DİL EĞİTİMİ     8. Ders
SHOQUL İlhan Aydemir
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
ЕЯНЭ ГУКЪИНЭ
SEKİZİNCİ DERS


Лъ - лъ Le sesinin dilin damaktan ayrılmadan sürekli çıkarılan bir sestir.
Dilin iki yanından hava çıkarılarak seslendirilir. Ses öğreticiden alınmalıdır.

Bu harfin girdiği sözcükler genel olarak konum belirtmede yatay
olan şeyler alt taraf ayak veya yol, iz peşi sıra veya kap gibi sözcüklerdir.

Лъы --- kan
Лъакъуэ- ayak
Лъынтхуэ - damar
Лъэужь - iz
Лъэ - kap – ayak
Лъагъуэ - belirti
Лъэн -- buruşma
Лъэлъэн -- sökülme, ufalanma
Пхъу -kız evlat
Пхъурылъху – kızın çocuğun çocuğu (torun).
Псэуалъэ - ev
Къуэ - erkek evlat
Фалъэ - tas
Къуэрылъху - oğul çocuğu ( torun )
Шыпхъу - kız kardeş
Къуэш - erkek kardeş
Дэлъху- kız için erkek kardeş
Псалъэ - kelime
Псэлъалъэ -sözlük
Псалъэуха -cümle
Тхылъ - kitap
Тхылъылъэ -kitaplık
Лъапэ -- alt uc başlangıç
Лъэбакъуэ – adım
Кхъухь – gemi
Лъэтэн- uçmak
Кхъухьлъатэ- uçak

Лъ nin т olması uçmaktır. Bildiğimiz gibi T harfi konum olarak yukarıyı temsil eder.

Бзухэр мэлъатэ ---- Kuşlar uçuyorlar.
Бзухэр мэлъэтэфхэ. -Kuşlar uçabiliyorlar.
Хьэхэр лъэтэфкъым. - Köpekler uçamıyorlar.
Жыгым тес бзухэр лъэтэжахэщ. - Ağaca tüneyen kuşlar geri uçtular.
Мылъэтэфу къэна бзур лlащ. - Uçamadan kalan kuş öldü.
Сымаджэ хъуа хьэжьыр лlащ. - Hastalanan yaşlı köpek öldü.
Бзур джэдум илlащ. ------------ Kuşu kedi boğdu.
Зафер и лъэпыlухэр игъэкlуэдащ. - Zafer terliklerini kaybetti.
Зафер и лъэпэдхэр ижьыщlыжащ. - Zafer çoraplarını yıkadı.
Сэ Зафер и щырыкъухэр плъыжьыфэу исlащ. Ben Zafer'in ayakkabılarını
--------------------------------------------------- kırmızıya boyadım.


Bu dilde bulunan bir kısım fiiller iki parçalıdır. İki parçalı fiillerde konu bahsi
ap olduğunda şahıs ekleri daima iki parça arasına girer.

Жыlэн - söylemek иlэн - renklendirmek boyamak( bir şeyi olması bu
kategoride değildir.) къэщтэн - almak лъытэн –fark etmek

lулъхьэн - Bir şeyi bir şeyin (ağzına ), önüne koymak.

телъхьэн - üzerine koymak gibi. т - üstüne е - bir nesnenin
лъ - yatay veya cansız bir nesneyi хьэн- belirtilmiş konumuna getirmek.


Bunu ben söylüyorum. -------- Bunu ben mi söylüyorum?

Мыр сэ жызоlэ. ----------------- Мыр сэ жысlэрэ?
---------- уэ жыбоlэ. ------------------------ уэ жыпlэрэ?
--------- абы жеlэ. -------------------------- абы жиlэрэ?
---------- дэ жыдоlэ. ------------------------ дэ жытlэрэ?
---------- фэ жывоlэ. ----------------------- фэ жыфlэрэ?
--------- абыхэм жаlэ. ------------------ абыхэм жаlэрэ?

Bunu ben söyledim. ------------- Bunu ben mi söyledim?
Мыр сэ жысlащ. -------------- Мыр сэ жысlа?
-------- уэ жыпlащ. ----------------------- уэ жыпlа?
------- абы жиlащ. ----------------------- абы жиlа?
-------- дэ жытlащ. ----------------------- дэ жытlа?
-------- фэ жыфlащ. ---------------------- фэ жыфlа?
----- абыхэм жаlащ.------------------ абыхэм жаlа?

Мазэ и адэм и лъэпыlухэр бжэlупэм lуилъхьащ.
Сэри Мазэ и лъэпыlухэр бжэlупэм lуслъхьащ.
Уэри ----------------------------------------------- lуплъхьащ.
Абыи ----------------------------------------------- lуилъхьащ.
Дэри ------------------------------------------------- lутлъхьащ.
Фэри ------------------------------------------------- lуфлъхьащ.
Абыхэми ------------------------------------------- lуалъхьащ.

En alttaki cümlenin sonuna çoğul eki ayrıca alması gerekmiyor.
Çünkü и - o , а- onlar olduğu belli.


Maze babasının terliklerini kapının önüne koydu
Ben de Maze'nin terliklerini kapının önüne koydum
Sen de ------------------------------------------------------ n.
O da ---------------------------------------------------------- .
Biz de ------------------------------------------------------- k.
Siz de ------------------------------------------------------- nuz.
Onlar da ---------------------------------------------------- lar.


Зэдэ - birlikte yapılan şeyler için ön ektir.

Нобэ Мазэрэ Динэрэ зэдэджэгуахэщ. -
----------------------------- Bu gün Maze ile Dine birlikte oynadılar.

Джэгун яуха иужьым, -------------- Oyunları bittikten sonra,

Зэрджэгуа lэмэпсымэхэр пхъуантэм далъхьэжащ.
-------------------- Oynadıkları araç ve gereçleri sandığa koydular.

Динэ и унэ лэжьыгъэхэм зы сэхьэт пlалъэкlэ елэжьащ.
----------------------------- Din ev ödevlerine bir saat süre ile çalıştı.

Лэжьэн иуха иужьым, -------- Çalışmayı bitirdikten sonra,

и тхылъхэр дахэурэ и тхылъылъэм ирилъхьэжащ.
--------------------------- Kitaplarını güzelce çantasına geri koydu.


Ар зылъэгъуа и адэми абы фlыщlэшхуэ къыхуищlащ.
-------------------------- Onu gören babası da ona beğenisini bildirdi.

Динэ игу зэгъауэ и адэм бгъдэтlысхьэжащ.
-------------- Dine gönül rahatlığı içerisinde babasının yanına oturdu.

Шхэгъуэр къыщысым, ------------------Yemek vakti gelince,
,
Мазэ и анэм дэlэпыкъуащ. ------------ Maze annesıne yardım etti.

lэнэр къигъуващ, ------------------------ Masayı kurdu,

Бжэмышххэр lэнэм трилъхьащ, -- Kaşıkları masanın üzerine koydu,
Тепщэчхэр lнэм трилъхьащ. ---- Tabakları masanın üzerine koydu,
Щlакхъуэри lэнэм бгъурилъхьащ. - Ekmeği de masanın yanına koydu.

Мазэ и анэмрэ и адэмрэ и гъусэу зыдэшхахэщ.
-------------------- Maze annesi ve babası ile birlikte yemeklerini yediler.

Şimdi de konum olarak - т , с ,лъ - durum bildiren seslere bir bakalım.

Зафер унащхьэм тетщ. ----- Zafer evin üstünde duruyor.
------------------------ тесщ. ------------------------------ oturuyor.
------------------------ телъщ. ---------------------------- yatıyor.

Мазэ унэм щlэтщ. ------- - Maze evin içinde duruyor.
-------------------- щlэсщ. -------------------------------- oturuyor.
-------------------- щlэлъщ. ------------------------------ yatıyor.

Динэ псым хэсщ. ----- Dine suyun içinde oturuyor.
------------------ хэтщ. ------------------------------ duruyor.
------------------ хэлъщ. ---------------------------- yatıyor.

Дадэ хадэм итщ. ----- Dede bahçenin içinde duruyor.
------------------ исщ. ---------------------------------- oturuyor.
------------------ илъщ. -------------------------------- yatıyor.

Нанэ пырхъуэм тетщ.---- Nine balkonun üzerinde duruyor.
---------------------- тесщ. ----------------------------------- oturuyor.
---------------------- телъщ.---------------------------------- yatıyor.

Мазэ и ныбжьэгъухэм яхэтщ.-- Maze arkadaşlarının içinde duruyor.
------------------------------- яхэсщ. -- oturuyor.(oturan arkadaşlarının içinde)
--------------- яхэлъщ.-- yatıyor.(arkadaşları yatmışlar o da onlarla yatıyor)

- Дэнэ ущыщ? ----------------- - Neredensin?
- Ендрей сыщыщщ. ----------- - Yendrey denim.
- Дэнэ ущыпсэурэ? ---------- - Nerede yaşıyorsun?
- Истанбул сыщопсэу. ------- - İstanbulda yaşıyorum.

Сэ Ендрей сыкъыщалъхуащ. --- Ben Yendrey de doğdum.
Гуэкусун сыщеджащ. ------------ - Göksun da okudum.
Истанбул сыщолажьэ. ------------- - İstanbul da çalışıyorum.

Мазэ Анкара къыщалъхуащ. - Maze Ankara da doğdu.
Пэщlэдзэгъуэ еджапlэм щоджэ. - İlköğretim okulunda okuyor.
Абы ныбжьэгъуфlхэр щиlэщ. - Orada iyi arkadaşları var.

Быцэ юниверситэм щоджэ. -- Bıtse üniversitede okuyor.
Ар къиухым егъэджакlуэ хъунущ.- Orayı bitirirse öğretmen olacak.

Тlыкlуэ унэм щолажьэ. -- - T'ık'ue evde çalışıyor.
Ар унэм щошхэ. --------------- O evde yemeğini yiyor.
Ар унэм щожей. ------------ - O evde uyuyor.
Абы зыщегъэпсэху.---------- - Orada dinleniyor.

da de eklerinin щ sesinden alındığını farkedin. de eki alan ismin de
м halinde olduğunu görün.

Уадэр дэнэ щыlэ? ----- - Çekiç nerede?
lэнэм телъщ. ------------------ - Masanın üzerinde.

Умар дэнэ щыlэ? -------- -Ömer nerede?
Хадэм итщ.------------------- - Bahçede.
Сыт абы щищlэр?---------- Orada ne yapıyor?
Щолажьэ. -------------------- - Çalışıyor.

Konu bahsi ben sen o olan cümle çekimi.

Ben bahçede çalışıyorum. ---------- Çalıştım.

Сэ хадэм сыщолажьэ. --------------- сыщылэжьащ.
Уэ ------------- у --------------- . -------------- у ---------------- .
Ар ------------- . ---------------- . -------------- . --------------- .
Дэ ------------ ды ------------- . -------------- ды --------------- .
Фэ ----------- фы ------------- . -------------- фы -------------- .
Ахэр --------- . ----------- хэ. -------------- . ---------- хэщ.


Çalışırım( çalışma isteği ). --- çalışacağım.
сыщылэжьэнщ.------------- сыщылэжьэнущ.
у ---------------------.------------- у-------------------.
. --------------------.-------------- .-------------------.
ды ------------------.-------------- ды----------------.
фы ------------------. ------------- фы---------------.
. ------------------ хэщ.----------- . --------------- хэщ.


Şimdi de ар olan bir cümlenin çekimini yapım şahıs eklerinin nerede
ve nasıl oluştuğuna bakalım. Konu bahsi elma olan cümle çekimi.

Elmayı ev de yiyorum. --------------------- de yedim.

Мыlэрысэр унэм щызошх. ----------- щысшхащ.
---------------------------- щыбошх.------------ щыпшхащ.
---------------------------- щешх. --------------- щишхащ.
---------------------------- щыдошх.------------ щытшхащ.
---------------------------- щывошх.------------ щыфшхащ.
---------------------------- щашх.---------------- щашхащ.


----------------------- de yerim. ---------------- de yiyeceğim

---------------------- щысшхынщ. ------------- щысшхынущ
---------------------- щыпшхынщ. -------------- щыпшхынущ
---------------------- щишхынщ. ---------------- щишхынущ
---------------------- щытшхынщ.--------------- щытшхынущ
---------------------- щыфшхынщ.-------------- щыфшхынущ
---------------------- щашхынщ.----------------- щашхынущ.

Мазэ и гъуэмылэр мэктэбым щешх.
Мазэ и тхыгъэхэр мэктэбым щетх.

Burada ifade bulması gereken bir husus vardır. Türkçenin yanlış
öğretilmiş olmasından kaynaklanan bu husus bizim de kafamızı
karıştırması olasıdır. Türkçe olarak;

Zafer bahçeye gider misin?
Giderim.
Zafer su içermisin?
İçerim.

Bu kış Ankarada kalırım.

Türü cümlelerin fiillerinin çekimleri genel olarak geniş zaman fiil çekimi
olarak öğrenildiği için bu cümleleri geniş zaman olarak düşünme yanlışına
düşebiliyoruz. Gerçekte öyle bir geniş zaman söylemi yoktur.

Zafer yaz tatillerinde köye gidiyor mu?
Gidiyor.

Türü söylemler geniş zaman söylemi olur.

Emir, dilek, istek sözcüklerinin geniş zaman olarak algılanmaması
gerekir diye düşünüyorum. Şartlanmışlıklarımız bizi kararsız kılabilir.

Зафер хадэм укlуэн? – Zafer bahçeye gider misin?
Сыкlуэнщ. ----------------- Giderim.

Щей уефэн? ------ Çay içer misin?
Сефэнщ. ----------- İçerim.

Псы уефэн? ------- Su içer misin?
Сефэнщ. ------------ İçerim.

Псы уефа? ------- Su içtin mi?
Сефакъым. ------- İçmedim.

Ушхэн? ------------ Yemek yer misin?
Сышхэнщ. -------- Yerim.

Kısaca ifade edilir ise bu tür cümleler irade beyanıdır.

Ушха? ------------ Yemek yedin mi?
Сышхащ. --------- Yedim.
Сышхакъым. ---- Yemedim.

Махуэ къэс хадэм укlуэрэ? – Her gün bahçeye gidiyor musun?
Сокlуэ.------------------------------ Gidiyorum.

Пщэдджыжьхэм шей уефэрэ?—Sabahları çay içiyor musun?
Шэ софэ. ------------------------------ Süt içiyorum.

Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэхэм дэнэ укlуэрэ?
------------------------------ Yaz tatillerinde nereye gidiyorsun?
Къуажэм сокlуэж.----- Köye dönüyorum.

Tercih beyanı;

Шей уефэн хьэмэ псы уефэн?--- Çay mı yoksa su mu içersin?
Псы сефэнщ. ------- Su içerim.

Ушхэн хьэмэ ужейн? – Uyur musun yoksa yemek mi yersin?
Сышхэнщ. ---- Yemek yerim.

Улэжьэну хьэмэ ущысыну? – Çalışacak mısın yoksa oturacak mısın?
Сылэжьэнущ. ---- Çalışacağım.

Мэктэбым сыткlэ укlуэрэ? – Okula ne ile gidiyorsun?
Метробускlэ сокlуэ. ---------- Metrobüs ile gidiyorum.

Хадэм дыкlуэнщи – Bahçeye gidelim de
Ди шейр --------------- Çayımızı
Хадэм дыщефэнщ.—Bahçede içelim.


İstek beyanı;

Унэм дыкlуэжынщи дыщыжейнщ.—Eve dönüp orada uyuyalım.
Унэм дыкlуэжынщи дыщышхэнщ. – Eve dönüp orada yemek yiyelim.
Хадэм дыкlуэнщи дыщылэжьэнщ.—Bahçeye gidip orada çalışalım.

Belirtilen yerde anlamını щы yer belirtecinin kattığını öğrenmiştik.
Ж sesinin katkısını da sanırım anladınız. Gidiş veya dönüş farkı olarak.


Мы усэ дахэр гукlэ зэвгъащlэ.


Сэ Сыцlыкlу? – Ben Küçük müyüm?

Си анэм жеlэ – Annem diyor
Си псэ цlыкlу. -- Küçük canım.

Си адэм жеlэ – Babam diyor
Си бзу цlыкlу. -- Küçük kuşum.

Нанэ жеlэ – Nene diyor
Бабыщ цlыкlу—Küçük ördek.

Дадэ жеlэ -- Dede diyor
Шырэ цlыкlу. – Yavru ördek.

Пщэдджыжь къэскlи – Her sabah da
Ин сыхъуу жаlэ, сызоплъыж.—Büyüdüğümü söylüyorlar kendime bakıyorum.
lэр сщlым бзухэр мэлъэтэж. – El edersem kuşlar uçuyorlar.
Псым бабыщхэр холъэдэж. – Ördekler suya kaçıyorlar.

Къэсlэтати хъэрбыз цlыкlу, -- Kaldırmıştım bir küçük karpuz.
Къысlэпыхури хъуащ цlыкlу цlыкlу. - Düşürdüm oldu küçük küçük.

Сэ итlанэ -------------------------- Ben yine de
Ахэм нэхърэ, ахэм нэхърэ – Onlardan daha, onlardan daha
Сынэхъ цlыкlу? ------------------- Daha küçük müyüm?

Къэжэр Петр

Мы лэжьыгъэр зыхэзылъхьар Щокъул Илхьэнщ
 
.........................................................................................................................................
1.Ders      2.Ders      3.Ders      4.Ders      5.Ders      6.Ders      7.Ders      8.Ders      9.Ders      10.Ders
11.Ders      12.Ders      13.Ders      14.Ders      15.Ders      16.Ders      17.Ders      18.Ders
 19.Ders      20.Ders      21.Ders      22.Ders      23.Ders      24.Ders      25.Ders
      26.Ders      27.Ders    28.Ders      29.Ders      30.Ders
.........................................................................................................................................