Амонд уæм фæхæссæм. | Amond uæm fæxæşşæm. | Mutluluğu size getiriyoruz.

Амондимæ фæцæр. | Amondimæ fæsær. | Mutlulukla yaşa.

Амондджын къах æрбавæр. | Amondcın khax ærbavær. | Mutlu adım at.

Амондджын хæстæджытæ фæут. | Amondcın xæştæcıtæ fæut. | Mutlu akrabalar olun.

Амондджын бынат дын фæуæд. | Amondcın bınat dın fæuæt. | Mutlu yerin olsun.

Амондджын уазæг дæ Хуыцау фæкæнæд. | Amondcın uajæg dæ Xuısau fækænæd. | Tanrı mutlu konuk yapsın.

Амондджын хъуыддæгтæ кæн. | Amondcın quıddægtæ kæn. Mutlu işler yap.

Амондджын гуырд æй Хуыцау фæкæнæд. | Amondcın quırd æy Xuısau fækænæd. | Doğumu Tanrı mutlu yapsın.

Амондимæ райгуырæд. | Amondimæ rayguıræd. | Mutlulukla doğsun.

Амондимæ хъæбысæй макуы схæц. | Amondimæ qæbışæy makuı şxæs. | Mutlulukla hiçbir zaman güreşme.

Амондæй хайджын у. | Amondæy xaycın u. | Mutluluktan paylı ol (Mutluluktan nasibini al).

Амондыл амбæл. | Amondıl ambæl. | Mutlulukla karşılaş.

Амондимæ схъомыл у. | Amondimæ şqomıl u. | Mutlulukla büyü.

Арфæгонд у. | Arfægond u. | Dua edecek ol.

Арфæйаг у. | Arfæyag u. | Dua edilecek ol.

Арфæйаг хъуыддæгтæ араз. | Arfæyag quıddægtæ araj. | Dua edilecek işler düzenle.

Арфæйаг хабæрттæ хæсс. | Arfæyag xabærttæ xæşş. | Dua edilecek haberler taşı.

Адджын уазæг уæ хай. | Adcın uajæg uæ xay. | Tatlı konuk payınız (Tatlı konuk nasibiniz).

Адджын фæу дæ ног бинонтæн. | Adcın fæu dæ nog binontæn. | Yeni ailene tatlı ol.

Адджын хæстæджытæ фæут. | Adcın xæştæcıtæ fæyt. | Tatlı akrabalar olun.

Адджын хъуыддæгтæ кæнут. | Adcın quıddægtæ kænut. | Tatlı işler yapın.

Адджын цард фæкæн. | Adcın sard fækæn. | Tatlı yaşam sür.

Адджынæй фæцæрут зæрондмæ. | Adcınæy fæsærut jærondmæ. | Tatlılıkla yaşayın yaşlılığa kadar.

Айрæз дæ мады фæндиаг. | Ayræj dæ madı fændiyag. | Annenin istediği gibi büyü.

Айрæз æнæнизæй, æнæмастæй. | Ayræj ænænijæy, ænæmaştæy. | Hastalıksız, acısız büyü.

Айрæз ныфсджын æмæ хъаруджынæй. | Ayræj nifşcın æmæ qarucınæy. | Cesur ve güçlü büyü.

Айнæгау фидар разын. | Aynægau fidar rajın. | Kaya gibi sağlam görün.

Астæунарæг, гуырвидыц чызг-дæ амонд. | Aştæu naræg, guır vidıs çışg dæ amond. | İnce bel, zarif kız mutluluğun.

Ацы чындз нывджын фæуæд. | Ası çınz nıvcın fæuæd. | Bu gelin resimli (görünüşlü) olsun.

Алы бон æгас цу. | Ası bon ægaş su. | Bugün hoş geldin.

Амæй фæстæмæ дыл хъæлдзæгдзинæдтæ цæуæд. | Amæy fæştæmæ dıl qælzægzinædtæ sæuæd. | Bundan sonra sevinçler gelsin.

Амæй фæстæмæ маст мауал фен. | Amæy fæştæmæ maşt maual fæn. | Bundan sonra hiç acı görme.

Амæй фæстæмæ дæ цард-дæхи фæндиаг. | Amæy fæştæmæ dæ sard-dæxi fændiag. | Bundan sonra yaşamın dilediğin gibi.

Амæй фæстæмæ дæ хъуыддæгтæ рæстмæ уæнт. | Amæy fæştæmæ dæ quıddægtæ ræştmæ uænt. | Bundan sonra işlerin rast gitsin.

Амæй фæстæмæ дæ къухы æнтыстытæ æфтæд. | Amæy fæştæmæ dæ khuxı æntıştıtæ æftæd. | Bundan sonra eline başarılar geçsin.

Амæй фæстæмæ дæр уæлахиз кæн. | Amæy fæştæmæ dær uælaxij kæn. | Bundan sonra da hep önde ol (galip gel).

Амæй фæстæмæ дæм хуыздæр зонд æрцæуæд. | Amæy fæştæmæ dæm xuıjdær jond ærsæuæd. | Bundan sonra daha iyi akıl-fikir gelsin.

Амæй фæстæмæ æнæ фыдбылыз у. | Amæy fæştæmæ ænæ fıdbılıj u. | Bundan sonra kazasız-belasız ol.

“Ацу” æмæ “æрцу”-йы фæндагыл фæцу. | “Asu” æmæ “ærsu”-yı fændagıl fæsu. | “Git” ve “gel” in yolunda gez.

Ацы аз дæр уæм-“сой”, иннæ аз дæр-“сой”. | Ası aj dær uæm-“şoy”, innæ aj dær-“şoy”. | Bu yılda “yağ (yağlı-ballı, yağlı börek)”, gelecek yılda “yağ (yağlı-ballı, yağlı börek)”.

Æвæдæй дæ Хуыцау бахизæд. | Ævædæy dæ Xusau baxijæd. | Tanrı evlatsız bırakmasın.

Æвыдæй дæ хæдзарыл сæмбæл. | Ævıdæy dæ xæzarıl şæmbæl. | Esenlikle (Sağ-salim) evine ulaş.

Æгас хæдзар ссар. | Ægaş Xæzar şşar. | Sıhhatli ev bul (Esen ev bul).

Æгас хæдзарыл сæмбæл. | Ægaş xæzarıl şæmbæl. | Sıhhatli eve rastla (Esen eve rastla).

Æгас цу. | Ægaş su, | Hoş geldin.

Æгæнон-митæ ма кæн. | Ægænon-mi ma kæn. | Haylaz işler yapma (Yaramaz işler yapma).

Æгънæг æмæ сæхтæгау æнгомæй цæрут. | Æğnæg æmæ şæxtægau ængomæy særut | Kopça ile kanca gibi sıkı yaşayın (Kopça ile kanca gibi yoğun yaşayın).

Æмвæд ут. | Æmvæd ut. | İnandırıcı olun (Şansın yaver gitsin).

Æмвæндæй кусут. | Æmvædæy kuşut. | İnandırıcı çalışın.

Æмвæндæй цæрут. | Æmvædæy særut. | İnandırıcı yaşayın.

Æмгарджын у. | Æmgarcın u. | Arkadaşlı ol.

Æмгары хорзæх дæ уæд. | Æmgarı xorjæx dæ uæd. | Arkadaş ödülü senin olsun.

Æмгары зæрдæхудт ма райс. | Æmgarı jærdæ xudt ma rayş. | Arkadaş ahı (bedduası) alma.

Æмзонд ут. | Æmjond ut. | Kafadar olun.

Æмзондæй кусут. | Æmjondæy kuşut. | Aynı akla hizmet edin.

Æмзондæй цæрут. | Æmjondæy serut. | Hem fikir yaşayın.

Æнамонд уазæг дæ къæсæрыл ма бахизæд. | Ænamond uajæg dæ khæşærıl ma baxijæd. | Mutsuz konuk eşiğinden girmesin.

Æнамондæй дæ Хуыцау бахизæд. | Ænamondæy dæ Xuısau baxijæd. | Tanrı mutsuz bırakmasın.

Æнæмаст цард дын Хуыцау саккаг кæнæд. | Ænæmaşt sard dın Xuısau şakkag kænæd. | Tanrı acısız yaşam layık görsün.

Æнæниз æмæ æнæмаст у. | Ænænij æmæ ænæmaşt u. | Sağlıklı ve acısız ol.

Æнæниз дæ Хуыцау уадзæд. | Ænænij dæ Xuısau uazæd. | Tanrı sağlıklı kılsın.

Æнæниз у. | Ænænij u. | Sağlıklı ol.

Æнæнизæй фæцæр. | Ænænijæy fæsær. | Sağlıklı yaşa.

Æнæнизæй, уæнгрогæй зæронды бонтæм фæцæр. | Ænænijæy, uængrogæy jærondı bontæm fæsær. | Sağlıkla, canlılıkla (hareketli) yaşlılık günlerine kadar yaşa.

Æнус нын фæцæр. | Ænuş nın fæsær. | Yüzyıl yaşa (Asır yaşa).

Æнустæм мысинаг фæуæд. | Ænuştæm mışinag fæuæd. | Yüzyıllara hatıra olsun (Asırlara anı olsun).

Æнусты сæрты дæ хорзы кой хъуысæд. | Ænuştı şærtı dæ xorjı koy quışæd. | Yüzyıl (Asır) başlarında iyiliklerin duyulsun.

Æнцой бонтæ дыл кæнæд. | Ænsoy bontæ dıl kænæd. | Rahat günlerin olsun.

Æхсарджын уæд. | Æxşarcın uæd. | Mert olsun.

Æфсармджын уæд. | Æfşarmcın uæd. | Alçakgönüllü olsun (Haysiyetli olsun).

Æххæст лæг суæд. | Æxxæşt læg şuæd. | Tam adam olsun.

Байрйай. | Bayryay (Bayriyay). | Serpilesin (Gelişesin-Büyüyesin).

Байрæз дæ мады фæндиаг. | Bayræj dæ mædı fændiag. | Annenin istediği gibi serpil.

Байрæз дæ ныййарджыты фæндиаг. | Bayræj dæ nıyyarcıtı fændiag. | Ebeveynlerinin istediği gibi serpil.

Байрæз, фылдæр дæ чи уарзы, уыдоны фæндиаг. | Bayræj, fıldær dæ çi uarjı, uıdonı fændiag. | Daha çok kim seviyorsa, onun istediği gibi, serpil.

Базарамонд дæ уæд. | Bajar amond dæ uæd. | Pazar şansın olsun.

Барвæндон хъуыддæгтæ кæн. | Bar vændon quıddægtæ kæn. | Özgür isteğinle işler yap.

Бархъомысджын у. | Barqomışcın u. | Özgür ol.

Бахатыр мын кæн. | Baxtırmın kæn. | Affet (Bağışla-Özür dilerim).

Бахъомыл у æнæнизæй. | Baqomıl u ænænijæy. | Sağlıklı büyü.

Бахъомыл у дæ ныййарджыты фæндиаг. | Baqomıl u dæ nıyyarcıtı fændiag. | Ebeveynlerinin istediği gibi büyü.

Бахъомыл у дæ мады фæндиаг. | Baqomıl u dæ madı fændiag. | Annenin istediği gibi büyü.

Бæркадимæ фæцæр. | Bærkadimæ fæsær. | Bereketle yaşa (Bereketli yaşa).

Бæркæдтæ дæм бацæуæнт. | Bærkædtæ dæm basæuænt. | Bereketler senle olsun.

Бæрæчет дæм уæд. | Bæræçæt dæm uæt. | Bereketli olsun.

Бæрæгбоны хорзæх дæ уæд. | Bæræg bonı xorjæx dæ uæd. | Kutsal günün hayırları üzerine olsun.

Бæрæгбоны арфæтæ дыл æрцæуæнт. | Bæræg bonı arfætæ dıl ærsæuænt. | Kutsal günün duaları sana gelsin (Kutsal günün duaları tutsun).

Бæрæгбон дын амондхæссæг фæуæд. Bæræg bon dın amondxæşşæg fæuæd. | Kutsal gün mutluluk  getirsin.

Бæрæгбоны арфæтæ райс. | Bæræg bonı arfætæ rayş. | Kutsal günün dualarını al.

Бæрæгбонтæ дыл цæуæнт. | Bæræg bontæ dıl sæuænt. | Kutsal günlerin olsun.

Бинонтæм фарны къах бавæр. | Binontæm farnı khax bavær. | Aileye sükun (huzur) adımı at.

Бинонтæн адджын фæу. | Binontæn adcın fæu. | Ailene tatlı ol.

Бинонтæн уарзон фæу. | Binontæn uarjon fæu. | Ailene sevgi ol.

Бинонтæн царды хос фæу. | Binontæn sardı xoş fæy. | Ailene yaşam ilacı ol.

Бинонтимæ æмудæй цæр. | Binontimæ æmudæy sær. | Ailenle mutlu yaşa.

Бинонтимæ æмзондæй цæрут. | Binontimæ æmjondæy særut. | Ailenle anlayışla yaşayın (Ailenle hem fikir yaşayın).

Бинонты æнгомгæнæг фæу. | Binontı ængom gænæg fæu. | Aileni genişleten ol.

Бинонты æвæрæг у. | Binontı æværæg u. | Aileni yerleştiren ol.

Бинонты маст ма фен. | Binontı maşt ma fæn. | Aile acısı görme.

Бирæ фос дæм уæд. | Biræ foş dæm uæd. | Malın çok olsun (Servetin çok olsun).

Бирæ бæркад дæм уæд. | Biræ bærkad dæm uæd. | Bereketin çok olsun.

Бузныг. | Bujnıg. | Teşekkür ederim (Minnettarım).

Бузныг дæ сыстадæй. | Bujnıg dæ şıştadæy. | Kalkışına teşekkürler (Hürmetine minnettarım).

Бузныг дæ цæхх æмæ кæрдзынæй. | Bujnıg dæ sæxx æmæ kærzınæy. | Ekmek ile tuzuna teşekkürler (Ekmek ile tuzuna minnettarım).

Бузныг дæ лæварæй. | Bujnıg dæ lævaræy. | Hediyene teşekkürler (Hediyene minnettarım).

Бузныг дæ хорздзинæдтæй. | Bujnıg dæ xorjzinædtæy. | İyiliklerine teşekürler (Hoş şeylere minnettarım).

Бузныг дæ дзæбæх ныхæстæй. | Bujnıg dæ zæbæx nıxæştæy. | Güzel sözlerine teşekkürler (Güzel sözlerine minnettarım).

Бузныг дæ уæздандзинадæй. | Bujnıg dæ uæjdanzinadæy. | Asil davranışlarına teşekkürler (Asil hareketlerinden dolayı minnettarım).

Бузныг де ‘рхъуыдыйæ. | Bujnıg dæ ‘rquıdıyæ. | Anlayışına teşekkürler (Düşüncene minnettarım).

Буцæй фæцæр. | Busæy fæsær. | İtibarlı yaşa.

Буцæй дæ фæдарæнт дæ кæстæртæ. | Busæy dæ fædarænt dæ kæştærtæ. | Küçüklerin itibarla baksınlar.

Буцдзинæдтæй хайджын у. | Buszinædtæy xaycın u. | İtibarlı davranışlardan nasibini al.

Бынаты хицауы хорзæх дæ уæд. | Bınatı xisauı xorjæx dæ uæd. | Makam sahipliği ödülün olsun.

Бынатыхицауыл фæдзæхст фæу. | Bınatı xisauıl fæzæxşt fæu. | Makam sahipliğine  kavuş.

Бынатыхицауы уазæг у. | Bınatı xisauı uajæg u. | Makam sahibi konuğu ol.

Гæнахы хорзæх дæ уæд. | Gænaxı xorjæx dæ uæd. | 

Гæнахы дзуар дын арфæ ракæнæд. | Gænaxı zuar dın aftæ rakænæd. |

Гæнахы дзуарыл фæдзæхст фæу. | Gænaxı zuarıl fæzæxşt fæu. |

Гæнахы дзуар дæ хъахъхъæнæг фæуæд. | Gænaxı zuar dæ qaqqænæg fæuæd. |

Гуырвидауц чызг су. | Guırvidaus çıjg şu. | Zarif kız ol (Alımlı kız ol).

Гуырвидауц чызг дæ хай. | Guırvidaus çıjg dæ xay. | Zarif kız nasibin.

Гуырвидауц лæппу дæ амонд. | Guırvidaus læppu dæ amond. | Zarif delikanlı mutluluğun.

Гуырвидауц цот дын схъомыл уæд. | Guırvidaus sot dın şqomıl uæd. | Zarif çocukların yetişsin.

Гуырвидауц дæ ма фæсайæд. | Guırvidaus dæ ma fæşayæd. | Zariflik seni kandırmasın (Alımlılık seni kandırmasın).

Дæ амонд бирæ. | Dæ amond biræ. | Mutluluğun çok olsun.

Дæ-абоны кад дæлæмæ ма ‘руадз. | Dæ-abonı kad dælæmæ ma ‘ruaz. | Bu günün onurunu yere bırakma.

Дæ абоны фарн дæ кæронмæ дæр уæд. | Dæ abonı farn dæ kæronmæ dær uæd. | Bu günün sükuneti (huzuru) sonun kadar sürsün.

Дæ бон хорз. | Dæ bon xorj. | İyi günler.

Дæ бон дæхи фæндиаг уæд. | Dæ bon dæxi fændiag uæd. | Günün dilediğin gibi olsun.

Дæ бинонтæ дæ хуртæй бафсæдæнт. | Dæ binontæ dæ xurtæy bafşædænt. | Ailen güneşinden doysun.

Дæ бинонтыл дзæбæхæй сæмбæл. | Dæ binontıl zæbæxæy şæmbæl. | Ailene güzellikle kavuş.

Дæ бинонты маст макуы бавзар. | Dæ binontı maşt makuı bavjær. | Aile acısını hiç tatma.

Дæ бæрæгбон дын ахъазгæнæг уæд. | Dæ bærægbon dın aqajgænæg uæd. | Kutsal günün eğlenceli olsun.

Дæ бæрæгбон дзæбæхæй арвит. | Dæ bærægbon dın aqajgænæg uæd. | Kutsal gününü iyilikle geçir.

Дæ бæрæгбоныл хъæлдзæгæй сæмбæл. | Dæ bærægbonıl qælzægæy şæmbæl. | Kutsal gününe sevinçle kavuş.

Дæ гал куывдæн æргæвст æрцæуæд. | Dæ gal kuıvdæn ærgævşt ærsæyæd. |Öküzün dua törenine kurban kesilsin.

Дæ гуыбыны сæр ма райс. | Dæ guıbını şær ma rayş. | Karnını baş alma (Mideni baş yapma).

Дæ бæркадæй бузныг. | Dæ bærkadæy bujnıg. | Bereketine teşekkürler (İkramına minnettarım).

Дæ бæркад бирæ. | Dæ bærkad biræ. | Bereketin çok olsun.

Дæ бæркад уæле исгæ, бынæй ахадгæ уæд. | Dæ bærkad uælæ işgæ, bınæyaxadgæ uæd. | Bereketin üsten alınan, aşağıdan ekilen olsun.

Дæ бæркад æвидигæ уæд. | Dæ bærkad ævidigæ uæd. | Bereketin bitmez-tükenmez olsun.

Дæ зæрдæйы хорзæх райс. | Dæ jærdæyı xorjæx rayş. | Yüreğinin ödülünü al.

Дæ зæрдæйы фæндиаг уæнт дæ хъуыддæгтæ. | Dæ jærdæyı fændiyag uænt dæ quıddægtæ. | Yüreğinin dilediği işlerin olsun (Gönlünün istediği uğraşıların olsun).

Дæ зæрдæ куыд зæгъы, дæ цард афтæ ацæуæд. | Dæ jærdæ kuıd jæğı, dæ sard aftæ asæuæd. | Yüreğinin nasıl diyorsa, yaşamın öğle gitsin (Kalbinin dediği gibi, yaşamın sürsün).

Дæ кад дæлæмæ ма ‘руадз. | Dæ kad dælæmæ ma ’ruaz. | Onurunu yere bırakma (Şerefini ayaklar altına alma).

Дæ кад Хъæриуы хохæй бæрзонддæр уæд. | Dæ kad Qæriuı xoxæy bærjonddær uæd. | Onurun Qæri dağından yüksek olsun.

Дæ кад æмæ дæ намыс бахъахъхъæн. | Dæ kad æmæ dæ namış baqqaqæn. | Onur ve namusunu koru.

Дæ кадыл кад æфтæд. | Dæ kadıl kad æftæd. | Onuruna onur eklensin (Şerefine şeref katılsın).

Дæ куыстæй райгонд у. | Dæ kuıştæy raygond u | İşinden keyif al.

Дæ куыст адæмæн хорзæн фæуæд. | Dæ kuışt adæmæn xorjæn fæuæd. | İşin insanlığa iyilik olsun.

Дæ къухтæ фæрнæй фæдар. | Dæ khuxtæ færnæy fædar. | Ellerini mesut taşı.

Дæ къухтæй сой тæдзæд. | Dæ khuxtæy şoy tæzæd. | Ellerinden yağ damlasın.

Дæ къухтæй бæркад цæуæд. | Dæ khuxtæy bærkad sæuæd. | Ellerinden bereket aksın.

Дæ лæвар бирæ. | Dæ lævar biræ. | Hediyen çok olsun.

Дæ мад дæ хуртæй бафсæдæд. | Dæ mad dæ xyrtæy bafşædæd. | Annen güneşinden doysun.

Дæ мад дæ сæрыл хаст фæуæд. | Dæ mad dæ şærıl xaşt fæuæd. | Annen başında taşınan olsun (Annen başının tacı olsun).

Дæ мад дæ фæхъау фæуæд. | Dæ mad dæ fæqau fæuæd. | Annen sana feda olsun.

Дæ мад дæ низтæ бахæрæд. | Dæ mad dæ nijtæ baxæræd. | Annen hastalıklarını yesin.

Дæ мады фæндиаг схъомыл у. | Dæ madı fændiag şqomıl u. | Annenin istediği gibi yetiş.

Дæ мады фæндиаг байрæз. | Dæ madı fændiag bayræj. | Annenin istediği gibi gserpil.

Дæ мады зæрдæ ма скъах. | Dæ madı jærdæ ma şkhax. | Annenin yüreğini deşme.

Дæ минас бирæ. | Dæ minaş biræ. | Ziyade olsun (İkramın çok olsun).

Дæ минас мин азы. | Dæ minaş min ajı. | Ziyaden bin yıl olsun (İkramın bin yıl olsun).

Дæ минасæй бузныг. | Dæ minaşæy bujnıg. | İkramına teşekkürler.

Дæ минас суадонау æвидигæ уæд. | Dæ minaş şuadonau ævidigæ uæd.İkramın akarsu gibi bitmez-tükenmez olsun.

Дæ низтæ дын бахæрон. | Dæ nijtæ dın baxæron. | Hastalıklarını yiyeyim.

Дæ низтæ мæ гуыбыны. | Dæ nijtæ mæ guıbını. | Hastalıkların karnıma.

Дæ нуазæн бирæ. | Dæ nuajæn biræ. | İçeceklerin bol olsun.

Дæ нуазæнæй бузныг. | Dæ nuajænæy bujnıg. | İçecek ikramına teşekkürler.

Дæ нуазæнæй дæ сæр кадджындæр уæд. | Dæ nuajænæy dæ şær kadcındær uæd. | İçeceğinden aklın saygın olsun.

Дæ ныййарджыты фæндиаг схъомыл у. | Dæ niyyarcıtı fændiag şqomıl u. | Ebeveynlerin dileği gibi yetiş.

Дæ райсом хорз. | Dæ rayşom xorj. | Günaydın (İyi sabahlar).

Дæ рынтæ хъæдмæ фæлидзæнт. | Dæ rıntæ qædmæ fælizænt. | İlletlerin ormana kaçsın (Sayrıların ormana kaçsın).

Дæ райгуырæн хæдзарæй дæ цæрæн бынат амондджындæр уæд. | Dæ rayguıræn xæzaræy dæ særæn bınat amondcındær uæd. | Doğduğun evden yaşadığın yer daha mutlu olsun (Yaşadığın yer doğduğun evden daha mutlu etsin).

Дæ сæрыл хаст мæ сæр. | Dæ şærıl xaşt mæ şær. | Aklım aklında (Başım başında).

Дæ сæрвæлтау мæ сæр. | Dæ şærvæltau mæ şær. | Aklın yerine aklım (Başın yerine başım).

Дæ уæздандзинадæй бузныг. | Dæ uæjdanzinadæy bujnıg. | Asil tutumundan dolayı teşekürler (Asil hareketlerine minnettarım).

Дæ фарн бирæ. | Dæ farın biræ. | Sükunetin (Huzurun) çok olsun.

Дæ фарн фынæй уæд. | Dæ farın fınæy uæd. | Sükunetin (Huzurun) uykuda olsun.

Дæ фæндаг раст. | Dæ fændag raşt. | Yolun doğru (Yolun açık olsun-Doğru yolda ol).

Дæ фæндаг дæхи фæндиаг. | Dæ fændag dæxi fændiag. | Yolun kendi isteğin (Dileğin yolun olsun).

Дæ фæндтæ дæ къухы бафтæнт. | Dæ fændtæ dæ khuxı baftænt. | Hedeflerin eline geçsin (Hayallerin gerçek olsun-Hedeflerine ulaşasın).

Дæ фæндтæ дæхи зæрдæйы фæндиаг. | Dæ fændtæ dæxi jærdæyi fændiag.|  Yüreğinin istekleri hedeflerin olsun.

Дæ фæндтæ бæллиццаг. | Dæ fændtæ bællisag. | Hedeflerin imrenilsin (Hedeflerin gıpta edilsin).

Дæ фæллой куывдты хæринаг фæуæд. | Dæ fælloy kuıvdtı xærinag fæuæd. | Emeğin dua törenlerinin yemeği olsun.

Дæ фыдæн фыртæн бæзз. | Dæ fıdæn fırtæn bæjj. | Babana yakışır evlat ol.

Дæ фыды фæндиаг байрæз. | Dæ fıdæn fændiag bayræj. | Babanın istediği gibi serpil.

Дæ фыды фæндиаг схъомыл у. | Dæ fıdæn fændiag şqomıl u. | Babanın istediği gibi yetiş.

Дæ фыдыуæзæг ма ферох кæн. | Dæ fıdı uæjæg ma fyerox kæn. | Baba ocağını unutma.

Дæ фыдыуæзæгыл ма суæлæхох у. | Dæ fıdı uæjægıl ma şuælæxox u. | Baba ocağına dağ gibi çökme.

Дæ фыдыбæстæ уарз. | Dæ fıdı bæştæ uarj. | Baba yurdunu sev (Anavatanı sev).

Дæ фыдыбæстæйæн æххæст хъæбул фæу. | Dæ fıdı bæştæyæn æxxæşt qæbul fæu. | Baba yurduna yararlı evlat olasın (Anavatana yakışır evlat olasın).

Дæ фыдгулты фæндиаг дæхи ма фæкæн. | Dæ fıdıgultı fændiag dæxi ma fækæn. | Nefretinin isteğine kendini kaptırma (Kin ve nefret arzularına boyun eğme).

Дæ фыдгулты цæст дыл ма скæсæд. | Dæ fıdıgultı sæşt dıl ma şkæşæd. | Kin ve nefret nazarı değmesin (Kin ve nefret gözü sana bakmasın).

Дæ фыдгултимæ æмдзæхтон макуы скæн. | Dæ fıdıgultimæ æmzæxton makuı şkæn. | Kin ve nefret ile hiç dost olma (Kin ve nefret ile hiç ahbaplık kurma).

Дæ фæхъау фæуон. | Dæ fæqau fæuon. | Sana feda olayım.

Дæ фæндиаг нæ Хуыцау уадзæд. | Dæ fændiag næ Xuısau uazæd. | Tanrı bizi dileğine erdirsin (Tanrı bizi muradına erdirsin).

Дæ фос бирæ. | Dæ foş biræ | Malın bol olsun (Servetin çok olsun).

Дæ хæрзæггурæггаг мæн. | Dæ xærjæg guræggag mæn. | Müjden benim.

Дæ хорздзинæдтыл фæсмон ма фæкæн. | Dæ xorjzinædtıl fæşmon ma fækæn. | İyiliklerine pişman olma.

Дæ хъуыддаг раст. | Dæ quıddag raşt. | İşin doğru gitsin (İşin rast gitsin).

Дæ хъуыддæгтæ дæхи фæндиаг. | Dæ quıddægtæ dæxi fændiag. | İşlerin istediğin gibi olsun (İşler dilediğin gibi gitsin).

Дæ хъуыддæгтæ амондджын уæнт. | Dæ quıddægtæ amoncın uænt. | İşlerin şanslı olsun.

Дæ хъуыддæгтæ рæстмæ уæнт. | Dæ quıddægtæ raştmæ uænt. | İşlerin kusursuz olsun (İşlerin yolunda gitsin).

Дæ хæдзармæ сæрæгасæй схæццæ у. | Dæ xæzarmæ şærægaşæy şxæssæ u. | Evine sağ salim ulaş (Evine esenlikle kavuş).

Дæ цæрæнбон бирæ. | Dæ særæn bon biræ. | Çok yaşa (Ömrün uzun olsun).

Дæ цард дæхи фæндиаг. | Dæ sard dæxi fendiag. | Yaşamın istediğin gibi olsun (Dileğin yaşamın olsun).

Дæ цардæй райгонд у. | Dæ sardæy raygond u. | Yaşamından keyif al.

Дæ цот дæхи фæндиаг. | Dæ sot dæxi fændiag. | Çocukların istediğin gibi olsun (Çocukların muradın).

Дæ цот дæ сæр ма аппарæнт. | Dæ sot dæ şær ma apparænt. | Çocukların başını atmasın (Çocukların aklını oynatmasın).

Дæ цотæй райгонд у. | Dæ sotæy raygond u. | Çocuklarından keyifli ol.

Дæ цоты зындзинад макуы фен. | Dæ sotı jınzinad makuı fyen. | Çocuklarının sıkıntısını hiç görme (Çocuklarının zor gününü hiç görme).

Дæ цотæй дæ сæр бæрзæндты хæсс. | Dæ sotæy dæ şær bærjændtı xæşş. | Çocuklarından başını yükseklerde taşı (Çocuklarından başın göğe ersin).

Ды нæ лæугæ хох, нæ цæугæ мæсыг. | Dı næ læugæ xox, næ sæugæ mæşıg. | Sen duran dağımız, yürüyen kulemiz.

Донарæхæн дæ цард. | Donaræxæn dæ sard. | Su gibi akışkan yaşamın (Su akarcasına yaşamın-Su gibi aksın yaşamın).

Доны чызджыты хорзæх дæ уæд. | Donı çıjcıtı xorjæx dæ uæd. | Denizkızı ödülü senin olsun.

Дæхи фыдгулты цæсты ма ‘фтау. | Dæxi fıdgultı sæştı ma ‘ftau. |Kin ve nefret göz bakışına takılma (Kendini kötü nazardan uzak tut).

Дæхицæн кад кæнын зон. | Dæxisæn kad kænın jon. |Kendine saygı duymasını bil (Kendine saygı gösterilmesini bil).

Дзæбæхæй байрæз. | Zæbæxæy bayræj. |Güzellikle serpil.

Дзæбæхыл амбæл. | Zæbæxıl ambæl. |Güzele rastla.

Дзыхъхъылæуд макуы у. | Zæqqı læud makuı u. | Çukurda hiç olma.

Дзыллæты лæг дæ Хуыцау фæкæнæд. | Zıllætı læg dæ Xuısu fækænæd. | Tanrı seni soyunun atalarından yapsın.

Дзыхæй бараг у, армæй та кусаг. | Zıxæy barag u, ærmæy ta kuşag. | Ağızdan tartan ol, avuçtansa çalışkan (Ağzın tartsın, elin ise çalışsın).

Дзири-дзуары хорзæх дæ уæд. | Ziri-zuarı xorjæx dæ uæd. |

Дзывгъисы дзуар дын ахъазгæнæг уæд. | Zivğişı zuar dın aqajgænæg uæd. |

Джеоргуыбайы хорзæх дæ уæд. | Cyeorguıbayı xorjæx dæ uæd. |

Джеоргуыбайы арфæтæ дыл æрцæуæд. | Cyeorguıbayı arfætæ dıl ærsæuæd. |

Зарæджы аккаг фæу. | Jaræcı akkag fæu. | Şarkıya layık olasın (Sana şarkılar söylensin).

Зарæджы сæр фæу. | Jaræcı şær fæu. | Şarkıya baş olasın (Şarkıya isim olasın).

Зарæгау дæ зæрдæ зарæд, райæд. | Jarægau dæ jærdæ jaræd, rayæd. | Şarkı gibi yüreğin şakısın, şenlensin (Şarkı gibi yüreğin şen-şakrak olsun).

Зарæджы ад базон. | Jaræcı ad bajon. | Şarkının tadını bil (Şarkının tadına var).

Зæрдиаг салæмттæ райс. | Jærdiag şalæmttæ rayş. | Yürekten selamlar al (İçten selamlar al-Candan selamlar al).

Зæрдиаг арфæ дын кæнæм. | Jærdiag arfæ dın kænæm. | Sana yürekten dua ediyoruz (Sana samimi olarak dua ediyoruz).

Зæрдырай у. | Jærdıray u. | Yüreği şen ol.

Зæрдырайæ фæцæр, фæкус, ахуыр кæн. | Jærdırayæ fæsær, fækuş, axuır kæn. | Kalbi neşeyle (Kalbi keyifle) yaşa, çalış, öğren.

Зæрдæдзургæ макуы фæу. | Jærdæzurgæ makuı fæu. | Kalbi fesat hiç olma.

Зæрдæзæгъгæ хорздзинæдтыл амбæл. | Jærdæjæğgæ xorjzinædtıl ambæl. | Kalbin seslendirdiği iyiliklere kavuş (Yüreğin dile getirdiği güzelliklerle buluş).

Зондæй хайджын у. | Jondæy xaycın u. | Akıldan paylı ol (Akıldan nasibini al).

Зонд æмæ амондæй цух ма у. | Jond æmæ amondæy sux ma u. | Akıl ve mutluluktan yoksun olma.

Зондæй кус. | Jondæy kuş. | Akılla çalış (Zekanla çalış).

Зондæй архай. | Jondæy arxay. | Akılla uğraş (Zekayla uğraş).

Зындгонд су дæ хорз хъуыддæгтæй. | Jındgond şu dæ xorj quıddægtæy. | İyi işlerinle ünlen (İyiliklerinle meşhur ol).

Зивæггæнаг ма у. | Jivæggænag ma u. | Üşengeç olma.

Инæлар дæ Хуыцау скæнæд. | İnælar dæ Xuısau şkænæd. | Tanrı seni general (paşa) yapsın.

Ирон æгъдау дæм уæд. | İron æğdau dæm uæd. | İron terbiyen olsun (İron adetleriyle biliçlenesin).

Ирон æфсарм ма аппар. | İron æfşarım ma appar. | İron haysiyetini atma (İron insanının şeref, onur, tevazu, alçakgönüllülük, vicdan, insaf gibi meziyetlerini bırakma).

Ирон туг мацæуыл баив. | İron tug masæuıl baiv . | İron kanı hiçbir şeye değişme.

Ирон чъирикувæгæн сбæзз. | İron çhiri kuvægæn şbæjj. | İron Çhiri duası yapacak vasıfta ol (İron “tören uælibæxı” yemeği duası yapacak pozisyona gel).

Ирыстоны фарныл фарн æфтау. | İrıştonı farnıl farn æftau. | İrışton’da sükuta sükun kat (İrışton’da huzura huzur kat).

Ирыстонæн кадгæнæг фæу. | İrıştonæn kadgænæg fæu. | İrışton’a onur veren olasın.

Ирыстон дæ цинтæй бафсæдæд. | İrışton dæ sintæy bafşædæd. | İrışton sevinçlerinden doysun (İrışton yaşadığın sevinçlerden doysun).

Ирыcтонæн аккаг хъæбул разын. | İrıştonæn akkag qæbul rajın. | İrışton’a yakışır evlat görün (İrışton’a yaraşır evlat gözük-İrışton’a layık evlat ol).

Кад æмæ амондимæ фæцæр. | Kad æmæ amondimæ fæsær. | Onur ve mutlulukla yaşa. 

Кад æмæ радимæ фæцæр. | Kad æmæ radimæ fæsær. | Onur ve sırayla yaşa (Onur ve silsileyle yaşa-Onur ve nöbetle yaşa). 

Кадимæ фæцæр. | Kadimæ fæsær. | Onurla yaşa. 

Кады арфæтæ райс. | Kadı arfætæ rayş. | Onur duaları al. 

Кады нуазæнтæ хæссут. | Kadı nuajæntæ xæşşut. | Şeref kadehleri taşıyın (Onur içecekleri götürün).

Кады нуазæны аккаг у. | Kadı nuajænı akkag u. | Şerefe içilmeye layık ol (Onura kaldırılacak kadehlere yakışır ol). 

Кадыл дзурæг у. | Kadıl zuræg u. | Şerefe konuşmacı ol (Onura konuşan hatip ol). 

Кадыл мæлæг у. | Kadıl mælæg u. | Şerefe ölen ol (Onur için ölen ol).

Кадджын у. | Kadcın u. | Şerefli ol (Onurlu ol).

Кадджынæй фæцæр. | Kadcınæy fæsær. | Şerefle yaşa (Onurla yaşa).

Каркау бæдулджын фæу. | Karkau bædulcın fæu. | Tavuk gibi civcivli olasın (Tavuk gibi civciv sahibi olasın).

Кæрæдзийы хорздзинæдтæм цæут. | Kæræziyı xorjzinædtam sæuıt. | Birbirinizin iyi şeylerine gidin (Birbirinizin güzelliklerine gidin-Birbirinizin iyiliklerine gidin). 

Кæрæдзийы уарзгæйæ цæрут. | Kæræziyı uarjgæyæ særut. | Birbirinizi severek yaşayın.

Кæрæдзийæн адджын фæут. | Kæræziyæn adcın fæut. | Birbirinize tatlı olun.

Кувæн бонтæ дыл цæуæнт. | Kuvæn bontæ dın sæuænt. | Dua günlerin geçsin (Günlerin dua ile geçsin).

Куывдæн æргæвст æрцæуæд дæ гал. | Kuıvdæn ærgævşt ærsæuæd dæ gal. | Dua yemeğine kurban kesilsin öküzün.

Куывды хæринаг фæуæд дæ хор. | Kuıvdı xærinag fæuæd dæ xor. | Arpan dua töreni yemeği olsun (Erzakın dua töreni yemeği olsun).

Куырыхон лæг дæ рауайæд. | Kuıpıxon læg dæ rauayæd. | Senden çalışkan adam çıksın (Çalışkan adam olasın).

Куыстуарзон у. | Kuışt uarjon u. | İş sever ol (İşkolik ol).

Куыстхъом у. | Kuışt qom u. | İş yapar durumda ol (İş yapma gücün olsun).

Фæрнæй бадут. | Færnæy badut. | Mesut oturun.

Фæрнæй иумæ цæрут. | Færnæy iumæ særut. | Beraber mesut yaşayın.

Фæллой кæнын уарз. | Fælloy kænın uarj. | Emek etmeyi sev.

Фæллой кæнын фæраз. | Fælloy kænın færaj. | Emek etmeyi başar.

Фæллойуарзаг у. | Fælloy uarjag u. | Emek seven ol.

Фæллойæ макуы фæтæрс. | Fælloyæ makuı fætærş. | Emekten hiç korkma.

Фæллад макуы зон. | Fællad makuı jon. | Yorgunluk hiç bilme.

Фæлвæрайы хорзæх дæ уæд. | Fælværayı xorjæx  dæ uæd. | İlahi ödül senin olsun (İlahi mükafat senin olsun). 

Фæлвæрайы фосæй хайджын у. | Fælværayı foşæy xaycın u. | İlahi maldan paylı ol (İlahi servetten nasibini al). 

Фæразон у. | Færajon u. | Dayanıklı ol (Sabır etmesini bil).

Фæразон разын. | Færajon rajın. | Dayanıklı görün (Sabırlı gözük).

Фосы Фæлвæрайы хорзæх дæ уæд. | Foşı fælværayı xorjæx dæ uæd. | Servet İlahının ödülü senin olsun (Malın İlahının mükafatı üzerine olsun). 

Фæсмонгонд макуы фæу. | Fæşmongond makuı fæu. | Hiç pişman olma (Hiç pişmanlık çekme). 

Фæсмонгондæй макуы фæцæр. | Fæşmongondæy makuı fæsær. | Pişman olarak hiç yaşama  (Pişmanlık içinde hiçbir zaman yaşama). 

Фæсмойнаг ныхас макуы зæгъ. | Fæşmoynag nıxaş makuı jæğ. | Pişman olacak söz etme (Pişmanlık duyacağın konuşma yapma). 

Фыдæлты фарн дæлæмæ ма ‘руадз. | Fıdæltı farn dælæmæ ma ‘ruaz. | Ataların itidalini yere bırakma (Ataların sükunetini aşağı indirme). 

Фыдæлты амондæй хайджын у. | Fıdæltı amondæy xaycın u. | Ataların mutluluğundan paylı ol (Ataların mutluluğundan nasibini al). 

Фыдæлты ном хъахъхъæнын фæраз. | Fıdæltı nom qaqqænın færaj. | Ataların namını korumayı başar. 

Фыдæлты аккаг гуырд разын. | Fıdæltı akkag guırd rajın. | Atalara yakışır doğum olduğunu göster (Doğumunun atalara layık olduğu görünsün-Atalara yaraşır doğum gözük). 

Фыдбылызæй хызт у. | Fıdbılıjæy xıjt u. | Kaza-beladan korunur ol. 

Фыдми макуы бакæн. | Fıdmi makuı bakæn. | Kötü iş hiçbir zaman yapma.

Фыдæмбæлæг дыл макуы амбæлæд. | Fıd æmbælæg dıl maku æmbælæd. | Kötü rastlantı hiç rastlamasın.

Фыдæбойнаг макæмæн фæу. | Fıdæboynag makæmæn fæu. | Hiç kimseye zahmet olma (Hiç kimseye zahmet verme). 

Фыдæвзагæй дæхи хъахъхъæн. | Fıdævjagæy dæxi qaqqæn. | Kötü dilden kendini koru. 

Фыднозт мауал бакæн. | Fıd noşt maual bakæn. | Kötü içen artık olma (Aşırı içki artık içme).

Фыдзонд ма у. | Fıd jond ma u. | Kötü karakterli olma.

Фырыхъулы хуызæн лæппу дын райгуырæд. | Fırıqulı xuıjæn læppu dın rayguıræd. | Koç gibi oğlun doğsun.

Хайджын у Хуыцауы хорздзинæдтæй. | Xaycın u Xuısauı xorjzinædtæy. | Tanrı’nın güzelliklerinden paylı ol (Tanrı’nın iyiliklerinden nasipli ol).

Хай дæттынхъом у. | Xay dættınqom u. | Pay verecek durumda ol (Nasiplendirecek durumda ol).

Хайыр уæд дæ хъуыддаг. | Xayır uæd dæ quıddag. | İşin hayırlı olsun.

Хайыр уæд ацы хъуыддаг. | Xayır uæd ası quıddag. | Bu iş hayırlı olsun.

Хайыр фос фæуæд. | Xayır foş fæuæd. | Hayırlı mal olsun (Hayırlı servet olsun).

Хатыр мын бакæн. | Xatır mın bakæn. | Hatır et (Beni bağışla, Beni afet).

Хатырæй дын фæуæд. | Xatıræy dın fæyæt. | Bağışlanmış olasın.

Хæларæй цæрут. | Xælaræy  særut. | Helalli yaşayın (Dostça yaşayın-Ahbapça yaşayın).

Хæлар дын уæд дæ мады ‘хсырау. | Xælar dın uæd dæ madı ‘xşırau. | Annenin sütü gibi halal olsun.

Хæйрæг дæ макуы бахæра. | Xæyræg dæ makuı baxæra. | Şeytan seni hiçbir zaman yemesin (Şeytan seni hiçbir zaman kandırmasın-Şeytana kanma).

Хæйрæджы амæттаг макуы фæуай. | Xæyræcı amættag makuı fæuay. | Şeytanın kurbanı  hiçbir zaman olmayasın.

Хæрзæхсæв у. | Xærjæxşæv u. | İyi geceler.

Хæрзбон у. | Xærjbon u. | İyi günlerde ol (Hoşçakal-Sağlıcakla kal).

Хæрзмæбæллæг фæу. | Xærj mæ bællæg fæu. | İyiye imrenen ol (Güzele özenen ol-İşini iyi yap).

Хæрзæггурæггаг фæу. | Xærjæg guræggag. | Müjdeler verecek ol (Bahşişini verecek iyi haberler al).

Хæрзгæнæг дыл амбæлæд. | Xærjgænæg dıl ambælæd. | İyilik yapan sana rastlasın (Velinimet sana rastlasın).

Хистæрты кадæй кадджын у. | Xiştærtı kadæy kadcın u. | Büyüklerin onurundan onurlu ol (Büyüklerin şerefinden şerefli ol).

Хистæрты кадæй хайджын у. | Xiştærtı kadæy xaycın u. | Büyüklerin onurundan paylı ol (Büyüklerin şerefinden nasibini al).

Хистæрты фарнæй фæрнджын у. | Xiştærtı  farnæy færncın u. | Büyüklerin itidalinden itidali ol (Büyüklerin sükunetinden sükun bul-Büyüklerin huzurundan huzurlı ol).

Хистæрты амондæй амондджын у. | Xiştærtı  amondæy amoncın  u. | Büyüklerin mutluluğundan mutlu ol.

Хистæртæн лæггад кæнын фæраз. | Xiştærtæn  læggad kænın færaj. | Büyüklere hizmet etmeği başar (Büyüklere yardımcı olmayı becer).

Хистæртæ дæ сæ сæр бæрзонд хæссæнт. | Xiştærtæ dæ şæ şær bærjond xæşşænt. | Büyükler sayende başlarını yüksekte taşısın (Büyükler senden dolayı başları dik dolaşsın).

Хистæрты зондмæ хъусаг у. | Xiştærtı jondmæ quşag u. | Büyüklerin aklına itibar et (Büyüklerin fikirlerini dinler ol).

Хистæртæн кæстæриуæггæнæг фæу. | Xiştærtæn kæşteriuæg gænæn fæu. | Büyüklere adet yapacak küçüklerden olasın (Büyüklere hizmet edecek küçüklerden olasın).

Хетæг дæ рæствæндаг фæкæнæд. | Xyetæg dæ ræştvændag fækænæd. | Xyetæg seni kusursuz yapsın (Xyetæg sana doğru yolu göstersin).

Хетæг дын хорз арфæ ракæнæд. | Xyetæg dın xorj arfæ rakened. | Xyetæg sana güzel dua etsin. 

Хетæджы хорзæх дæ уæд. | Xyetæcı xorjæx dæ uæd. | Xyetæg‘ın ödülü senin olsun.

Хуыцауы хорзæх дæ уæд. | Xuısauı  xorjæx dæ uæd. | Tanrını ödülü senin olsun.

Хуыцауы цæст дын æй бауарзæд. | Xuısauı  sæşt dın æy bauarjæd. | Tanrı’nın gözünde yaptığın sevilsin (Tanrı’nın katında yaptığın hoş görülsün). 

Хуыцауы хорздзинæдтæй хайджын у. | Xuısauı  xorjzinædtæy xaycın u. | Tanrı’nın iyiliklerinden paylı ol (Tanrı’nın güzelliklerinden nasibli ol). 

Хуыцауы арфæ дыл сæмбæлæд. | Xuısauı  arfæ dın şæmbælæd. | Tanrı’nın duası sana kavuşsun (Tanrı’nın dilekleri sana ulaşsın). 

Хуыцауы æвджид дæхи æруадз. | Xuısauı ævcid dæxi æryaz. | Tanrı’nın ihtimamına kendini bırak (Tanrı’nın himayesine kendini bırak).

Хуыцауы раз æнæкъæмдзæстыгæй цæр. | Xuısauı  raj ænækhæmzæştıgæy sær. | Tanrı’nın yanında suçsuz-günahsız yaşa (Tanrı’nın yanında masum-temiz yaşa).

Хуыздæр хæрзтæ дæ хай. | Xuıjdær xærjtæ dæ xay. | İyiden iyiler payın olsun. 

Хорз чызг дæ хай. | Xorj çıjg dæ xay. | Güzel kız payın (İyi kız nasibin). 

Хорз лæппу дæ хай. | Xorj læppu  dæ xay. | Güzel delikanlı payın (İyi delikanlı nasibin). 

Хорз амонд дæ хай. | Xorj amond dæ xay. | Güzel mutluluk payın (İyi şans nasibin). 

Хорз цæр. | Xorj sær. | Güzel yaşa (İyi yaşa).

Хорз байриай. | Xorj bayriay. | Güzel serpilesin (İyi gelişesin).

Хорз фынтæ фен. | Xorj fıntæ fæn. | Güzel düşler gör (İyi rüyalar gör). 

Хорзаудæн дыл кæнæд. | Xorjaudæn dıl kænæd. | İyi etki yapsın (İyi tesir göstersin). 

Хорзыл амбæл. | Xorjıl ambæl. | Güzele rastla (İyiyle karşılaş).

Хорзæй баззай. | Xorjıl ambæl. | Hoşçakal.

Хорзæй цæрут. | Xorjæy særut. | Hoşça yaşayın.

Хорздзинæдтæм бæллæг у. | Xorjzinædtæm bællæg u. | Hoş şeylere imren (İyi şeylere özen).

Хорздзинæдтæ дыл æрцæуæнт. | Xorjzinædtæ dıl ærsæuænt. | Başına hoş şeyler gelsin.

Хорздзинæдтæ аразæг у. | Xorjzinædtæ arajæg u. | Hoş şeyler ayarlıyan ol.

Хорздзинæдтæй хайджын у. | Xorjzinædtæy xaycın u. | Hoş şeylerden paylı ol (Hoş şeylerden nasiplen).

Хоры Уацилла дæ хорæфсис скæнæд. | Xorı Uasilla dæ xoræfşiş şkænæd. | Erzak İlahı seni erzağa doyursun. 

Хорæфсисæй фæцæр. | Xor æfşişæy fæsær. | Erzak bolluğunda yaşa (Erzak doyguluğuyla yaşa).

Хурæмдых у. | Xuræmdıx u. | Güneşle eşit güçte ol.

Хурæфсæст у. | Xuræfşæşt u. | Güneşe doymuş ol.

Хуынтæ хæссæг фæу. | Xuıntæ xæşşæg fæu. | İkram getiren olasın (İkram eden olasın). 

Хъæбатырæй нæм сыздæх. | Qæbatıræy næm şıjdæx. | Kahraman olarak dön (Kahraman olarak aramıza katıl). 

Хъæриуы хохæй дæ кад бæрзонддæр уæд. | Qæriuı xoxæy dæ kad bærjonddær uæd. | Qæriu dağdan onurun daha yüksek olsun. 

Хъæлдзæгæй цæр. | Qælzægæy sær. | Neşeyle yaşa (Sevinçle yaşa). 

Хъæлдзæг æмæ уæнгтæрогæй кус. | Qælzæg æmæ uængtærogæy kuş. | Neşeyle ve beden hafifliğiyle çalış. 

Хъæлдзæгæй дæ бонтæ æрвит. | Qælzægæy dæ bontæ ærvit. | Neşeyle günlerini geçir. 

Хъæлдзæгдзинæдтæм цу. | Qælzægzinædtæm su. | Neşeli şeylere git. 

Хъæлдзæгдзинæдтæ дыл цæуæд. | Qælzægzinædtæ dıl sæuæt. | Neşeli şeyler başına gelsin. 

Хъæлдзæг хабæрттæ хъус. | Qælzæg xabærttæ quş. | Neşeli haberler duy.

Хъæлдзæг азтæ дыл цæуæнт. | Qælzæg ajtæ dıl sæuænt. | Neşeli yılların geçsin. 

Хъæлдзæг замантæ дыл скæнæд. | Qælzæg jamantæ dıl şkænæd. | Neşeli zamanların olsun. 

Хъæлдзæг хъуыддæгты архай. | Qælzæg quıddægtı arxay. | Neşeli işlerle uğraş. 

Хъæубæстæн амондджын хистæр у. | Qæu bæştæn amoncın xiştær u. | Köy yerinin mutlu büyüğü ol.

Хъæубæстæн æвзыгъд кæстæр у. | Qæu bæştæn ævjığd kæştær u. | Köy yerinin çevik (atik) delikanlısı ol. 

Хъæубæстæм амондджын къах бавæр. | Qæu bæştæm amondcın khax bavær. | Köy yerine mutlu ayak koy (Köye mutlu adım at).

Хъæубæстæн фæрнджын чъирикувæг у. | Qæu bæştæn færıncın çhiri kuvæg u. | Köy yerinin mesut çhiri tören duacısı ol.

Хъæубæстæн адджын фæуæд. | Qæu bæştæn adcınfæuæd. | Köy yerinin tatlısı olsun.

Хъæубæстæ дзы разы уæнт. | Qæu bæştæ zı rajı uænt. | Köy yeri kendisinden razı olsun.

Хъæубæсты хорзæх дæ уæд. | Qæu bæştı xorjæx dæ uæd. | Köy yerinin ödülü senin olsun.

Хъæубæсты кæрæдзийыл бæттæг фæу. | Qæu bæştı kræziyıl bættæg fæu. | Köy yerinde birbirini bağlayan ol.

Хъæубæсты фарн дæлæмæ ма ‘руадз. | Qæu bæştı farn dælæmæ ma ‘ruaz. | Köy yerinde sükutu aşağı bırakma (Köy yerinde itidali elden bırakma).

Хъæубæстæн лæггад кæнын фæраз. | Qæu bæştæn læggad kænın færaj. | Köy yerine hizmet etmeyi başar (Köy yerine yardımcı olabil).

Хъуыддæгтæ амондджын уæнт. | Quıddægtæ amoncın uænt. | İşler şanslı olsun.

Хъуыддæгтæ рæстмæ уæнт. | Quıddægtæ ræştmæ uænt. | İşler kusursuz olsun.

Хъуыддæгтæ фæсмойнаг ма фæуæнт. | Quıddægtæ fæşmoynag ma feuænt. | İşler pişmanlık duyulacak olmasın. 

Цардæфсæст у. | Sardæfşæşt u. | Yaşama doymuş ol.

Цардамонд дæ уæд. | Sard amond dæ uæd. | Yaşam mutluluğun olsun.

Цардæй къæртт æппар. | Sardæy khært appar. | Yaşamdan kes at.

Цардæй тъæпп ахау. | Sardæy thæpp axau. | Yaşamdan patla (Yaşamdan patlamaya gel).

Цард дын фестон, мæ къона. | Sard dın fyeşton, mæ khona. | Yaşamın olayım, azizim (cicim, güzelim, tatlım, şirinim, canım). 

Цæр дзæбæхæй. | Sær zæbæxæy. | Yaşa güzellikle. 

Цæр кадджынæй. | Sær kadcınæy. | Yaşa onurla. 

Цæр радимæ. | Sær radimæ. | Yaşa sırayla (Yaşa silsileyle).

Цæрæнбон дын уæд. | Særænbon dın uæd. | Yaşama günün olsun (Ömrün olsun).

Цæрæццаг лæппу дын райгуырæд. | Særæssag læppu dın rayguıræd. | Yaşayabilir oğlun doğsun. 

Цæрæццаг гуырд фæуæд. | Særæssag guırd fæuæd. | Yaşayabilir nesil olsun.

Цæрæццаг цот дын схъомыл уæд. | Særæssag sot dın şqomıl uæd. |

Цæргæ-цæрæнбонты маст ма фен. | Særgæ-særænbontı maşt ma fæn. | Yaşam sürecinde acı görme (Ömür boyu acı görme). 

Цæргæ-цæрæнбонты æнæнизæй фæцæр. | Særgæ-særænbontı ænænijæy fæsær. | Ömür boyu sağlıklı yaşa (Yaşam sürecinde sağlıklı ol). 

Цæргæ-цæрæнбонты зæрдæрайæ фæцæр. | Særgæ-særænbontı jærdærayæ fæsær. | Ömür boyu keyifli yaşa (Yaşam sürecinde neşeli yaşa). 

Цæмæ бæллыс, уый дæ цæстæй фен. | Sæmæ bællış, uıy dæ sæştæy fyen. | Neye imreniyorsan (özeniyorsan), onu gözünle gör. 

Цæргæсау уæлæрвты тæх. | Særgæşau uælærvtı tæx. | Şahin gibi yükseklerde uç.

Цины уацхæссæг фæу. | Sinı uasxæşşæg fæu. | Sevinç habercisi olasın (Neşenin Müjdecisi olasın). 

Цинтæ дыл цæуæд. | Sintæ dıl sæuæd. | Sevinçler sana gelsin.

Цинтæм цу. | Sintæm su. | Sevinçlere gel.

Цыкурайы фæрдыг ссар. | Sıkurayı færdık şşar. |

Чъирикувæг су. | Çhiri kuıvæg şu. | Çhiri duacısı ol.

Чъирикувæджы фарнæй хайджын у. | Çhiri kuıvæcı færnæy xaycın u. | Çhiri duacısı mutluluğundan paylı ol.

Чъирикувæджы куывд дыл æрцæуæд. | Çhiri kuıvæcı kuıvd dıl ærsæuæd. | Çhiri duacısının duası üstüne olsun.

Чъирикувæг дæ Хуыцау скæнæд. | Çhiri kuıvæg dæ Xuısau şkænæd. | Tanrı seni çhiri duacısı yapsın.

Чъирикувæджы кармæ дзæбæхæй фæцæр. | Çhiri kuıvæcı karmæ zæbæxæy fæsær. | Çhiri duacısı yaşına kadar hoşca yaşa.