ADİGE YAZININDAN ÖRNEKLER

Ашъынэ  Хбазрэт
Şıdı
Щыды

Pçı hem    khua cer   ra ha tı jı ğew
Пчыхьэм къуаджэр  рэхьатыжьыгъэу

Xet   yış’ era    Şı dır   khız di ççı jı ğer
Хэт ишІэра Щыдыр къыздикІыжьыгъэр

“Psı fıj”   tte qui   khı ri ççı xı ğew
«Псы фыжь»  тІэкІуи  къырикІыхыгъэу

Z i ğe be la hew   şha khej   ttsı  quım
Зигъэбэлахьэу  шъхьакъэжъ цІыкІум

Wı ram   şüab ğuer    fır i mı khuı jew
Урам шъуабгъор  фыримыкъужьэу

Xhue  tte  – bja ttew    cı     khı re que jı
ХъотІэ-бжъатІэу джы къырэкІожьы

– Se,-   ye  ue, –  mı    çı lem    sı de mı sı ğe  me
-Сэ,-  еІо, – мы чылэм сыдэмысыгъэмэ

Se rı   mı xhuı ğe  me ,   ar   pxı rı çı ni
Сэры мыхъугъэмэ ар пхырычъыни

Se  si a khıl   aş   ya mı a ğe   me ,
Сэ сиакъыл ащ ямыІагъэмэ

Que dı çça yew   ze ççe   que dı ni
кІодыкІаеу  зэкІэ кІодыни

Que   mo   si  şı dım   ba şer   ue xhı ççı
Кіо мо си Щыдым бащэр ІохъыкІы

Bır sı rış xue   w ıra mır   khé  şşı.
Бырсырышхо урамыр къешІы

Ze re ğe guı  e  xew     wı ne me     kha re çıx
ЗэрэгъэгуІэхэу унэмэ къарэчъых

Zı gue re de de   khe xhuığ   kha  şşüe şşı.
Зыгорэ дэдэ къэхъугъ къашІошІы

Aw  Şı dır   a  lhe  ğuı me    re hat   me xhuı  jıx.
Ау Щыдыр алъэгъумэ рэхьат  мэхъужьых

Aş    yı şe nıj xer   aş’  ew    khı ççe  ççı
Ащ ищэныжъхэр ашІэу еъыкІэкІы

——————————————-

Ca   şı dım   fe de xer   za ğue re    khı khue ççı
Джа Щыдым фэдэхэр загъорэ къыкъокІы

Ğuı ne   yı mı e  jew   yış he   şet xhuı jı.
Гъунэ имыІэжьэу ышъхьэ щэтхъужьы.

“Se  rı”  yı ue  ze    yıb ği,   yış  hi   ye we jı
«Сэры» иІозэ ыбгъи ышъхьи еожьы

Aw    ze we jı rer   ye we wey     ne ççı!
Ау зэожьырэр е-о-ой нэкІы!