RUSYA FEDERASYONU DEVLET MECLİSİ FEDERAL TOPLANTISI’NIN BİLDİRİSİ

CircassianCenter
Moskova

(İlgili bazı bölümler)

Rusya Federasyonu (RF) Devlet Meclisi, Federal Toplantısı’nda insan haklarına, insanın kişilik ve değerlerine saygı gösterilmesi gereğine olan inancını teyit ederek;

(…)

Gerek Sovyetler Birliği gerek Rusya kökenli olup, başka ülkelerde yaşayan insanların, onların çocukları ve torunlarının, etnik ya da dilsel ulusal azınlıkların ve dini toplulukların yaşadıkları yerlerde temel insan hak ve özgürlüklerinden gereği gibi yararlanıp yararlanamadıklarından kaygı duyarak:

Rusya Federasyonu Anayasası’ndan hareketle; Uluslar arası anlaşmalarda,
– Birleşmiş Milletler Teşkilat yasasında,
– Uluslararası Medeni ve Politik Haklar Paktı,
– Uluslar arası ekonomik-Sosyal ve Kültürel Haklar Paktı,
– Soykırımın Önlenmesi ve Suçluların Cezalandırılması Konvansiyonu,

– Uluslar arası Irk Ayrımının Önlenmesi Konvansiyonu,

– Çocuk Hakları Konvansiyonu
ve başka uluslar arası hukuk metinlerinde yer alan hükümlerin hayata geçirilmesi gerektiğine olan inanç ve kararlığıyla;

SSCB ya da Rusya kökenli olup başka ülkelerde yaşayanları, onların çocuklarını ve torunlarını Rusya ülkedaşı/soydaşı (Sootoçestvennik: Rusyalı; geçmişte resmen Rusya vatandaşı olmamış olsa bile bu topraklarda yaşama hakkına sahip olmuş ya da yaşamış kimse) gibi görerek, RF tarafından yasalar çerçevesinde onlara yardım edilmesi ve birtakım ayrıcalıklar tanınması halinde, bunun uluslar arası dostluk ve kardeşlik ilişkilerimizi olumlu yönde etkileyeceği inancıyla;

SSCB ya da Rusya kökenlilerin (kendilerinin, çocuklarının, torunlarının) yaşadıkları yerlerde haklarının korunması ve onlara birtakım ayrıcalıklar tanınmasının, o ülkelerin politik ve sosyal altyapılarını güçlendireceğinin altını çizerek;

Rusya Diasporasına ve Eski Rusya Ülkedaşlarına Yardım Edilmesi ve Haklarının Korunması Hakkındaki Bildiri’yi kabul etmiştir.

RF tarafından Rusya diasporası olarak kabul edilenler; milliyetlerine ve ahlak normlarına, din, dil, ırk, yerleşim ve yaptığı işe bakılmaksızın bütünüyle eski Sovyetler Birliği’nden ya da Rusya’dan çeşitli nedenlerle göç etmiş olarak başka ülkelerde yaşayanlar (kendileri, çocukları, torunları) olup, Rusya vatandaşı olmamakla birlikte manen ve kültürel olarak Rusya ile ya da RF bünyesindeki yönetim birimleriyle ilişkisi olanlardır.

RF, milliyetlerine ve ahlak normlarına,din, dil, ırk, ikametgah ve yaptığı işe bakmaksızın bütünüyle eski SSCB’den ya da Rusya’dan çeşitli nedenlerle göç etmiş olarak başka ülkelerde yaşayanları (çocuklarını, torunlarını), Rusya vatandaşı olmadıkları halde manen ve kültürel olarak Rusya ya da RF bünyesindeki yönetim birimlerinden biriyle ilişkisini gösterdiği ve bunu açıkça belgelediği taktirde Rusya ülkedaşı (Rusyalı) olarak kabul eder.

Rusya ülkedaşı olmayı kabul etmek ya da etmemek, SSCB ve Rusya’dan (herhangi bir nedenle) göçmen olarak ayrılmış olanların, onların çocuklarının, torunlarının tamamen kendi özgür iradelerine bağlıdır.

Rusya ülkedaşı statüsünü elde etme hakkına sahip olan kişi, bunu talep etmeme hakkına sahiptir. Rusya ülkedaşı olmayı kendi özgür iradesi ile kabul ya da redetmiş olmak, onlar için herhangi bir kötü sonuç doğurmaz.

Bununla birlikte, bu insanların temel hak ve özgürlüklerinden gereği gibi yararlanmalarının, birtakım ayrıcalıklara sahip olmalarının sağlanması konusunda, RF; moral ve politik olarak kendini sorumlu sayar.

Rusya diasporasının sahip olduğu hakları yasalar karşısında eşitlik ilkesi içinde gerektiği gibi kullanabilmeleri için RF tüm olanaklarını kullanır.

RF ülke dışındaki soydaşlarını himaye amacıyla gerekli önlemleri almaya, onlar için ayrıcalıklar sağlamaya çalışır. Bu önlemlerin alınmasında RF; ulusal, etnik, dini, dilsel azınlıkların hak eşitliğinin korunması ve temin edilmesi prensiplerinden yola çıkar.

RF Devlet Duması; onlar için Rusya girişlerinde RF içindeki göçlerde ve RF’ndan çıkışlarda RF vatandaşlarına benzer biçimde düzenlemeler yapmaya çalışacaktır.

RF, Rusya diasporasının; yaşadıkları ülkelerin ve RF’nun ekonomik gelişmesine katkıda bulunmalarını sağlamaya çalışır. Bundan amaç; onların ekonomik haklarını gerektiği gibi değerlendirmelerinin sağlanmasıdır. Bu konuda ve işsizlerin iş bulmaları konusunda RF aktif bir politika izler.

RF, diasporadaki RF vatandaşı olmamış ülkedaşlarından ergin olanların başvuruları halinde kısa yoldan RF vatandaşlığını kazanmaları için düzenlemeler yapar.

(…)

RF, ülkedaşlarının yaşadıkları ülkelerde uluslar arası hukuk kurallarına aykırı olarak ırk ayrımına ya da etnik baskıya uğramaları halinde tarihsel topraklarına dönebilmeleri için çaba gösterir, ekonomik konular dahil yardımcı olur.

RF, diasporada askeri çatışmaların olduğu yerlerde bulunan soydaşlarının haklarının çiğnendiğine, yaşamlarının tehlikeye girdiğine kanaat getirdiği zaman, onları bu bölgeden tahliye edip RF’na getirerek yaşamlarını sürdürmelerine yardımcı olur.

Bu deklarasyonda yazılı olanlar Birleşmiş Milletler Teşkilatı yasasında belirtilen prensip ve genel amaçlarla dünyaca kabul edilen uluslar arası insan haklarının ve prensiplerinin, istisnasız bütün ülkeleri de kapsaması koşuluyla egemenliğe duyulan saygı, toprak bütünlüğü ve politik bağımsızlıkla çelişmesi anlamında yorumlanamaz.

Rusya diasporasının ve Rusya ülkedaşlarının bu deklarasyonda belirtilen haklarının yaşama geçirilmesinde RF tarafında yapılacak her türlü yardım ve destek, hiçbir durumda dünyaca kabul edilen insan hak ve özgürlüklerine zarar veremez.

Bu deklarasyonda belirtilenler; RF’nun uluslar arası yükümlülüklerini yerine getirmesine engel olamaz. Buna soydaşlarla ilgili anlaşmalar da dahildir.

RF uluslararası anlaşmalardaki yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Bu deklarasyon, sözü edilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ayrıca Rusya diasporası ile Rusya vatandaşlarının ilişkilerine engel olamaz.

RF devlet yönetim organları, RF subyektlerinin yönetim organları, yerel yönetimler ve diğer organların yetkilileri, dünyaca kabul edilen prensipleri ve normları, uluslararası insan hakları ve bu deklarasyonda belirtilenleri Rusya diasporasına ve Rusya ülkedaşlarına uygulamak zorundadırlar.