ÇAĞRI

Nart Sawsır
Yamçı  Sayı 1, Kasım 1975

Yıl 1864… İlk göçün başlangıcı, yok oluşun ilk adımı. Yıl 1975… Tam 111 yıl. Evet, bir yüzyılı geçkin bir süre ve «yine yeni bir şey yok Kafkas Cephesinde».

Yok oluşla genişleyen varoluş isteği, bu isteğe karşın yitikler ordusunun artışı. Yok oluş yeni değil, bir süreç; Anavatandan kaçışla başlayan çağımızın sanayi toplumunda gelişen, hızlanan bir süreç. Kafkasya’nın kendi kendine yeten tarıma dayalı bir ekonominin üst-yapısı olan kültürün, büyük göçle başlayan değişimi, kent toplum yapısında yeni boyutlara ulaştı. Türkiye’de, Ortadoğu’ya kadar uzanan bir şeridin değişik kesimlerinde, değişik yapısal değişikliklere uğrayarak kendi kendine yabancılaşan Çerkeslerin ulusal sorunlara yaklaşımındaki hareketsizlik, düşündürücü ve anlamlıdır. Oysa dünyada uluslar belirginleşmekte, emperyalizm gerilemekte, ulusal bağımsızlık savaşları yeni boyutlara ulaşmaktadır.

Toplumun çeşitli kesimleri, sosyo-ekonomik, kültürel şartlarına göre, Ulus, Ulusal Sorunlar, Ulusun geleceği konusunda çeşitli fikirler ileri sürmektedirler. Fakat bütün çabalar bireysel ve grupsal girişimlerden öteye gitmemektedir. . Uygulanmakta olan asimilasyon politikası topluma bir rahatsızlık verse dahi istek ve ihtiyaçlar belirli güçlerle kanalize edilmediği için güdüler etkisiz kalmaktadır. Toplumun dinamik, yol gösterici, arayıcı gücü olan aydınların ulusal sorunlara yaklaşımları tartışılması gereken bir konudur. Ulus, Ulusal sorunlara yaklaşım kuşkusuz bir yöntem sorunudur. Kaynağını toplumun sosyo-ekonomik, sınıfsal yapısından, tarihsel gelişiminden almayan her türlü yaklaşım ütopik olmaya mahkumdur.

Dünyada hiçbir toplum Çerkesler kadar ulusal sorunlarına yabancılaşmamıştır. Tarihte emperyalist olmayan ve türlü siyasal oyunlar için bir maşa gibi kullanılan bizler ulusumuzun geleceğini düşünmek zorundayız. Muhaceretteki geçmişleri bizim kadar olmayan Filistinlilerin «kendi kaderlerini tayin hakkı» konusundaki yiğit girişimlerini örnek alarak tüm aydın güçleri, partili partisiz tüm Çerkesleri, ulus, ulusal sorunlar, ulusumuzun geleceği, asimilasyon, kendi kaderimizi tayin hakkı konularında demokratik tartışma forumu olan «yamçı»da fikirlerini görüşlerini açıklamaya çağırırken tüm omuzdaşlara selamlar ve sevgiler.